Test dobrého adventisty

Mezi mými čtenáři je hodně adventistů, liberálních i konzervativních. Navzájem by těžko našli společnou řeč. Kteří se však blíží "ideálnímu" adventistovi? Předpokládejme, že správný adventista se ztotožňuje s názory a učením své církve a chová se podle toho.  Spoustu adventistů to nejspíše netuší, ale existují dokumenty a stanoviska církve adventistů sedmého dne. Odtud jsem vytáhl věty a seskládal z nich test. Doplnil jsem je obrázky, aby test nebyl tak fádní. Za každou souhlasnou odpověď si přičtěte bod. Vyhodnocení je v závěru.

Test

1) Ve světě zpustošeném hříchem se množí hořké ovoce chamtivosti, válek a ignorace.

2) Návod a pomoc k přežití (ve světě zpustošeném hříchem) často pramení z církve a následně je přijímá i místní vláda, případně se tak děje v opačném pořadí.

3) Dodržování sobotního odpočinku podtrhuje důležitost našeho spojení s životním prostředím.


4) Rozhodnutí člověka o neposlušnosti vůči Bohu zkazilo původní řád stvoření, což vyústilo v disharmonii v rozporu s Božím záměrem. Proto jsou voda a vzduch znečištěné, lesy a divoká příroda poničené a přírodní zdroje vyčerpané.5) Jsme zastánci celostního přístupu k životu a odmítáme užívání látek jako je tabák, alkohol a další drogy, které poškozují tělo a zneužívají světové přírodní zdroje a propagujeme jednoduchou vegetariánskou stravu.

6) Protože lidská chudoba a degradace životního prostředí jdou ruku v ruce, zavazujeme se ke zlepšení kvality života všem lidem.
 

7) Přijímáme výzvu k obnovení celkového Božího plánu.

8) Standardy (v adventistických zařízeních zdravotní péče) také zahrnují podporu ovolaktovegetariánské diety bez napodobenin a prostředí bez alkoholu a tabákového kouře.

9) Vedení a řízení jednotlivých zdravotních zařízení je pravidelně a soustavně konzultováno s Oddělením zdraví a střídmosti.

10) Bible jasně hovoří o tom, že znamení, kterým se odlišují křesťanští věřící, se projeví v kvalitě jejich mezilidských vztahů ve sboru a v rodině.

11) V dnešní době rodina prochází krizí, jakou pravděpodobně nikdy nezažívala.

12) Biblicky podložený věroučný článek církve číslo 22 říká: Spolu s přiměřeným cvičením a odpočinkem jsme si osvojili tu nejzdravější možnou dietu...

13) Adventističtí teologové, učitelé, kazatelé a vlastně všichni členové dnes slouží ve světě, který se svým postojem velmi výrazně staví proti biblickému pojetí lidského života.

14) Stovky milionů lidí přijímají a praktikují tradiční náboženství, která dávají prostor nebo přímo propagují animismus, uctívání zesnulých předků, komunikaci s duchy zesnulých, či používání okultních sil. Další miliony zase některé z těchto falešných učení spiritismu poslední doby přijímají za součást své monoteistické víry, včetně křesťanství, což vede k synkretismu, který zbavuje evangelium o Ježíšově smrti a tělesném vzkříšení jeho životodárné moci.
 

15) Věříme, že hřích hluboce poškodil lidskou přirozenost ve všech jejích oblastech, a tak oddělil lidské bytosti od společenství s Bohem a s druhými lidmi.

16) Odmítáme myšlenku jakéhokoliv vědomého bytí po smrti, a tudíž také praktiky komunikace se zemřelými, uctívání předků nebo zaobírání se okultními silami.

17) Na základě učení Písma a s přihlédnutím k poselství Ellen G. Whiteové jsme přesvědčeni, že biblické učení o sobotě jakožto Božím dni odpočinku a o stavu mrtvých bude hrát důležitou roli v závěru lidských dějin.

18) Bible nevytváří žádný prostor pro homosexuální praxi a svazky.
 

19) Církev chce mít také vlivný hlas v médiích, na veřejnosti a u zákonodárců, aby je spravila o tom, že také propagace alkoholu a tabáku napomáhá poškození společnosti.

20) Bůh určil práci jako platnou metodu získávání materiálních výhod, tedy ne hraní hazardních her a snění o získávání prostředků na úkor ostatních.
 

21) Církev adventistů sedmého dne naléhá na všechny pravomocné pracovníky, aby zamezili rostoucí dostupnosti hazardu a tím i jeho ničivému působení na jednotlivce a společnost.
 

22) I když si lidského života ceníme, není naším nejvyšším zájmem a cílem. Sebeobětování v oddanosti Bohu a jeho zásadám se může stát důležitějším než samotný život.
 

23) Abychom klimatické změny udrželi v přijatelných hranicích, musí být znatelně redukovány emise skleníkových plynů, zvláště pak kysličníku uhličitého.
 

24) Adventisté sedmého dne věří v odpovědnost k zákonům té které země až do té míry, kdy se tyto zákony nestřetnou se zákony božími.

25) Adventisté jsou zavázáni k učení prevence proti AIDS.
 

26) V rámci tohoto závazku (obnovu původního Božího záměru) potvrzujeme, že se považujeme za správce Božího stvoření a věříme, že k úplné obnově dojde až tehdy, když Bůh učiní vše nové.

27) Systém řízení Římskokatolické církve, založený na mimo biblickém učení jako je papežská nadřazenost, vyústil ve vážné pošlapávání náboženské svobody v případech, kdy se tato církev spojila s politickou mocí.

28) Adventisté sedmého dne jsou přesvědčeni o pravosti prorockých vizí, podle kterých se pozemský život chýlí ke konci. Adventisté věří, na základě biblických předpovědí, že těsně před druhým příchodem Krista tato Země zažije řadu bezpříkladných konfliktů, ve kterých adventisté sedmého dne budou terčem útoku. V tomto kontextu očekáváme, že světová náboženství – včetně většinových křesťanských uskupení jako klíčových hráčů – se spojí silou proti Bohu a proti sobotě.

29) Manželství bylo Bohem ustanoveno v Edenu a Ježíšem Kristem potvrzeno, že má být monogamním a heterosexuálním, celoživotním láskyplným závazkem mezi mužem a ženou.

30) Harmonický svazek muže a ženy v manželství přináší mikrokosmos společenské jednoty, která je zhodnocována časem a je podstatou stabilní společnosti.

31) (Automatické nebo poloautomatické armádní zbraně) jsou určeny k zabíjení lidí a nemají žádné legitimní rekreační využití.

32) Pokud je pravdou, že násilí a sklon ke kriminalitě vedou k používání zbraní, pak je současně pravda, že dostupnost zbraní vede k násilí.

33) Jako křesťané jsme přesvědčeni, že šíření naší víry je nejen správné, ale i radostné poslání, založené na Božím příkazu být svědky tomuto světu.

34) Česko - Slovenská unie Církve adventistů sedmého dne neorganizuje žádná losování ani loterie za účelem získání finančních prostředků. Nesouhlasíme v hazardními hrami ani v případě, kdy jsou provozovány státem.

35) Tímto prohlášením se také obracíme na všechny zodpovědné představitele státu, aby učinili kroky, které by provozování sázek a hazardních her omezily, a pomohli tak předcházet devastujícím důsledkům, které přinášejí jednotlivcům a společnosti.
 

36) Satanovým záměrem však je narušit každou dobrou věc zlem; výsledkem zkažení toho nejlepšího se nevyhnutelně stává to nejhorší.

37) Za přispění mnohých filmů, televizních a rozhlasových pořadů, videoprogramů i publikací je svět směrován k novým hloubkám hanebnosti a mravní zkaženosti.

38) Navzdory jasným morálním standardům pro vztah mezi mužem a ženou vytyčeným v Božím slově je dnešní svět svědkem oživení zvrácenosti a zkaženosti, které poznamenaly i starověké civilizace.

39) Skrze Kristův kříž, mocí ducha svatého ve "vnitřním člověku" a za pomoci vychovávající služby církve mohou být všichni vysvobozeni ze sevření zvrácenosti a hříšných praktik.

40) Přijetí nezaslouženě udílené Boží milosti nevyhnutelně vede věřícího jednotlivce k takovému způsobu života a chování, že "ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha" (Tit 2,10). Totéž rovněž povede společenství církve k pevnému a láskyplnému káznění toho jednotlivého člena, jehož jednání nesprávně reprezentuje Spasitele a pokřivuje a snižuje pravé normy křesťanského života a chování.

41) Sobota v sobě zahrnuje celý náš vztah k Bohu.

42) Zachovávání soboty se vztahuje na všechny členy domácnosti včetně dětí a platí dokonce i pro "tvého hosta, který žije ve tvých branách".

43) Zachovávání soboty je založeno na autoritě Božího slova. Nemáme jiný logický důvod pro to, abychom sobotu světili.

44) Od nejútlejšího dětství bychom měli svoje děti učit, aby se podílely na rodinných pobožnostech, pobožnost ve sboru se potom stane pouhým pokračováním něčeho, co je běžné v rodině. Od dětství bychom měli děti také učit, že je důležité pravidelně navštěvovat shromáždění sboru a že pravé zachovávání soboty zahrnuje návštěvu Božího domu, kde oslavujeme svého Pána a studujeme Bibli.

45) To (zachovávání soboty) znamená, že dospělí členové rodiny naplánují vše tak, aby úkoly v domácnosti - nákup a příprava jídla, příprava šatstva a všechny další nezbytnosti každodenního života byly dokončeny dříve, než v pátek zapadne slunce. Den odpočinku by se měl stát ústředním bodem, okolo kterého se točí celý týden.

46) Tam, kde jsou v rodině děti, jsou dospělí povinni v sobotu ráno, když se rodina obléká do sboru, svými požadavky a příkladem poučit děti, že Boha uctíváme také tím, že do jeho domu jdeme pouze v čistém, reprezentativním oblečení, které je přiměřené kultuře, ve které žijeme.

47) Jestliže děti nemají možnost navštěvovat adventistickou církevní školu, stává se nejdůležitějším prostředkem náboženského vyučování mimo domov sobotní škola. Hodnotu této hodiny studia Bible nemůžeme nikdy přecenit. Proto by měli rodiče navštěvovat sobotní shromáždění hned od rána a udělat všechno pro to, aby to umožnili i svým dětem.

48) Jestliže pochopíme posvátnost soboty a jestliže existuje vztah lásky mezi rodiči a dětmi, bude každý z nás dělat všechno pro to, aby zabránil rušení těchto svatých hodin světskou hudbou, rádiem, videoprogramy a televizními pořady, nebo i novinami, knihami a časopisy.

49) Při všem bychom si měli klást otázku: "Pomáhá mi tato činnost k lepšímu porozumění pravé podstaty a svatosti soboty?" Správné zachovávání soboty doma ovlivní náš život v časnosti i na věčnosti.

50) Sobotu může snadno narušit, vniknou-li do ní prvky neslučitelné s jejím duchem. V praxi musí být věřící při bohoslužbě i ve společenství vždy ostražitý, aby tyto prvky nenarušily posvátnost soboty. Vědomí svatosti soboty můžou konkrétně narušit nesprávné vztahy a nevhodná činnost.

51) Výmluvami na kulturu a místní zvyky nemůžeme omlouvat svou liknavost a nedůslednost, když se věnujeme činnostem, které jsou neslučitelné se svatostí soboty. Například intenzivní fyzická námaha a různé formy cestování nejsou v souladu se skutečným zachováváním soboty.

52) Vzhledem ke svatosti sedmého dne doporučujeme všem adventistům, aby neprožívali tento den jako jiné dny dovolené a vyhnuli se takovým činnostem, jako je prohlídka pamětihodností a jiným všedním činnostem.

53) Vedoucí sboru musí vybírat takovou hudbu a hudebníky, kteří zvýrazní atmosféru sobotního odpočinku - vděčnosti Bohu, úcty a společenství s ním.

54) Jestliže je ve sboru přednášena výzva k sebrání darů, mělo by to proběhnout takovým způsobem, aby to zvýraznilo svatost bohoslužby i svatost soboty.

55) Aby se nevytratil duch pravého svěcení soboty, měli bychom se vyhnout svatbám v sobotu.

56) Všeobecně bychom se měli snažit vyhnout pohřbům v sobotu.

57) Jako obecné pravidlo platí, že nakupování zboží, stravování v restauracích a placení služeb, které nám poskytli jiní lidé v sobotu, bychom se měli vyhnout, protože nejsou v souladu se zásadami svěcení soboty.

58) Nikdy bychom v sobotu neměli cestovat za světskými cíli.

59) Církev adventistů sedmého dne nesouhlasí s ligovými zápasy mezi školami coby součástí výukového programu.

60) Církev jasně odrazuje od manželství mezi adventisty sedmého dne a příslušníky jiných náboženství a výrazně nabádá své kazatele, aby takové páry neoddávali.

61) Konference unie, rozhodla, "aby každý snoubenecký pár, který chce být oddán v naší církvi, absolvoval seminář 'Příprava na manželství'."

62) S rostoucí tendencí jsou muži i ženy zapojováni do megalomanských akcí, které ničí přírodní bohatství, což vyúsťuje v utrpení, zmatek v neustálosti vývoje klimatu a v hrozbu klimatických změn.

63) Uznáváme, že hudební vkus se může u jednotlivých lidí lišit, ale zároveň se domníváme, že nám Písmo i spisy Ellen Whiteové ukazují důležité principy, jimiž bychom se měli v této oblasti řídit.

64) Duchovní hudba by totiž neměla vzbuzovat světské asociace nebo nás vést k tomu, abychom se přiblížili svým jednáním či myšlením tomu, jak žijí lidé nevěřící.

65) Člověk, který je odsouzen jinou náboženskou organizací pro jasně prokázaný poklesek v křesťanské morálce nebo charakteru nebude považován za způsobilého pro členství v Církvi adventistů sedmého dne, dokud nebudou zjištěny prokazatelné známky pokání a změny.

Vyhodnocení

65 bodů
Stoprocentní adventista. Nevěřím že někdo souhlasí se vším.

33 - 64
Spíše konzervativní.

6 - 32 bodů
Spíše liberál. Hranice se překrývají.

0 - 5 bodů
Máte hlavu na svém místě.

Mezi teorií a praxí liberálních adventistů jsou propastné rozdíly. Je na místě, abyste zvážili, jestli vůbec jste adventisté, případně abyste zrevidovali svou teorii. Tichým ignorováním konzervativní části adventistů se na jejich praktikách trochu podílíte.

Konzervativní adventisté zaslouží malé uznání. Dát tuhle teorii do souladu s praxí stojí nemalé úsilí. Smutnou pravdou je, že jste úplně mimo a na své okolí máte destruktivní dopady.

Pro úplný kontext si přečtěte dokumenty a stanoviska sami. Obrázky jsem tomu dal trochu jiný adventisté význam.

7 komentářů:

 1. Opravdu vtipný test, který však velmi dobře vystihuje příslušníky adventistického kmene. Samos

  OdpovědětSmazat
 2. Co takhle udělat takový test na jakoukoli organizace a nebo církev, která v průběhu času k něčemu došla, a pak když si ostatní mimo zainteresovaných odpoví negativně budou označeni za normální. To je tak subjektivní způsob uvažování, že hraničí až fanatismem. Je pravda, že i v opozici proti Adventistům jsou fanatičtí zastánci toho "pravého názoru na víru". Marek

  OdpovědětSmazat
 3. Test velmi dobře vystihuje myšlení adventistů. Nebezpečí od adventistů však spočívá v tom, že to není pouze skupina neškodných fanatiků, ale oni se snaží využít veškerých pozic na které dosáhnou a diktátorskými metodami se snaží ovlivňovat životy normálních lidí. Petr

  OdpovědětSmazat
 4. No nazdar, jací odborníci se zde nacházejí na společnost adventistů. Připomíná mi to vesnické tlachání
  žen. Může tu někdo předložit soudní vyjádření o nebezpečnosti adventistů? Jinak to působí jako tichá
  pošta.

  OdpovědětSmazat
 5. Zda se, že adventisté jsou už všude:-) Takto popisuje autor. V podstatě jde proti
  rozumné aktivitě v celé společnosti.

  Converter-abiword-14314.html
  Microsoft Word - Bulletin04.doc

  http://www.anv.cz/clanky/298-zasady-efektivni-primarni-prevence

  Converter-abiword-26888.html
  Arkada_Vz_2013.indd
  Vzdělávací program, GSOŠ Podbořany
  Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky
  Drogové a jiné závislosti … dětí a mládeže. Prevence a náprava …
  Ohrožení života a mimořádné události … manželství a mezilidské …
  Plán preventivních aktivit na léta 2012 – 2013 (na 2 – 4 roky
  Masarykova Univerzita V Brně

  To je jen zlomek ve společnosti. To jsou všichni adventisté?

  OdpovědětSmazat
 6. Bez komentáře, fanatikovy stejně nepomůžeš.
  Seminář "Příprava na manželství a rodičovství", NICM
  Příprava NA Svátost Manželství
  Přípravy na manželství
  Vzdělávací a přednášková činnost, www.rodinnyzivot.cz
  Biskupská Synoda
  Ntm v Kladně
  Průběh a přehled výběrových řízeních 2010
  Seminář evangelické církve 'Příprava na manželství'." » Obrázky.cz
  1.sbor AC Praha nabízí seminář
  Dúlos / Časopis Jednota bratrská 1/1998
  Nebezpečí smíšených manželství TD 3/2011

  OdpovědětSmazat
 7. http://www.adialog.eu/2018/03/norska-unie-vyzyva-ustredi-cirkve-aby.html

  OdpovědětSmazat