Jsou adventisté sektou?

To je těžká otázka. Nemalá část z tohoto společenství je velmi destruktivní a represivní. Uvedu vám důvody, proč jsem přesvědčen, že tomu tak je a nechám na vás, jak si na tuto otázku odpovíte, protože termín sekta má různé podoby a významy.

Vezměte prosím na vědomí, že tento článek pouze popisuje církevní kulturu a nemá za cíl diskutovat o adventistické teologii. Také je třeba poznamenat, že jsou liberální a ortodoxní sbory. Tento článek je sestaven ze zkušeností bývalých adventistů z celého světa, kteří pocházejí především z ortodoxních kruhů. Nestahuje se tedy na celé společenství, ale jen na jeho část. V dalším textu jsou adventisty míněni právě tito ortodoxní.

Společenství adventistů je extrémně kontrolující


Podle Liftonových kritérií, podle kterých se rozhoduje, zda je společenství církví nebo sektou, je jedním z kritérií přítomnost charismatického vůdce, který kontroluje, zpovídá a tyranizuje své členy. Společenství adventistů takového vůdce nemá. Místo toho je zde zajímavý jev: členové si plní funkci vůdce navzájem. Pokud je člen sboru přistižen při porušovaní pravidel, je vystaven sociálnímu nátlaku a šikanování ostatními členy za jeho hřích. Lidé se pak na tohoto nešťastníka dívají a zacházejí s ním jinak. Mají na něj narážky při běžném hovoru, mohou se ho zeptat, proč to udělal. Mohou mu dát radu jak to příště nedělat. Jeho provinění je neúměrně rozmazáváno. To vše se děje v odstínu hrubého sociálního nátlaku za účelem zahanbit nešťastníka a napravit jeho chování do souladu s adventistickými zvyklostmi. Provinění není nikdy zapomenuto. Čím více přestupků, tím je člověk vyloučenější z kolektivu, lidé se s ním méně baví, poté jej vědomě ignorují, pyšně kolem něj procházejí, vyhýbají se jeho pohledům. To vše ze strachu aby sami nebyli nařčeni, že jeho jednání schvalují, a aby se tak spolu s ním neocitli v jeho pozici.


Je to přehnaně tvrdý trest. Za prvé: provinilcova hanba padá také na jeho rodinu, a ta tak trpí také. Za druhé: být vyloučen z takového společenství je obzvláště zničující, když si uvědomíte, že adventisté jsou velmi uzavřenou skupinou, a členové jiné sociální sítě nemají (přátele, kolegy v práci, normální rodinu). Adventisté jsou přesvědčeni, že jejich společenství je exkluzivní a ostatní lidé nestojí za řeč. Proto s nimi nenavazují hlubší kontakt. Bohužel to nejsou jen členové, kteří vás budou vystrnaďovat ze svého společenství, je to i vaše rodina.

Příliš mnoho provinění a budou se od vás odvracet i doteď blízcí přátelé. Je šokující, že takovým proviněním může být skutečnost, že vás někdo viděl jíst vepřové, viděl vás vycházet z hospody, pracovat v sobotu...

Někteří členové jsou přesvědčeni, že je třeba takové přestupky hlásit. Jejich tiché přehlížení by vrhalo stín na ně. Čím více se bojí sociálního vyloučení, tím jsou horlivější. Nedělám si srandu.

Je rozdíl mezi adventisty a jinými církvemi?


To je těžké říct. Křesťanství také odsuzuje některá jednání. Jsou to však závažné přestupky, které většinová společnost jako přestupky chápe. Po trestu, i když tvrdém, je člověku odpuštěno a je přijat zpět. I většina konzervativních křesťanů vidí adventisty jako extrémní. Ostatní církve odsuzují za závažné přestupky. Adventisté se krutě soudí navzájem za každé malé překročení pravidel.

Další zajímavostí je, že zde neexistuje prostor pro nesouhlas. Pokud budete souhlasit se všemi pravidly až na jedno, prohlásí vás za hříšníka, vaše jednání za světské a vaše pohrdání božími zákony vám zajistí, že vás Bůh neušetří a zemřete věčnou smrtí. To vše za porušování jednoho, pro normální lidi, nevýznamného pravidla. Adventisté jsou radikální a vidí věci černobíle, nemají prostor pro kompromis. Tento drsný postoj v banálních záležitostech dělá v tomto společenství neuvěřitelně sevřenou a despotickou atmosféru. I to je jeden z důvodů, proč by adventisté mohli být chápáni jako sekta.

Přidejme skutečnost, že konzervativní církve nedávají prostor pro jiný výklad Bible, než ten jejich. Očekává se, že ctíte všech 28 věroučných článků. Tyto základní pravidla mají další dílčí pravidla, která je třeba také dodržovat. Vezměme si pravidlo číslo 20 - Sobota. Všeobecná shoda je, že brodit se vodou v sobotu je v pořádku, ale koupání není. V tomto pravidle není jednoznačně dáno, co se v sobotu smí, a co ne. Musíte to vycítit a dohledat ve svém svědomí. Je velmi těžké takovéto pravidlo dodržet, když ani nevíte, co přesně je tím míněno a jak to pochopí ostatní. Tak žije mnoho členů ve strachu z porušování pravidel a v pocitu viny.

Co toto společenství odlišuje od ostatních církví a co přihrává označení sektou je uzavřená kultura. Více než jakékoliv jiné spolky, adventisté sedmého dne ovlivňují své členy, aby si vyhledávali přátele jen mezi jinými adventisty. Toto společenství omezuje možnosti seznámit se hlouběji s jinými lidmi. Takže když se proviní adventista, je souzen jeho vlastní sborovou rodinou a toto je extrémní nátlak na člověka, pokud nemá jiný okruh lidí, s kterými by se přátelil. Zůstane pak zcela sám, bez možnosti zvrátit svůj osud. Pro běžného člověka existují tři okruhy, mezi nimiž se cítí jako součást společnosti a v kterých se realizuje: rodina, přátelé a práce. Rozpadnou-li se dva okruhy, upadá člověk do depresí, a jeho stav je vážný. Má-li adventista jen jeden okruh a ten se mu rozpadne - je ztracený.

Informace jsou kontrolovány


Další charakteristikou sekty je kontrolování informací, které se dostanou ke členům. Adventisté toho docilují tak, že omezují situace, kdy by se bavili s běžnými lidmi o hlubších věcech. Již od dětství jsou dětem formovány hranice, v kterých by se měli pohybovat. Jejich překročení je tvrdě trestáno. Dítě tyto hranice vnímá, a ačkoli nechápe důvod, neodváží se je překračovat, aby nebylo tvrdě potrestáno. V sobotní školce je mu vysvětleno, že evoluce je nesmysl, že chování spolužáků je hříšné a je dále formováno k adventistickému obrazu. Jsou mu předkládány příběhy, pomocí nichž si má dítě samo určovat co je správné a co ne. Tomuto nátlaku není dítě schopné vzdorovat. Vytvoří si tak samo filtry na informace. Adventisté předběhnou státní školky a školy a ty tak mají jen omezené možnosti ovlivnit vývoj dítěte. Dítě je dopředu informováno od rodičů, kterým důvěřuje, o tom, že učitelka nemá vždycky pravdu, a že je v pořádku se s ní nehádat a myslet si svoje. Školství je tak připraveno o autoritu a dítěti je schopno předat jen fakta, nemůže jej ovlivnit a vychovat. Před kontaktem s ostatními vrstevníky je dítě chráněno pomocí adventistických kroužků. Klasický je Pathfinder - adventistický skaut. Členové jsou téměř výhradně adventisté. Časté jsou taky hudební kroužky. Při nich se dítě do kontaktu s vrstevníky téměř nedostane. Sport je chápán jako zlo. Závody totiž bývají i v sobotu a to je nepřípustné.

Při výběru partnera se silně doporučuje zvolit adventistu. Aby nás nevěřící partner nestáhl z cesty. Je až neskutečné, že toto pravidlo je dodržováno, a adventistům se daří ovlivnit i lásku.

Takto je člověk veden a později sám vede svoje děti k uzavřenosti a k nedůvěře k vnějšímu světu.

O vše, co je v rozporu s adventistickým učením, se zasloužil Satan


Když jsem vyrůstal, byl jsem konfrontován s důkazy, že země je starší než 6 000 let. Měl jsem na to říkat: "ty kosti tam dal Satan", "tu skálu tam zasadil Satan"..., nezáleží na důkazech. Když někdo přišel s přesvědčivým vysvětlením, proč adventistické učení nedává smysl, měl jsem si říct "buď opatrný s posloucháním někoho jiného mimo sbor". Satan je zavádějící a může dělat věci přitažlivější.


Adventistům se nedoporučuje diskutovat o těchto věcech a důkazech s jinými církvemi. Nejbezpečnější je do jiných shromáždění nechodit, a nediskutovat o tom.

Při zpětném pohledu tato logika nedává smysl. Od počátku se tak nepřipouští jiné názory a všechno, co není podle adventistického učení, je Satanovo dílo. Satan se vždycky snaží dělat věci, které jsou proti sboru. Nefungují-li ve sboru mikrofony - může za to Satan a měli bychom se modlit před každým shromážděním, abychom ho zahnali a technika fungovala. Kdykoliv se něco pokazilo, mohl za to Satan.

Je těžké odejít


Spousta lidí používá fakt, že můžete od adventistů kdykoliv odejít, jako důvod, proč je nenazývat sektou. Jste však opravdu volní a můžete kdykoliv odejít? Za sebe můžu říct, že ne. Zvláště pokud se do tohoto společenství narodíte. Protože si adventisté myslí, že žijí v exkluzivním společenství, vytváří vazby jen mezi sebou. Když odejdete, přátelé a rodina vás zatratí, protože se pro ně stanete součástí venkovního světa. I když se jim nevyhýbáte, vzájemné vztahy jsou již rozbité.

Představte si, že vás vaši přátelé a rodina přes noc opustí a začnou vás pomlouvat, budou kritizovat každý kousek vašeho života, vám do očí. Budou vám říkat zrádče. Co kdyby jednou nepřišli na vaši svatbu a nebyli by hrdí nebo šťastní, že jste si našli životního partnera. Co když bude každý váš rozhovor s rodiči v nepřátelském tónu, plný výčitek a odtažitosti? Představte si, že všichni, na kterých vám záleželo, se přes noc změní.

To všechno se může stát, když adventisty opustíte. Můžete odejít a nikdy se mezi ně nevrátit, ale stále jste člověkem, kterému záleží na těch, které měl kdysi rád. Když odejdete, způsobíte bolest. Přes noc zmizí váš domov, vaše postavení, láska a uznání.

I když se už nikdy nevrátíte, budete se muset vypořádat sám se sebou a se svojí novou identitou. Některé vazby nejde ignorovat. Budete mít rodinné oslavy, svatby, pohřby, kterých se budete chtít zúčastnit. Budete při nich bombardováni výčitkami a psychickému nátlaku od lidí, kteří by měli být ve vašem životě nejdůležitější.

Ztráta rodiny, ať už je jakákoliv, je zničující.

Co ostatní věci jako Ellen G. White?


Pro některé lidi je Ellen G. White důvodem označit adventisty jako sektu. E. G. White by mohla být označena jako podivín. Nemyslím si, že by mohla být rozhodující pro určení, zda jsou adventisté církví nebo sektou. Většina lidí pod termínem sekta rozumí uzavřenou skupinu, která má členy pod kontrolou.


Většina definic sekty vyžaduje existenci charismatického vůdce. E. G. White je již mrtvá. Navíc nikdy nebyla oficiálním lídrem. Je třeba však podotknout že její odkaz je mezi adventisty velmi uznávaný a někteří staví její knihy na úroveň bible.

Jsou adventisté opravdu tak extrémní?


Adventisté nežijí vzdáleni v odlehlých komunitách, a obvykle jsou vnímání jako přátelští kolegové v práci a jako milí sousedé. Spoustu lidí se může dívat na to, co jsem napsal a ptát se jestli to je opravdu pravda, a jestli ano jak je možné že to nevidí. Ta otázka je na místě a odpověď je jednoduchá: adventisté mají velmi malé očekávání od lidí, kteří adventisty nejsou.

Adventisté rozdělují lidi do dvou skupin, na adventisty a ty ostatní. Ti ostatní se považují za součást světa. Vaši adventističtí kolegové nebo sousedé, vás nazývají jako světské. To je jejich termín pro vás, kteří žijí ve světě. A adventisté jsou od mala učeni že svět žije v klamu Satana. Proto se k vám nechovají tak jako se chovají mezi sebou. Nemají od vás vůbec žádné očekávání, pohrdají vámi. Jako adventisté se chovají sami k sobě a proto jejich pravé chování není pro běžné lidi zachytitelné.

Na závěr


Ať už adventisté splňují nejasné definice sekty, pravdou zůstává, že jejich kultura je kontrolovaná, despotická, uzavřená a je velmi těžké odejít.

181 komentářů:

 1. Toto sú strašné bludy

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kde je vidíš?

   Smazat
  2. strašnej blud...asi chorá mysl...

   Smazat
  3. ... přečetla jsem článek a myslím, že autor opravdu nemá chorou mysl, naopak :) . Na střední škole jsme měla pár spolužáků z této denominace - a musím říct ano, je tomu tak. Je to popsané správně. Autor nemá chorou mysl, ale naopak zdravý úsudek, tedy i zdravou mysl.

   Smazat
  4. Také jsem měl pár spolužáků různých denominací, ale rozhodně bych si nezakládal takovéto stránky.
   Tyto stránky ukazují spíše co je v hlavě autora. Je toho plný a neví jak z toho.

   Smazat
  5. Článek vyjadřuje opravdu nenávistné bludy a skutečnost, že většina diskutujících je anonymní, tak se za své jméno stydí. Polovina z toho článku je nepravdivá. Některé zvláštnosti adventistů byly už dávno odstraněny. Vůbec není pravda, že je to uzavřená skupina, není pravda, že se straní styku s jinými věřícími nebo lidmi, není pravda, že se vzájemně sledují a kontrolují. Je zde silný důraz na spojení s Ježíšem Kristem a především ve své povaze projevit ovoce ducha Gal 5,22. Nenávistné komentáře typu článku nejsou ani pravdivým obrazem, ani konkrétní pomocí, ale spíše slouží k tomu odstrašit věřící z jiných denominací hledat pravdu. K tomu stačí Písmo. Pokud někomu pomůže četba knih od EGW nalézt Krista, pak je to správné, pokud si někdo myslí, že její knihy jsou zcestné, ať čte jen Bibli. Dávno už minuly doby, kdy četba knih EGW byla IN v adventní církvi. Hledejme pravdu a ne výmysly.

   Smazat
  6. S Pánem Bohem žiji již přes 20 let, pokřtěným členem církve přibližně 7 let. Jsem rád, že ho mám. Žít podle jeho zákona je pro mě ohromnou předností. Můj Bůh, je můj poklad. Má pro mě ohromnou cenu a nesmírnou hodnotu. Vážím si toho, co pro mě vykonal Ježíš Kristus. Cením si Ducha Svatého. Kdykoli jsem měl nějaký problém, můj Bůh mě nikdy nenechal bez pomoci. Mám 100% jistotu svého spasení, protože za mé hříchy zemřel Ježíš Kristus.

   A mohl bych psát další a další mimořádné věci, které pro mě Pán Bůh udělal. Jsou jich stovky. S Pánem Bohem žiji aktivním životem.

   Nedokážu pochopit, jak někdo může napsat takové věci. Sbory CASD nejsou 100% ideální, mají své problémy, ale s takovými věcmi, které jsou zde prezentovány jsem se nikde nesetkal.

   První věc, která mě napadla po přečtení byla, zda člověk, který článek napsal vůbec pochopil, co je to život člověka s Pánem Bohem. Mě ve sboru nikdo svědomí neznásilňuje, k ničemu mě nenutí, pokud bych se rozhodnul odejít, nikdo mi nebude bránit. Do sboru chodím na základě svého svobodného rozhodnutí. Sobotu jsem přijal proto, že se o ní jasně hovoří v Bibli. Nenašel jsem žádné rozpory mezi tím, co píše Ellen Whiteová a Biblí, proto nevidím důvod její dílo zatracovat nebo znevažovat a jakkoli zpochybňovat či zlehčovat. Neměl jsem problém svobodně projevit svůj názor, třebaže byl mnohokrát značně odlišný od "tzv. oficiálního proudu, který definuje církev". Jsem svobodný člověk.

   Jmenuji se Daniel Jareš, je mi 43 let. Jsem hrdý na to, že mám tu přednost být členem církve adventistů sedmi dnů. V současné době (24.7.2016) navštěvuji sbor v Turnově. Najde někdo z anonymů odvahu setkat se osobně, tváří v tvář, a diskutovat se mnou o tom, co je zde napsáno ??? Můj e-mail je: daniel.jares@yahoo.com Přestože je mé pracovní vytížení značné, odepíšu postupně každému.


   Smazat
  7. Všetko je to pravda, mám adventisku v rodine a je to katastrofa

   Smazat
  8. vzkaz pro daniel jareš: choď do píče

   Smazat
  9. Adventisté jsou sektou. Já sám jsem mněl tu čest je poznat a skončilo to tak že mi rozbili manželství, rodinu.Co je horší manipulujou z lidmi tak dlouho až je dostanou na svou stranu tak to udělali i z mou ženou.Pozor lidi na Adventisty z Bystřice nad Olší hlavně na jejích vedoucího.

   Smazat
  10. pán Daniel Jareš, je vidieť, že ste v sekte adventistov už dlho, lebo VYMLELI Vás už poriadne .... tiež máme v rodine adventistov a môžem povedať - čisté psycho, no katastrófa ... pre okolie sú to už len chudáci, škoda boli to rozumní ľudia a sekta z nich spravila takmer dementov :-(

   Smazat
  11. Ktorá je pravá ktorá ma nástupcu sv. Petra ktorému Kristus povedal pas moje ovce. Iste v priebehu 2000 ročí bolo veľa týchto pastierov nehodnych a Katolícka Cirkev narobila veľa zlych vecí lebo diabol mal a ma o ňu evidentný záujem lebo on vie že len ona je Cirkev Kristova s plnostou milosti a pravdy.

   Smazat
  12. Dobrý deň. Môj syn od septembra navštevuje základnú školu adventistov v Mníchove. Preto mám potrebu sa v tejto oblasti trocha viac zorientovať, a tak som sa dostala aj na túto diskusiu. Bez ohľadu na moju osobnú skúsenosť s komunitou, intenzitu mojej viery a jej "praktizovanie", vnímam pohľad autora blogu ako rýdzo osobnú skúsenosť, ktorá odzrkadľuje skľučujúci vývoj vzťahov v rámci rodiny. Rodiny, ktorá nerešpektovala rozhodnutie autora ísť svojou cestou.
   p.s. komenujem ako anonym, lebo nemám vytvorený vlastný Google učet a je to najjednoduchšia cesta zverejniť svoj komentár. Ďakujem za pochopenie. Katarína.

   Smazat
  13. Dobrý večer,dnes jsem narazila na tento článek a musela jsem se upřimně zasmát. Má nejlepší kamarádka je Adventistka . Nejsem Adventistka, netlačí na mne ,abych byla Adventistka . Užijeme si spoustu legrace ,nikdo jí za to nekádruje a mám ji moc ráda. Nepovyšuje se nad ostatní církve. Jsem věřící pokřtěná u Husitů ,ale nejvíc si rozumím právě s Adventisty, protože mne nikdy do ničeho netlačili. Poznala jsem díky nim Unicef a šily jsme panenky a myslím, že Adra, která velmi pomáhá lidem je taky dobrý projekt. já říkám spasen bude ten, kdo má víru v srdci a hlavě. Může to být Katolík ,Babtista , Husita atd. Proč by to měl být zrovna Adventista,když by měl zlo v srdci. Za další v každé církvy se najdou fanatici,vzpomeňte na inkvizici. Mohla bych psát dál,ale normální člověk pochopí,že nezáleží v jaké církvi jste,ale jaký jste.

   Smazat
 2. To je svatá pravda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní30. listopadu 2014 12:36
   mám otázku: Kdo tu pravdu posvětil a jak?

   Smazat
 3. Občas jsem chodil na obědy s kamarádem, který se mě dost snažil přesvědčit o následování adventistického učení. Uvědomil jsem si, že je za tím něco víc: velká touha ovládat druhého člověka, vzít ho za ručičku, vysvětlit, jak ti ostatní nemají pravdu/poznání a přesvědčit ho, aby následoval/a jen Vás. Soukromě si myslím, že velká část motivace adventistických kazatelů a starších je vést druhé za ručičku a snažit se je ovládat. Jak říká Přísloví 4:23 Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. (český studijní překlad).
  Když to srdce neuhlídáme, může sobecká a sebestředná motivace převážit i na 70, 80 nebo 90 %. Tím hůř, když v kolektivu to lidé kolem dělají také tak. Díky za svědectví

  OdpovědětSmazat
 4. Byl jsem u adventistů 30 let a můžu potvrdit tento článek. Je velmi těžké nastavit zrcadlo a přijmout obraz který v něm vidíte, ale pokoj a svoboda přijatá skrze Kristovu milost lidi nerozděluje. To ještě v článku nejsou úkoly sobotní školy pro dospělé, kdy se stále hlouběji a pořád dokola probírají z různých úhlů věroučné body církve.
  Časem přesně víte jak odpovídat, jak udělat ze sebe chytřejšího a nakonec svatějšího.
  Naučíte se také zpoustu věcí zkrývat a tak hrát dokonalé divadlo, v sobotu je vždy vše jinak než přes týden.
  Podaná ruka, zářivý úsměv, oční kontrola jestli je Vaše oblečení v normě, vždy jde v pozadí o něco jiného než o setkání s Bohem i když se jde na bohoslužbu.
  Bylo by toho víc, nechci již vzpomínat jsem šťastný spolu s rodinou v jiné církvi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám naprosto stejnou zkušenost.A spousty lidí taky.Ale jak to tady opět někdo "pohotově vysvětlí" prostě jsme měli smůlu,že jsme se pohybovali uprostřed konzervativního a radikálního křídla....Inu a cožpak tedy celé vedení CASD. Jeho projevy jsou snad neradikální ? Ryba smrdí od hlavy.

   Smazat
  2. Anonymní14. října 2015 17:38
   Mám naprosto stejnou zkušenost.

   Ještě jsem se nesetkal s naprosto stejnou zkušeností.
   Vy jste dvojčata a prožívali jste to spolu.
   Naprosto stejnou a podobnou v tom je rozdíl.
   Pokud někdo napíše podobnou, to bych ještě
   bral. Jsem adventista a nemám problém souhlasit,
   že se to mohlo stát jednotlivcům. Mohl bych však uvést
   podobná stýskání z jiných společenství.

   Smazat
  3. Jde o to, jestli to člověk myslí upřímně.
   Jsem u adventistů 14 let, a vše co zde bylo vyjmenované (podání rukou, úsměvy, atd.), může byt pro někoho povrchní, jde o to, jak to myslí. Ale je pravda, že většina adventistů, to dělá jenom aby vypadali líp než ostatní a to je smutné.

   Smazat
  4. Překvapují mě odpovědi tipu: "...většina adventistů, to dělá jenom aby vypadali líp než ostatní a to je smutné." Rozdíl je v tom, že někdo je "u adventistů" a "někdo je adventista" Jsem mnohem déle adventista a vnímám i negace, ale také pozitiva. Vyjádřením "většina" je taková, to dělá, atd. Ukazuje, že dotyčný se distancuje a říká, já to nedělám, já jsem lepší. To už také hovoří samo za sebe.:-)

   Smazat
 5. Připomínám co bylo uvedeno v úvodu : Jedná se o konzervativní až ortodoxní křídlo Casd. A pokud reagujeme na článek, nevztahujme jej na ostatní kteří jsou úplně normální a svobodní křesťané, jichž je naprostá většina. 28 článků víry adventistů v mnohém nejsou v pořádku a to každý dobrý adventista ví. Funguje ovšem určitá dvojakost vnímání učení Casd, že oficiálně věci uznáváme, ale ve skutečnosti je nežijeme a děláme jinak. Je to částečně proto, že církev je církví světovou a důrazy na body víry obsažené ve 28 článcích ovlivňují lidé z opačného konce světa, třetího světa atd. Doporučuji (v otázce sekty či nesekty) přečíst knihu od Stevena Hasana : Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Já jsem členem církve, od dětství navštěvuji bohoslužby a jsem doufám normální střízlivý křesťan, jen díky mým normálním rodičům, kteří naši církev nikdy nedali na vyšší důležitost než je rodina. Všude, kde je to opačně, ať jde o jakoukoliv církev, dochází k vyšinutí. Znám asi všechny církve v ČR a kdybych si chtěl vybrat tu dokonalou, tak není žádná. Církev má být pouze zprostředkovatelem pomoci mého přímého spojení s Bohem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Knihu od S.Hasana jsem četla.A nezlobte se- způsob bránění jediné pravdy je velice podobný tomu co autor popisuje.Divím se,že to Vás netrklo.

   Smazat
 6. Adventisté manipulují s lidmi. Každý by se měl bránit manipulaci. Jde o nesvobodu, konáte jen to co od Vás chtějí, vmanipulují Vás a rozšiřují ve Vás myšlenku, že toto přesně chcete sami. Než se nadějete, žijete život, který je naplánován dle nich a sami se přesvědčujete, že je to Vaše rozhodnutí. Lépe žít dle vlastního svědomí, než se opírat o berličku víry a vymlouvat se, že jsem zhřešil, proto, že pokušení je veliké a má mě to v životě dovést k nějakému pokání. Co takhle být zodpovědný sám za sebe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A PROČ SE VĚTŠINA V KOMENTÁŘÍCH JMENUJÍ ,, ANONYMNÍ " ???
   KDYŽ TOLIK TADY HLÁSAJÍ ,, PRAVDU " ???
   PETR HOŠINSKÝ Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

   Smazat
  2. Protože sekta casd má velmi dlouhé prsty !!! a žádný slušný člověk na světě si nepřeje být pošpiněn a následně bytostně zlikvidován sektářským bahnem. Hodně sebevražd v ČR má přímou souvislost právě s členstvím v casd. A svádět tuto skutečnost na nějakou tajemnou bytost zla, to je primitivní alibismus!!! No a každý morálně zodpovědný člověk dobře ví, že před primitivismem nebezpečných osob je dobré se chránit. Například tou anonymitou.

   Smazat
  3. jedna lež vedle druhé, opravdu si nevím, kterou vybrat. Důkazy, to je přece podřadné. Pravda je to, co napíše ANONYM, NIEMAND, který dovede jen plivat špínu. Nemá ani tolik hrdosti, aby se představil a podle lže.

   Smazat
  4. Ále třesky plesky s anonymem. To že si nad svou odpověď napíšete Kurt Müller neznamená, že je to Vaše pravé jméno. A i kdyby bylo, co to pro mě znamená? Nic, protože osobu jménem Kurt Müller neznám, nic o ni nevím a vlastně mě vůbec nezajímá. Mě zajímá jen to co daná osoba napsala. To že se zrovna označuje nálepkou Borůvka/Kurt/Anonym na věci nic nemění.
   BTW: dejte důkaz toho, že podle lžu. Co když lžu zadle?
   #Katarína

   Smazat
 7. Článek je opravdu snůška bludů a výmyslů chorého člověka, kterému nebylo "dopřáno dělat si co chce" a který dopřál sluchu zahořklým lidem. Člověk, který čte opravdu bibli s modlitbou, tak nemůže takto reagovat.

  OdpovědětSmazat
 8. Přečetla jsem si výše uvedený článek - a nevěřila jsem svým očím. Je mi líto toho člověka, který takto "prožíval" svůj život víry. Jsem v Církvi adventistů s. d. již více než padesát let, snažím se žít podle toho, o čem jsem se v průběhu těch let předsvědčila, že je správné, ale pravděpodobně nejsem z těch - jak on říká - "ortodoxních". U mnoha citací v jeho článku jsem musela totiž jen nevěřícně žasnout: "To snad nemyslí vážně?" Jsem už sice stará, ale byla jsem taky kdysi mladá a rozhodovala jsem se, jestli přijmout to, co nám říkali ve škole, anebo to, o čem mi mluvila maminka a babička. Musela bych se moc rozepisovat, abych reagovala na celý článek, což by nikoho asi nezaujalo. A tak například jen Darwinova teorie, o které se pisatel také zmiňuje. Nevím, jestli se blíže zamýšlí nad tím, jak se třeba na tuto teorii dívají i mnozí mnohem fundovanější a moudřejší lidé dnes, vždyť je zpochybňována i mnohými vědci, a na školách ji učí jen ze setrvačnosti, protože nic jiného pravděpodobnějšího ještě "vymyšleno" nebylo. A to je jen jedno z tvrzení výše uvedeného článku. Další "nepravda": Prý - když s něčím z učení CASD nesouhlasíš, budeš vyloučen ze společenství - nikdo ti ani kůrku nepodá... (Pisatel to sice přesně takhle nevyjádřil, ale smylem to souhlasí.) Mám ze svého "života ve společenství CASD" tolik zkušeností, kdy mají lidé různé názory, klidně je "ventilují" mezi svými spolubratry - a nikdo je za ně nekacířuje natož aby je vylučoval. Mám naopak takovou zkušenost, že co adventista, to jiný názor. A to někdy i kontroverzní názor. No a když už někdy dojde k vyloučení, a to musí být už opravdu velký "prohřešek" proti biblickým zásadám, aby k tomu došlo, ostatní se nejenže od takového člověka nedistancují, ale snaží se s ním co nejvíce udržovat přátelské vztahy a přivést ho takříkajíc zpátky do společenství. Pisatel můj názor sice asi nepřijme, ale většina členů CASD má své spolubratry natolik ráda, že jim je líto, když ze společenství odcházejí... Při čtení toho článku jsem měla dojem, že pisatel mluví o nějaké jiné církvi, anebo - jak to on nazývá - "sektě"...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...já si myslím, že to, že jste si jednoho dne musela sama vybrat, zda budete věřit tomu, co se učilo ve škole a co doma, jen potvrzuje názor pisatele článku, že děti adventistů žijí od dítěte ve dvou světech(domov a škola). I to, kde popisujete, že adventisté mají své spolubratry natolik rádi, že se je "takříkajíc snaží přivést zpátky do společenství", zase možná nevědomky ukazujete na to, že adventisté žijí ve dvou světech. Láska k bratrům znamená - přivést je zpátky, možná zpátky do toho pravého a správného světa z toho špatného a zavrženíhodného. Možná tím i plní svou misi záchrany hříšníka, kdo ví. Myslím, že i když jste u adventistů strávila velkou část Vašeho života, tak jste prostě jenom nepoznala, že některé věci, které možná považujete za správné, správné nejsou a být nemohou. Ale chápu, že máte lidi okolo sebe ráda... Nicméně to neznamená, že věci, které považujete za správné, správné skutečně jsou.

   Smazat
 9. Je mi líto, jak pisatel vnímá toto společenství, kdybych si na začátku nepřečetla, o jakou církev se jedná, rozhodně by mě nenapadla CASD. Mohu pouze říci... jako všude, vše je o lidech...a ne každý, kdo si říká křesťan, tím křesťanem také opravdu je - myslím, že militantní a dogmatické názory se dají najít v každé církevní skupině.
  Janka

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano všude jsou militantní a dogmatické názory,ale né všude to mají oficiálně v učení.A v tom je rapidní rozdíl.

   Smazat
  2. Můžeš ukázat nějaký jeden konkrétní příklad militarizačnosti a dogmatického názoru v učení CASD - jen jeden!
   Nezajímá mě jedinec nebo nějaká radikální skupina.
   J.j.P.

   Smazat
  3. Už jen ta otázka dopředu podsouvá,že neexistuje ani jeden.No to si nedovolí tvrdit ani samotní členové.
   Nicméně dost bodů stojí vypsáno třeba zde:
   http://ekines.cz/2015/07/09/adventisticke-upresneni-veroucneho-bodu-o-stvoreni-symptom-zmeny-kurzu-cirkve/

   Smazat
  4. Pokud jsem napsal "jen jeden" tak jsem neměl na mysli, že žádný neexistuje, ale proto, že
   diskuze nemůže mít široký rozptyl. Zde bylo možné vnímat, jak je někdy těžší si vzájemně
   porozumět. A také jsem měl na mysli samotné vyjádření na adventistickém ofic. webu.
   Zajímá mě kde na našich stránkách (ofic) vnímáte militarizovanost a v čem ji rozpoznáváte?
   J.j.P.

   Smazat
  5. Toto je pouze malý výběr webů produkující militantní učení CASD.
   http://www.dobakonce.cz/
   http://www.ellenwhiteova.cz/
   http://www.neuveritelnaodhaleni.cz/
   http://www.znamenicasu.cz/
   http://www.dobrypastyr.cz/
   http://www.nasesobota.ic.cz/
   http://www.zrajedoraje.cz/
   http://www.endtime.net/chech/FiF.htm

   Jsou oficiální.Pokud ne-ať se od nich vedení církve distancuje otevřeně a transparentně.Ať vedení v ČR,na Moravě,Slovensku pošle oběžník do sborů,že články,videa čelních představitelů a citáty Whiteové jsou lživé a nemají s adventismem nic společného.

   Smazat
  6. Církev na tom pracuje, rozhodně ne vaši metodou, ale podle vzoru
   Ježíše Krista.

   Smazat
  7. Jaké konkrétní kroky oficiální CASD dělá?

   Smazat
  8. Jste ochoten seznámit se s těmito kroky?
   Je to váš upřimný zájem?

   Smazat
  9. Určitě všechny bude zajímat,jaké konkrétní kroky církev ohledně fundamentalismu na zmiňovaných stránkách podniká.
   Nicméně vzhledem k tomu,že mnohé jsou financovány i z hora (GK) a jsou tam přímé vazby vlastníků webů na požehnání z GK,tak s tím asi nikdo nic moc neudělá.Nemluvě o tom,že tyto weby pouze nezaobaleně zveřejňují podstatu adventního učení.

   Smazat
  10. Buďte příkladem a ukažte, že jste jiní. Pokud máte vlastní stránky ukažte, že umíte
   opravit to co je špatně na vašich stránkách a při tom jste třeba jen jedním administrátorem
   stránek. Zatím jsem nezaznamenal, že by třeba i autor těchto stránek něco opravil!
   Vaše postoje mohou ukazovat, že máte "svá zakonzervovaná dogmata", která jsou
   na prvním místě.

   Smazat
  11. Kroky, kterým se církev trvale učí jsou zapsány v evangeliu.
   Mat.13, podobenství o pšenici a koukolu - základní směrnice.
   Kompletnímu přístupu Ježíše Krista se v církvi trvale učíme.
   Je to následování Krista není to statické ukotvení se v "pravdě",
   je to ochota jít dál. Samozřejmě tento zápas
   probíhá i uvnitř casd. Osobně tento zápas pozoruji v celém
   křesťanství.

   Dokument, výzva, prohlášení, cokoliv písemného nemá tu
   váhu nutnou ke změně myšlení.
   Vždy je dobré číst NZ a vnímat v životě J.K., který založil
   Novozákonní společenství víry a tam je ukázáno jak jednal
   z lidmi.
   Jak jednal s cholerickým Petrem, který byl hned se vším "hotový".
   Měl sklony k rychlému vyjádření a unáhleným závěrům.
   "Nevěřícím" Tomášem, Jidášem majícím své plány, atd.
   Proč bych měl nosit dříví do lesa?
   Čtěte Písmo, snad tomu rozumíte....................

   "Ještě nenastala žeň"!

   Smazat
  12. Mám za to že se všichni zúčastnění vyjadřují v podstatě na věci na které samo písmo tedy Bible dává zcela jasnou odpověď - tedy pokud vlastně někoho opravdu zajímá co písmo svaté o těchto věcech říká a nechce k tomu přidávat jen ono lidské moudro - jsou to duchovní věci a měli by tedy podléhat vyšším měřítkům pro posouzení tedy Božímu slovu a nikoliv pouze lidským úvahám - názorům - či měřítkům. Mám za to že texty v písmu se vyjadřují zcela konkrétně ke vztahu 1. smlouvy - potažmo její účinnosti ve vztahu k 2. smlouvě uzavřené Božím Synem - kdo chce nechť si přečte z nového zákona list Galatským má celkem 6 kapitol přečíst se dají poměrně lehce za krátkou dobu. Kdo tak učiní najde vskutku odpovědi, které mají opravdovou hodnotu.
   Za zmínku jen Galatským 2 : 16 - víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní! - Galatským 5:14 - 15 - Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor, ať se navzájem nerozsápete!
   Galatským 5 : 1 - V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.
   Opravdu stojí za to přečíst si celý list Galatským myslím že tam každý upřimný člověk nalezne odpověď na to zda nauky a učení adventistů plně souhlasí s učením Božího Syna - kdo je nezaujatý a je čistého srdce pochopí.

   Smazat
  13. Mám za to že se všichni zúčastnění vyjadřují v podstatě na věci na které samo písmo tedy Bible dává zcela jasnou odpověď - tedy pokud vlastně někoho opravdu zajímá co písmo svaté o těchto věcech říká a nechce k tomu přidávat jen ono lidské moudro - jsou to duchovní věci a měli by tedy podléhat vyšším měřítkům pro posouzení tedy Božímu slovu a nikoliv pouze lidským úvahám - názorům - či měřítkům. Mám za to že texty v písmu se vyjadřují zcela konkrétně ke vztahu 1. smlouvy - potažmo její účinnosti ve vztahu k 2. smlouvě uzavřené Božím Synem - kdo chce nechť si přečte z nového zákona list Galatským má celkem 6 kapitol přečíst se dají poměrně lehce za krátkou dobu. Kdo tak učiní najde vskutku odpovědi, které mají opravdovou hodnotu.
   Za zmínku jen Galatským 2 : 16 - víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní! - Galatským 5:14 - 15 - Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor, ať se navzájem nerozsápete!
   Galatským 5 : 1 - V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.
   Opravdu stojí za to přečíst si celý list Galatským myslím že tam každý upřimný člověk nalezne odpověď na to zda nauky a učení adventistů plně souhlasí s učením Božího Syna - kdo je nezaujatý a je čistého srdce pochopí.

   Smazat
 10. Take jsem vystoupil, tedy ja vlastne ani opravdu nikdy dobrovolne nevstoupil! Byl jsem do te "sekty" narozen a musel jsem chta nechta. Jedna z prava ci z leva nebyla vyjimkou ani u mych soukmenovcu... Kdyz pak verejne reknete, ze je opoustite, rodina se k vam otoci zady. Ale ne jenom to, jsou strasne nebezpecne spolecenstvi, ktere se neboji i nekoho odstranit, ktery by mohl narusit chod toho jejich "letadla", "snehove koule", nebo chceteli "pyramidy", protoze nic jineho to take neni! Lide, kteri v techto kruzich "procitnou" a dostanou se na nejakou tu opravdovou duchovni uroven - jsou touhle sektou okamzite zhozeni, ze je to dilo SATANA!!! :-) Navstevovat tuhle a podobne cirkve je pouze pro lidi, kteri jsou lini myslet a kteri nechteji vzir zivot do svych rukou a spolehaji se na nejake to "spaseni", a tak nez se tak stane, nechaji sebou vlacet, blbnout si hlavy a jeste za to vsechno hezky zaplati. Kdo se chce dozvedet pravdu, at jide po penezich a proveri si vsechny firmy tehle sekty ku prikladu v USA, jejich LOGA ve kterych se skryvaji hebrejske pismena vav - v - 6, obracene krize, vsevidouci oko, pyramidy, sova, atd,atd... a hloupa ovce plati a plati a ceka na spaseni... Je mi vas uprimne lito HLOUPE OVECKY! Take jsem mezi vas patril, ale diky Bohu jsem prozrel a to tak hluboko, az to boli... Pisi anonymne, nebot vim, koho vseho maji na svedomi a uz i ja jsem dostal vyhruzky kvuli tomu, ze jsem chtel nechat zverejnit v televizi, ze vecina vedeni CASD byli komunisticti STBaci... Mam jejich jmena a jejich dopisy od nich pro pripad, ze bych se nahodou pri potapeni utopil, nebo nechtene zustal na kolejovem prejezdu atd... Zde nejde o dogmatizmus, ale o jasne fakta...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ktera cirkev je tedy ta spravna?

   Smazat
  2. Ktera cirkev je tedy ta spravna?

   Smazat
  3. Jehovovy svedkovia

   Smazat
  4. Jehovovy svedkovia

   Smazat
  5. Tá ktorej jediná autorita je Božie slovo (Biblia)... Narodila som sa ako katolíčka (greckokatolíčka - extrémne Mariánska cirkev), v momente keď som veľmi zatúžila po Bohu mi diabol podsunul SDA, spolu s pravdou (katolícka cirkev je pohanstvo pod zásterkou kresťanstva) mi podsúval lživý jed "Ellen Whiteovej falošných proroctiev"!!! VEĽKÁ CHVÁLA NÁŠMU OHROMNÉMU MILOSTIVÉMU BOHU, on nás nikdy neoklame, jeho pravda je len v jeho slove, nespolieham sa na žiadnu cirkev, kde zlyháva ľudský faktor, ale na Bibliu (králickú) v rukách... No ak napriek tomu máte potrebu sa zaradiť do nejakej cirkvi, treba hľadať nejaký 100% Evanjelický smer, ktorý sa drží Božieho slova ako kliešť, nič neuberá, nezveličuje, neprifarbuje, neprekrúca a nedomýšľa...pochybujem, že na svete čosi také existuje, ale ak to nájdete, určite napíšte, nech aj my ostatní vieme, kde učia čistú pravdu :)

   Smazat
  6. Jestli najdete tu jedinou dokonalou církev , prosím vás , nevstupujte tam.
   Protože tím okamžikem přestane být dokonalá.
   Církve se totiž skládají z nedokonalých lidí...

   Smazat
  7. "Která církev je tedy ta správná?" - no přece žádná! Nebuďte ovcí, buďte člověkem, který nepotřebuje být slepě veden nějakou "vyšší" autoritou.

   Smazat
  8. Správná je cirkev Kristova

   Smazat
  9. Myslíte to tak(anonymní 29. července 2015), že by někteří byli schopni třeba někoho dohnat k sebevraždě?

   Smazat
  10. Vím o dvou mých kamarádkách, které sekta casd dohnala k sebevraždě. Možná jich časem bylo i víc, ale na to jsem už raději nečekala a odešla od nich. Pronásledovali mě poměrně dlouho, musela jsem se i několikrát přestěhovat, změnit účes, oblékání, koníčky... policie s tím nemohla nic dělat, protože fyzicky mě nijak neohrožovali, na to jsou opatrní... Dnes už mám klid, ale to je po více než dvaceti letech...

   Smazat
  11. Pro: 27. února 2018 23:54

   To je ale strašné! To znamená, že jde o sektu nejhrubšího zrna. Jak to, že se to o nich běžně neví? Lidé si většinou myslí - jedná se o normální církev, kterou nenávistní lidé špiní, o církev, která se stýká s ekumenou, má Adru atd. Je mi jasné, že to nedělají všem bývalým členům, to už by se to dávno muselo provalit, ale to, co píšete, je hrůza a děs - museli Vám úplně zničit život. Jehovisté dělají podobné věci - nevím do jaké míry v u nás, ale v cizině ano. Kontaktovala jste odborníky na sekty - jako je třeba Zdeněk Vojtíšek? Neuvěřitelné, že tohle jim projde, aniž by se to o nich vědělo. Hlavně že se tady řeší jejich sektářská nauka, ale že jsou schopni takového sektářského chování, to jde stranou.

   Smazat
  12. Odporná sekta, jinak se to říct nedá. Že se nestydí se tu obhajovat jako církev, a to ještě pravá, když dělají takové věci.

   Smazat
  13. Pro anonymní: 27. února 2018 23:54

   Dobrý den,

   děje se mi něco velmi podobného jako Vám. Chápu, že se tady nechcete rozepisovat, nebylo by možné mě kontaktovat a vyměnit si zkušenosti? Kdybyste byla ochotná, můj email je: propast7@seznam.cz

   Smazat
  14. Nevím jestli dokonalá, ale rozhodně živá církev je Církev Milost. Letnično-charismatické společenství, které nikoho k ničemu nenutí, každé tvrzení podkládá jak biblí, tak například vědeckými vyzkumy, hoří ohněm ducha svatého. Předkládá principy které můžeme (ale i nemusíme) přijmout do svého života a tak ho zlepšit i na zemi, nejenom po smrti. Její kázání lze najít i na YouTube a přesvědčit se o tom, zdali to nemá něco do sebe.

   Smazat
  15. Pokud vám někdo z CASD vyhrožoval hozením pod vlak nebo utopením, jak naznačujete, obratte se normálně na policii, prosím vás. Že většina vedení byla u StB, je normálně u komentáře k heslu adventisté na wikipedii. To je tak.

   Smazat
 11. Jedno je zvláštní, že u obou typů některých komentářů se objevují prvky věčné pravdy. Jen někteří
  co hájí toto společenství připouštějí, že je něco co nemusí být v pořádku, přesto ve zkušenosti
  ukazují, že oni mají (celkově hodnoceno) dobrý prožitek v této církvi.
  V té druhé se nacházejí také umírnění.
  Co s těmi, kteří se vyhraní.
  V první skupině je to pochopitelné, protože pokud kydá někdo "špínu" tak (i na něj) dávají jejich komentáře
  mezi řádky sounáležitost s tímto společenstvím.
  Druhá skupina nemá žádné společenství ( není to poznatelné) jen obviňuje bez konkrétních
  důkazů. Tak nějak podobně, jako když v oblasti archeologie vystupuje "muž" který objevil
  biblické artefakty a pokud měl předložit důkazy, vždy se uchyloval ke konspiračním teoriím
  o spiknutí atp. Samozřejmě i on má své příznivce a šiřitele!
  Takže, když pročteme komentář:
  "Anonymní29. července 2015 2:08" Zde je evidentní chorobný strach hraničící s paranoidním postižením.Zvláště důkazní materiál. Tento způsob bulvárních senzací mají davy nemyslících lidí velmi rádi.Dalo by se říci, že časopis blesk by jim "urval ruce" za takový příběh a byl by za to tučný honorář.Seriozní komentátor by dal aspoň jeden konkrétní odkaz, například týkající se firem v USA. Zřejmě je si vědom toho, že tuctový čtenář nebude hledat, nebo v tom bludišti neobjeví žádané - prostě uvěří anonymitě. Pro obě strany platí: DŮVĚŘUJ ale také PROVĚŘUJ!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jen bych dopsal,že ten muž paranoidní údajný archeolog,člen CASD má své příznivce v mnoha sborech a podporu přátel z vyšších kruhů církve.
   Proto -ano.důvěřuj a prověřuj.Ale koho zajímá historie ,základy vzniku CASD ? Koho zajám z členů osobní necenzurovaný život E.G.White a její rodiny ? Koho z členů zajímá učení ? S prominutím,jsou namočeni do klubu,kde je stále dost vytvořených nepřátel s motivací apokalyptických burcovacích nálad.Kdo je ochotný si udělat osobní revizi víry?

   Smazat
  2. Ještě jsme nestačili sestavit inkviziční komisi:-((.
   Zatím nikdo nepodal návrh!

   Smazat
  3. Teď, ale vážně!
   Pokud to skutečně někoho zajímá, třeba
   Anonymního 14. října 2015 17:51
   Tak zde je odkaz: http://kosice-archiv.casd.sk/kosice/pg_detail.php?id=10031

   Jedno z vyjádření je okolo 8 minuty - to je pro ty, kteří nemají čas
   a nechtějí poslouchat to co je případně nezajímá.
   Pro ty, které skutečně zajímá ozdravný proces v církvi je možné
   vyhledat vždy něco co ukazuje, že CASD se uzdravuje ze své
   soběstřednosti.
   Nenechte se odradit logem 3AN sk. vedle toho fungují ještě
   samostatné stránky soukromé, které mají stejnou logo.
   Tam vás neodkazuji. Toto je v ofic. sboru, s ofic. pozváním
   mluvícího.

   Smazat
 12. sorry ale verit v boha v 21.stoleti je tezka uchylarna...tenhle clanek jsem nasel nahodou, protoze nas jeden magor nechal v sobotu ve stychu, ted uz vim proc...nehorazny sracky v nejaky 2000 let stary knizce, je mi Vas vericich uprimne lito, ja verim, ze mam konat dobro protoze to je smysl byti, ale by me nekdo diktoval jako v koncentraku nebo v kriminale co mam a nemam delat v sobotu to uz hranici s tezkou vnitrni poruchou se spetkou masochismu...

  OdpovědětSmazat
 13. Adventisté se hlavně řídí tím, co je napsané v Bibli a ne tím, co řekne tzv. svatý otec papež (mmch. nikdo se nesmí nazývat tímto titulem, než sám Sv. Otec - Bůh). Kdo hledá upřímně pravdu, ten ji i jistě najde. Kdo o ni nemá zájem, jeho smůla. Nelíbí se mi, co je tu o adventistech napsáno, vypadá to, jako kdyby je někdo záměrně chtěl pošpinit a v žádném případě nejsou sektou. A hlavně - Bůh nebude soudit lidi podle toho, do jaké církve spadá, ale podle toho, jaký ten člověk doopravdy je! Neříkám, že jsou adventisté svatí, taky tam jsou hříšníci jako v jiných církví, všichni jsme, ale kolik incidentů vyšlo nebo i nevyšlo na povrch např. u římskokatolických kněží vůči malým chlapcům a je toho spousty. Nikdo nemůže odsuzovat, dokud sám nepoznal.

  OdpovědětSmazat
 14. Jako bývalý adventista, který se narodil do adventistické rodiny, musím potvrdit, že autor má naprostou pravdu. Systém adventistického ovlivňování, řízení a kontroly člověka je propracován dokonale. Jsou lidé, kteří budou adventismus fanaticky obhajovat. Jsou lidé, kterým něco nevyhovovalo a zakotvili v jiné církvi. Myslím si však, že každý přemýšlivý člověk musí dojít k závěru, že všechna náboženství jsou nesmyslná a pouhým výmyslem člověka, který slouží k ovládání člověka a že žádní bozi, či bůh neexistuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když vy chlapci jen blábolíte. Zkuste si napřed přečíst nezaujatě a nestranně Nový zákon a pak sem přijďte se znalosti věci diskutovat a nikoliv jen opisovat něčí výmysly.

   Smazat
  2. Když vy chlapci jen blábolíte. Zkuste si napřed přečíst nezaujatě a nestranně Nový zákon a pak sem přijďte se znalosti věci diskutovat a nikoliv jen opisovat něčí výmysly.

   Smazat
  3. Jako bývalý ateista, který se narodil do ateistické rodiny, musím potvrdit, že Anonymní 10. prosince 2015 12:35 ze zcela mýlí. Systém ovlivňování, řízení a kontroly člověka je propracován dokonale. Jsou lidé, kteří budou ateismus fanaticky obhajovat. Jsou lidé, kterým něco nevyhovovalo a zakotvili v jiné typu ateismu. Myslím si však, že každý přemýšlivý člověk musí dojít k závěru, že veškerý ateismus je nesmyslný a pouhým výmyslem člověka, který slouží k ovládání člověka a že žádní lidé, či člověk neexistuje.

   Smazat
  4. tohle už je moc moc velkej blábol

   Smazat
 15. Mam pocit,ze vira ma lidi spojovat a ne je delit na nase a ostatni...a clanek pisatele v podstate popisuje mou aktualni zkusenost,jen jsem netusil,ze je neco podobneho mozne...Je to az desive konkretni a presne. D.Stuchlik

  OdpovědětSmazat
 16. Vidím že autor byl věřícím a podle článku se stal nevěřícim. Otázka proč si to myslím? Protože když někdo chápe písmo jinak a myslí si že třeba adventisté žijí v bludu, tak by to měl podložit podle písma že učení adventistů je blud. Já nejsem adventista a taky se nezastávám nikoho , já jsem jen zastáncem pravdy a rozhodně vím že to co se tu píše o nich jsou rozhodně lži. Každý má názor

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stačí si přečíst Nový zákon.

   Smazat
  2. Zde je evidentní chorobný strach hraničící s paranoidním postižením.Zvláště důkazní materiál. Tento způsob bulvárních senzací mají davy nemyslících lidí velmi rádi

   Řada autorů ze sebe vyplodí ty nejpodivnější názvy a představy o adventistech. Žel důkazy mnohdy chybí. Mnozí čtou Písmo a nacházejí tam, co se jim hodí, přitom je mnoho veršů Písma, které jejich názory nepodporují. Budou blábolit o tom, jak nás Kristus osvobodil od zákona a přitom napomíná apoštoly - nebude-li vaše spravedlnost hojnější než farizejů a zákoníků nevejdete do království Božího - jaká hojnější spravedlnost, když Kristus je naše spravedlnost? Platí něco jiného pro apoštoly a něco jiného pro evangeliky? Nebo oblíbené téma sobota - 8  Pomni na den sobotní, abys jej světil. 9  Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
   10  Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. 11  Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.
   Požehnal Hospodin dne osmý nebo prvý den týdne, a Ježíš řekl, že Syn člověka je pánem soboty, proto svěťme neděli? Kdo je tady schizofrenní nebo paranoidní? Ten, který z Písma čte jen to, co se mu hodí.

   Smazat
  3. Zde je evidentní chorobný strach hraničící s paranoidním postižením.Zvláště důkazní materiál. Tento způsob bulvárních senzací mají davy nemyslících lidí velmi rádi

   Řada autorů ze sebe vyplodí ty nejpodivnější názvy a představy o adventistech. Žel důkazy mnohdy chybí. Mnozí čtou Písmo a nacházejí tam, co se jim hodí, přitom je mnoho veršů Písma, které jejich názory nepodporují. Budou blábolit o tom, jak nás Kristus osvobodil od zákona a přitom napomíná apoštoly - nebude-li vaše spravedlnost hojnější než farizejů a zákoníků nevejdete do království Božího - jaká hojnější spravedlnost, když Kristus je naše spravedlnost? Platí něco jiného pro apoštoly a něco jiného pro evangeliky? Nebo oblíbené téma sobota - 8  Pomni na den sobotní, abys jej světil. 9  Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
   10  Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. 11  Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.
   Požehnal Hospodin dne osmý nebo prvý den týdne, a Ježíš řekl, že Syn člověka je pánem soboty, proto svěťme neděli? Kdo je tady schizofrenní nebo paranoidní? Ten, který z Písma čte jen to, co se mu hodí.

   Smazat
  4. Všichni lidé se narodí jako ateisté, chcete -li pohané. Pohanství je také náboženství, ovšem... Píšou o něm v bibli v místě, kde nedoporučují taky vepřové a králíky. Jde o knihu Mojžíše, která není pro křestany závazná. Pouze pro Židy. V Novém zákoně je jasně řečeno, že se dá jíst všechno. A tak v jiných církvích, kde jsme Nového zákona znalejší pěkně dlabeme...

   Smazat
 17. Většinou asi diskutujeme z pozice křesťanů z pohanů. Vy si asi neuvědomujete, že existovala a dodnes existuje tato (velká) skupina lidí, která se od počátku řídila apoštolskými listy a Duchem Svatým. Později byla napsána Evangelia. Ta popisují, jak se Ježíš snažil získat Židy, tedy Boží vyvolený lid. O tom, že Boží vyvolený lid dodržoval sobotu, není sporu. Křesťané z pohanů nebyli nuceni zachovávat zákon, jejich etický kodex byl dán v apoštolských listech a ve Zjevení. Dá se o tom dočíst například tady:
  Skutky 15:23-29 (Český studijní překlad):
  Po nich poslali (apoštolové) tento list: Apoštolové a starší, vaši bratři, bratřím z pohanů v Atniochii, Sýrii a Kylikii pozdrav. Doslechli jsme se, že vás někteří, kteří vyšli z nás, zneklidnili svými slovy a zmátli vaše duše, když říkali, že je třeba dát se obřezat a ZACHOVÁVAT ZÁKON, ačkoliv jsme jim to NENAŘÍDILI. Došli jsme k jednomyslnosti a usoudili jsme, že vybereme muže, které k vám pošleme s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život pro jméno našeho Pána Ježíše Krista. Posíláme tedy Judu a Silase a oni vám totéž oznámí ústně. Neboť tak usoudil Duch Svatý i my, že nebudeme na vás klást žádné jiné břemeno než tyto nezbytnosti: zdržovat se (masa) obětovaného modlám, krve, (masa) zardoušených zvířat a smilstva. Jestliže se těchto věci budete chránit, dobře uděláte. Buďte zdrávi.
  Etický kodex pro křesťany z pohanů najdete na různých místech apoštolských listů a Zjevení, například
  1. Korintským 6:9-10
  Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božho království.
  Efeským 5:5
  Neboť toto vězte, a znejte, že žádný smilník ani nečistý ani lakomec - to jest modloslužebník - nemá dědictví v království Kristově a Božím.
  Galatským 5:19-21
  Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisty, vraždy, opiství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají neobdrží dědičně Boží království.
  1. Janův 3:15 Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával.
  Zjevení 21:8 Avšak bázliví, nevěřící, ti kdo propadli ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohěm a sírou, což je smrt druhá.
  Zjevení 22:15
  Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebnici i každý, kdo miluje a činí lež.  OdpovědětSmazat
 18. Stále se opakuje stejná píseň: Zákon není třeba dodržovat. Prosím příslušné komentátory a pisatele, aby si alespoň přečetli důkladně Nový zákon. Co ze zákona nemusíme dodržovat? Nic?
  V těch dvou velkých přikázáních se celý zákon uzavírá. Kdo zachovává mé slovo, učte je všechno, co jsem vám přikázal (co jsem vás učil). Ježíš vás bude učit, že DESATERO je přežitek? A Zjevení: Tu jsou ti, kteří dodržují přikázání a mají víru Ježíšovu (věrnost Ježíši). Evangelické sbory jsou církev, Adventisté sekta? To učí na evangelické fakultě. Jak se liší sekta od církve? Sekta je oddělená skupina uvnitř jiné větší skupiny. Církev má biskupy a sekta je nemá? A co metodisté a presbyteriáni, baptisté? To jsou také sekty?

  OdpovědětSmazat
 19. Jako křesťané z pohanů nemusíme explicitně podle Skutků 15. kapitoly ze Zákona dodržovat nic kromě těchto čtyřech věcí:
  zdržovat se (masa) obětovaného modlám, krve, (masa)
  zardoušených zvířat a smilstva. To říká tento text Nového zákona explicitně.
  Cituji váš příspěvek: V těch dvou velkých přikázáních se celý zákon uzavírá. V Matouši 22:36-40 zkráceně: 1. přikázání Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a a celou svou myslí. 2 přikázání je mu podobné: Miluj svého bližního jako sebe samého. NA TĚCHTO DVOU PŘIKÁZÁNÍCH SPOČÍVÁ CELÝ ZÁKON A PROROCI. (Český studijní překlad). Text evangelia říká, že na těchto dvou přikázáních Zákon a proroci SPOČÍVAJÍ, ne že se těmi dvěma přikázáními Zákon UZAVÍRÁ.
  Kdo zachovává mé slovo...
  Jan 8:51 Amen, amen, pravím vám, kdo by zachoval mé slovo, nespatří smrt na věčnost.
  Cituji váš příspěvek:
  učte je všechno, co jsem vám přikázal (co jsem vás učil)
  Matouš 28:19
  Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
  V tomto textu není napsáno učte je všechno co jsem vás učil, ale učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
  Cituji váš příspěvek: Ježíš vás bude učit, že DESATERO je přežitek?
  Ježíš poslal své učedníky, aby vyučovali, ovšem výslovně jim
  řekl v Lukášovi 24:49, aby zůstali ve městě, "dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti". Pochopte, že Ježíš svěřil vyučování jeho následovníků, kteří v Něho uvěří svým apoštolům. Ti byli v den Letnic naplněni Duchem Svatým. Tedy Ježíš dává obrovskou autoritu apoštolům, to oni jsou zodpovědní za učení, které Ježíšovým následovníkům předají. Co se týká křesťanů z pohanů, apoštol Pavel v listu Galatským 1:8-9 dvakrát proklel každého, kdo by v evangeliu zvěstoval něco jiného, než co jsme vám zvěstovali nebo jestliže někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali (Český studijní překlad, český ekumenický a Bible 21 mluví o jiném evangeliu). Apoštolové dostali výhradní autoritu zvěstovat evangelium a učit křesťany zachovávat to, co Ježíš přikázal. Velký pozor na to. Pouze Ježíšovi učedníci dostali autoritu učit to, co Ježíš přikázal. To, že Vy si to nějak vysvětlujete, co chtěl Ježíš říct, tím velice riskujete, pokud byste to učil druhé. Byl jste k tomu povolán? A kým? Explicitně to, co Nový zákon k tématu říká. Proč se ptáte co ze Zákona nemusíme dodržovat když jste si přečetl přesný návod ze Skutků 15 v mém předchozím příspěvku? Vám to nic neříká? Vy nemusíte uposlechnout apoštoly, kteří usoudili jednomyslně s Duchem Svatým takto?

  OdpovědětSmazat
 20. Duch Svatý je Bůh.
  Cituji Váš příspěvek:
  Tu jsou ti, kteří dodržují přikázání a mají víru Ježíšovu (věrnost Ježíši)
  Zjevení 14:12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Pokud dále píšete o Adventistech, jde Vám zřejmě o dodržování soboty. To je ale problém Ježíšových apoštolů, které Ježíš explicitně pověřil tím, aby učili křesťany ze Židů i z pohanů, co mají zachovávat, že to křesťany z pohanů neučili.
  Marek 16:15 Jděte a vyhlašte evangelium všemu stvoření.
  Matouš 28:20 ... a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
  Skutky 22:21 (týká se apoštola Pavla) I řekl mi: Jdi, neboť já tě vyšlu daleko k pohanům.
  Potom měli apoštolové křesťany z pohanů explicitně učit, aby dodržovali sobotu.
  Ale apoštol Pavel píše jasně v Novém zákoně: Římanům 14:5 Někdo považuje jeden den za důležitější než druhý, jiný považuje všechny dny za stejně důležité. Každý nechť je plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí.
  Uvědomte si, že pokud Ježíš explicitně chtěl, aby apoštolové učili křesťany z pohanů, aby dodržovali sobotu, svým Svatým Duchem by to určitě způsobil.
  Vzpomeňte si, že řekl svým učedníkům apoštolům v Janovi 14:25 Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
  Pouze pro křesťany ze Židů je v listu Židům (Hebrejům) 4:9 napsáno
  A tak zůstává sobotní odpočinutí (doslova sabbatismos) Božímu lidu. Doporučuji přečíst v kontextu celé kapitoly (například 4:8 Kdyby je totiž Jozu uvedl do odpočinutí, nemluvil by o jiném, pozdějším dni.)
  PS: Co se učí na evangelické fakultě, mě nezajímá....

  OdpovědětSmazat
 21. Potom měli apoštolové křesťany z pohanů explicitně učit, aby dodržovali sobotu.
  Ale apoštol Pavel píše jasně v Novém zákoně: Římanům 14:5 Někdo považuje jeden den za důležitější než druhý, jiný považuje všechny dny za stejně důležité. Každý nechť je plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí.
  Uvědomte si, že pokud Ježíš explicitně chtěl, aby apoštolové učili křesťany z pohanů, aby dodržovali sobotu, svým Svatým Duchem by to určitě způsobil.
  Vzpomeňte si, že řekl svým učedníkům apoštolům v Janovi 14:25 Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
  Pouze pro křesťany ze Židů je v listu Židům (Hebrejům) 4:9 napsáno

  Vážený pisateli Anonymní, nebojím se jít se svým jménem do diskuse, Komu řekl Pán Ježíš, že je pánem soboty? A proč se scházíte v neděli, když to není důležité který den Bůh při stvoření požehnal? Buď věříte Bibli nebo věříte jen svému pohodlnému výkladu Písma a berete si z něho, co vám vyhovuje. Co vám nevyhovuje to zamlčíte. A to je křesťanský způsob uvažování? Ježíš v podobenství o vinném kmeni řekl: zůstanete-li ve mně a já ve vás, ponesete ovoce mnohé, beze mne nemůžete učinit nic. Kdo patří Ježíši Kristu, tak nebude psát nenávistné bláboly o jiných církvích a "sektách" (jen jako hanlivý název společenství, které má miliony členů). Zatím uveřejňujete jen svoje názory, ale málo znáte Písmo. A pokud citujete, tak jen to, co se vám hodí, zatímco verše, které se vám nehodí zamlčíte.

  OdpovědětSmazat
 22. Autor článku neměl ani tolik odvahy, aby se podepsal. Odjakživa se anonymní oznámení považují za pomluvu. A vážení, kdo chtěl odejít, mohl odejít. Co vám na tom vadí, že jste odešli? A proč kydáte pomluvy, abyste zdůvodnili, proč jste odešli, nebo protože neznáte a nikdy jste neznali pořádně Bibli a nikdy jste pořádně neuvěřili a ani dnes nevíte, čemu uvěřit. Naprosto zřejmé je, že sobota byla přeložená na neděli, naprosto zřejmé je, že si církevní otcové a Nikajský koncil vymysleli další božskou osobu. Naprosto zřejmé je, že si obecná církev vymyslela královnu nebes. Naprosto zřejmé je, že uctívání model - klekání před nimi, modlitbami k nim a zapalováním svíček před jejich obrazy a sochami a modlitbami k těmto sochám, obrazům a osobám je znázorňujícím, se zahnízdilo jako běžná zvyklost, ač Písmo to přímo zakazuje. Naprosto zřejmé je, že žádné DESATERO nebylo zrušeno, je to jen pohodlný výmysl, proč se jiné církve scházejí v neděli. Vážení, až odstraníte bludy, které jsou v rozporu s Písmem svatým ze svého života, přijďte diskutovat o jiných církvích zejména adventistické a podepište se, ať si vás mohu vážit a nechováte se jako lidský odpad.

  OdpovědětSmazat
 23. Tomáš Plechatý5. září 2016 20:16

  Vážený a horlivý bratře Kurte Müllere ani já nemám rád anonymní pomluvy, ale autor těchto stránek se už představil i s fotkou a kontaktním emailem. Najdeš ho v záložce kontakty. Rozčiluješ se tedy zbytečně.

  Jinak tvůj příspěvek ukazuje, že se na svou církev díváš trochu moc černobíle. Jakoby musela mít ve všem pravdu a jestli ne, tak už zbývá jen stát se katolíkem a uctívat Papeže a Marii a neděli. Představ si, že to jde i jinak.

  Nemám rád uctívání Papeže, osobování se autority, že mohu změnit sobotu na neděli, uctívání Marie, ani ostatků svatých, nebo soch, či obrazů.

  Stejně tak ale nemám rád uctívání Soboty (uctívání, nikoliv pamatování na ni, nebo odpočívání od práce), nemám rád uctívání EGW a jejích spisů na úroveň bible a někdy i více, nemám rád pýchu na vlastní ,,největší poznání" a nálepkování ostatních křesťanů, že jsou odpadlí a svedení ďáblem (i když často o jejich věrouce, historii a osobních zkušenostech a vztahu s Ježíšem nevíte vůbec nic), nemám rád strašení vymyšleným datem konce světa ani vyšetřujícím soudem nebo odnímáním Ducha Svatého věřícím v době největší zkoušky.

  Vše z předchozího odstavce jsou bludy vyskytující se u adventistů díky učení Adventistů.

  Tvou výzvu zamést si prvně před vlastním prahem beru vážně a upřímně věřím, že si často zametám, naučený tomu právě u adventistů.
  Můžu tedy přijít diskutovat na tvé pozvání?
  Provozuji webovky:

  Odvrácená strana Adventismu

  Jestli to i ty Myslíš s hledáním pravdy vážně a nebojíš se hledat a odstraňovat bludy v rozporu s Biblí ze svého života, tak si s tebou rád popovídám i se za tebe budu modlit.

  Tomáš Plechatý - bývalý adventista, ale srdcem stále křesťan.

  OdpovědětSmazat
 24. Dobrý den,
  v textu litery Písma svatého čteme 1Moj.2,3 že sedmý den Svatý Bůh (velká písmena můj nápad SB)požehnal a posvětil. Tím, že jej požehnal a posvětil jej oddělil. Proto by bylo hloupé, kdyby se člověk snažil tvrdit, že odděleným dnem jest třeba den pátý či den třetí apod. Jsem přesvědčen, že se na posledním dni shodneme všichni. Pokud ne napište mi ceske.rybky@seznam.cz
  Pro Boží Milost si Vás dovolím nasměrovat na "den" v němž byl učiněn člověk. Učení církve nemusí vždy vycházet z bible a přesto jsou lidé, kteří lidské učení budou o bibli vždy opírat. Ovšem to dost dobře nejde.

  Buď vezmeme knihu a Z NÍ přiznáme "své" učení. Zde budeme vždy nepochopeni těmi, kteří s tímto způsobem budou polemizovat. Nebo ponecháme každé své rozhodnutí na Svatém Bohu a se všemi důsledky Jeho rozhodnutí přijmeme.

  V 1 knize Mojžíše můžeme vnímat jak je 31. verš vtěsnán do počtu plnosti kalendářních dnů. Tomu by tak ovšem nebylo, pokud by nebyly verše očíslovány. Číslováním byla původně označena slova Svatého Boha, která řekl. Protože se již v dobách Babylonského zajetí tato písmena na svitcích pletla s písmeny deseti slov, byl zvolen způsob jiný.
  Ve 4 verši Svatý Bůh vymezuje hranici bleskem světla a tím je určen čas pro pořadí. Teprve až od tohoto místa smíme užívat pořadí. Ve 14 verši z rozhodnutí Svatého Boha vznikají zdroje světla k osvětlování.

  Správně bychom za sedmý kalendářní den měli počítat sedmou periodu stejné časové jednotky znamení dnů. Slouží-li větší zdroj světla za ovládání dne pak menší zdroj světla musí sloužit za ovládání noci. Ovšem zde učení lidí, kteří se odvolávají na sobotu jako na "kalendářní den" padá. Každá doktrína vycházející z ovoce stromu poznání dobrého a zlého, vzdaluje člověka od svého Učinitele.

  Srovnáme-li mezi sebou poslední verš první kapitoli a první verš následující kapitoli zjistíme, že nelze počítání period zdrojů světla zaměňovat za události, které Svatý Bůh činí.

  Prosím tedy každého kdo bude číst tento text, aby posuzoval své porozumění k textu knihy bible a nezaměňoval porozumění za přijetí Božího Slova skrze Božího Ducha. Kéž je každé živé duši Bůh v Kristu Ježíši ještě milostiv. Amen

  OdpovědětSmazat
 25. Odpočinul a posvětil. Syn člověka je pánem soboty. Žid 4:9  A tak zůstává sobotní odpočinutí Božímu lidu.
  Bůh se po tisíciletém uvažování rozhodl dát lidem jiný den, nebo ať si světí, co chtějí, nebo ať si dělají, co chtějí. Všechny cesty vedou k Bohu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tomáš Plechatý18. října 2016 13:30

   Židům 4,9 mluví k židům (křesťanům ze židů). A v kontextu mluví o tom, že do tohoto odpočinutí se vchází vírou a přijetím zvěsti (evangelia o Ježíši), jinak jim ta zvěst neprospěje jako tehdy zvěst o zaslíbené zemi od zvědů pro izraelce na poušti.

   Ježíš řekl, pojďte ke mě a naleznete odpočinutí. Mt 11,28-29

   Smazat
 26. ZDRAVÍM VŠECHNY BRATRY A SESTRY V KRISTU JEŽÍŠI MILOST VÁM A POKOJ :) JMENUJI SE PAVEL JSEM ČLENEM ADVENTISTU SEDMÉHO DNE JE MI 24 LET A VĚŘÍM V PÁNA 4 ROKY AT JE VYVÝŠENO A POSVĚCENO JMÉNO TVÉ OTČE AMEN . MÁM NĚKOLIK OTÁZEK NA VÁS NA VŠECHNY CO JSTE ZDE . ŽÁDÁM VÁS ABYSTE SI OTEVŘELY BIBLI A ZAŠLI DO KNIHY ZJEVENÍ KAPITOLI 2 AŽ 3 JE TAM PSÁNO O CÍRKVÍCH A RÁD BYCH SE VÁS NA NĚCO ZEPTAL ... JSOU TAM 7 CÍRKVÍ A O KAŽDÉ PÁN JEŽÍŠ ŘÍKÁ ŽE MUSÍ ČINIT POKÁNÍ AŽ KROMĚ JEDNÉ A JÁ SE VÁS PTÁM JE VAŠE CÍRKEV DOKONALÁ? AT UŽ SI EVANGELÍK NEBO KATOLIK ČI JIHOVISTA NEBO Z APOŠTOSLÉ CÍRKVE NEBO PROTESTANTSKÉ CÍRKVE NEBO JAKÁ KOLIV JÍNÁ CÍRKEV ČI DENOMINACE NA KAŽDOU Z VÁS BYCH MOHL ŘÍCT ŽE JSTE BLUDAŘI A SEKTEOU TÉŽ... JEDINÝ ROZDÍL JE ŽE NEJSEM TAKOVÝ POKRYTEC JAKO VI A VAŠI PASTOŘI ALE SOUD PONECHÁVÁM SVÉMU OTCI KTERÝ JE V NEBESÍCH ... CHCE MI Z VÁS NĚKDO ŘÍCT ŽE VAŠE CÍRKEV JE BEZCHYBNÁ?? NEBO ŽE MÁTE ZDRAVÉ UČENÍ?? HNED VÁS KLIDNĚ USVĚDČÍM Z BLUDU JÁ NEMÁM STRACH Z NIČEHO KROM BOHA A MÉ SVĚDOMÝ JE VÁZÁNO BOŽÍM SLOVEM A DUCH SVATÝ MI UKAZUJE VŠE CO POTŘEBUJI VĚDĚT UVÁDÍ MĚ DO VEŠKERÉ PRAVDY ALE CO TADY ČTU JE SAMÍ BLUD A POŠPINĚNÍ SVATÉ CÍRKVE ANO JE MNOHO LIDÍ KTEŘÍ DO NAŠEHO ZBORU CHODÍ JSME OTEVŘENÉ SPOLEČENSTVÝ NEBRÁNÍME NIKOMU VSTOUPIT K NÁM DO NAŠEHO SPOLEČENSTVÝ JAK SE TU TVRDÍ ALE JSOU MEZI NÁMI I TAKOVÝ KTEŘÍ NESOU JMÉNO NAŠÍ CÍRKVE ALE NEJSOU PODŘÍZENI DUCHU SVATÉMU A BIBLI A TAK SE STANE ŽE ČLOVĚK KTERÝ NESE JEN JMÉNO CÍRKVE UDĚLÁ OSTUDU CELÉ CÍRKVI.... ALE PŘECE NENÍ KŘESTAN JAKO KŘESTAN ROZUMÍTE MI?? KDYBYCH TU MĚL PSÁT O VAŠICH SPOLEČENSTVÝ KTERÉ SEM PEČLIVĚ ZKOUMAL A CHODIL SEM MEZI NIMI A SLYŠEL SEM CO UČÍ TAK SEM SE MÁLEM ZHROZIL ... TY VAŠE JAZYKY TO ODPADÁVÁNÍ DOZADU A KLEPÁNÍ NA ZEMI CO TO JÉ???? NEBO TO FALEŠNÉ UČENÍ O TOM ŽE BOŽÍ ZÁKON NEMUSÍME ZACHOVÁVAT PROTOŽE JSME POD MILOSTÍ??? NEBO TO ŽE KDYŽ DĚLÁTE SKUPINKY TAK BÍLÍ MAJÍ OD 15 : 00 DO 17 : 00 A CIGÁNI MAJÍ OD 17 : 00 DO 19 : 00 HODIN ??? CO TO JE PROSÍM VÁS ZA SPOLEČENSTVÝ??? TO JE NĚAKÁ UPŘÍMNÁ VÍRA A SPOLEČENSTVÝ?? NEBO JAK JSEM VIDĚL JAK JEDNA BABA SE MODLILA CIZÍMI JAZYKY NA JEDNOHO DĚDULU A TEN TAM ZAČAL SKÁKAT A DUPAL DO ZEMĚ A POTOM SEBOU MRSKAL NA ZEMI TO MU VI ŘÍKÁTE SPOLEČENSTVÝ VŠAK TO JE BLÁZINEC A NE SPOLEČENSTVÝ POKUD MI NEVĚŘÍTE TAK PŘIJDTE DO NAŠEHO SPOLEČENSTVÝ A PODÍVEJTE SE JAK TO CHODÍ U NÁS A NENECHTE SE OKLAMAT OD NEAKÉHO HNUPA PŘIJDTE A POZNÁTE PRAVDU A TA VÁS VYSVOBODÍ AMEN MUJ EMAIL : ANGELICKING@CENTRUM.CZ RÁD ODPOVÍM NA KAŽDOU OTÁZKU :) BUH VÁM ŽEHNEJ

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vazeny pane Danieli Mirgo to ze se vyjadřujete o nekom ze je hnup znamena ze mate k Bohu hodne daleko,nebo Vas to uci v cirki?

   Smazat
 27. Milý bratře, sdílím tvoje nadšení, ale prozkoumej svůj sbor a licituj, kolik je jich tam spravedlivých. Ani naše církev není bez chyb. Byl jsem působením Ducha Božího přiveden do naší církve. Není to špatná církev, ale k dokonalosti má hodně daleko. Prosme raději Pána Ježíše, aby nás všechny včas změnil.

  OdpovědětSmazat
 28. AHOJ BRATŘE BIBLE HOVOŘÍ JASNĚ ŽE NIKDO NENÍ SPRAVEDLIVÝ NENÍ ANI JEDINÝ ALE SVUJ ZBOR ZNÁM MOC DOBŘE I LIDI KTEŘÍ TAM CHODĚJÍ DOBŘE ZNÁM ... MĚ DUCH SVATÝ ZAVEDL ZASE U ADVENTISTU SEDMEHO DNE A NEMUŽU SI STĚŽOVAT JAK NA UČENÍ TAK NA LIDI KTEŘÍ JSOU V TOM SPOLEČENSTVÍ POKUD SI LIDÉ MYSLÍ ŽE JSME BLUDAŘI A ŽE UČÍME BLUDY TAK AT SE MĚ TADY NĚKDO ZEPTÁ NA UČENÍ KTERÉ JE PRO VÁS BLUD A JÁ HO VISVĚTLÝM A UVIDÍ SE KDO UČÍ BLUDY A KDO SE ŘÍDÍ PODLE BOŽÍHO SLOVA MĚ JDE JENOM O PRAVDU A NEDOVOLÍM ABY NÁS NĚKDO POŠPINOVAL KDYŽ NEVÝ ČEMU VĚŘÍME A CO UČÍME TO JE VŠECHNO A MÁŠ PRAVDU BRATŘE ŽE SE MÁME ZMĚNIT MI A NEMÁME TU NĚKOHO OČERNOVAT KDYŽ SAMI NEJSME PODLE VULE NEBESKÉHO OTCE AMEN.

  OdpovědětSmazat
 29. Hledejme především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní nám bude přidáno, hledejme, co máme společné a na tom stavějme, na spasení skrze oběť Ježíše Krista- čiňme pokání. Jsme-li v tom zajedno, nic nás nemůže rozdělit, ani sobota, ani cokoliv jiného, různé způsoby, jak Boha uctívat nás přece nemohou rozdělit. A rozdělení církve jistě pochází od zlého, Ježíše přece nejde rozdělit. Jistěže jsme slabí, pyšní a nedokonalí, proto jsou nedokonalé i církve, ale jedině tam se můžeme učit Jeho lásce. Kdybychom byli dokonalí, tak žádného Boha nepotřebujeme, jenže skrze zákon jsme poznali svůj hřích a svoji nedostatečnost, a jedině díky Boží milosti můžeme být vysvobozeni z otroctví hříchu činíme-li pokání, tedy ne skrze nějakou dokonalou církev s tím "pravým" učením. Církve a svátosti nám však na této cestě poznání mohou vydatně pomoci. Proto se jako Bůh staňme člověku člověkem a ne drábem, neboť Bůh nám také dává svobodu se rozhodnout, nechce z nás mít loutky (a to ani v církvi), nikdo nás k poznání Boží lásky přece nemusí nutit...Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Libor

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jistě, 2 Kor 6:14  A netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi? 6:15  A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu s nevěřícím?

   Smazat
 30. Čau všem! To jsem já, Satan. Bůh teď za mnou byl na panáka a kus vepřovýho a dobře jsme si pokecali.

  OdpovědětSmazat
 31. Je psáno: Bloudíte, neznajíce Písem, ani lásky Boží. Život je těždý a Vaše názory jsou ujeté. Církev adventistů, i když se skládá z chybujících lidí, s mnohými nesouhlasím, je církví Boží.

  OdpovědětSmazat
 32. Je to vtipné číst zoufání křesťánků hledajících "tu správnou církev". Cožpak nemáte rozum v hlavě? A třeba že od boha. Abyste věřili v boha nepotřebujete ani církev ani její samozvané boží zástupce na zemi, kteří nejsou o nic svatější než vy. Kdy už to pochopíte? Každá církev je špatná. A dogmatické učení to nejhorší. Víra je soukromou věcí každého jedince a nikdo k tomu nepotřebuje výklad. Všechna 3 abrahamická náboženství jsou to nejhorší co mohlo svět potkat. Není za ně už prolito dost krve? Navíc paradoxně znepřátelené strany ve jménu stejného boha? Copak Vám nedochází jak je to nemocné? :-/

  OdpovědětSmazat
 33. Je smutné číst výlevy zhrzeného adventisty. K čemu je církev? Pravá církev nevěsta Krista je společenství lidí, kteří se vzájemně podporují, studují Bibli, snaží se najít správnou cestu k Bohu. Žel každému není dáno, aby sám na všechno přišel a našel. Sbor, církev je také místem, kde se věřící lidé učí, jak spolu žít. Je mnoho církví, ale jen jedna je ta pravá a to ježíšova církev, která prochází srdcem lidí. Ano celý svět je nemocný, pokud ne tělesně tak duchovně. Copak ti Anonyme nedochází, že tenhle svět je odsouzený k zániku! A pokud se nezničím sám svými zbraněmi, pak se zničí svou stále horší morálkou. V posledních dnech nastanou nebezpečné časy....

  OdpovědětSmazat
 34. V jednom musím dát za pravdu těm odpadlíkům od adventistů: Nejhorší je mezi adventisty adventistické "kádrování". To znamená, o lidech se mluví bez jejich vědomí a rozhoduje bez toho, aby se jim cokoliv řeklo. Tak to je rys, který by měli kazatelé a vedoucí sborů hodně rychle opustit.

  OdpovědětSmazat
 35. měla jsem přítele adventistu,jeho rodina mu vyhrožovala,že už nikdy neuvidí vnoučata,když se nevrátí k církvi a rodině a mi vyhrožovali smrtí,a mým dětem také, jak jeho děti,tak členové této sekty. Jsou to velmi nebezpeční lidé tedy kreatury,kteří si říkají lidé.Oni jsou jediní správní věřící a následovníci Krista a v jeho jménu se neštítí vyhrožovat smrtí a tak dál. Mnoho hnusu jsem od těchto kreatur zažila. Přítel se po nátlaku rodiny a členů sekty vrátil zpět a je nucen chodit do sboru i když byl ze sekty vyloučen. Řekli že jej donutí......no stalo se. I když bych se ráda podepsala z důvodu bezpečnosti mé a mých dětí to neudělám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud Vám vyhrožovali smrtí, měla jste je udat - takové jednání nesmí beztrestně procházet. Já bych to udělala.

   Smazat
 36. Vážená anonymko, podle mně to nejsou adventisté. spíše nějací fanatici, kteří možná kdysi byli adventisty. "Po ovocích jejich poznáte je." Co je lidí, kteří se označují jako křesťané a nejsou jimi. Být křesťan znamená následovat Krista. Nečetl jsem, že by Ježíš někoho nutil, aby uvěřil nebo šel jeho cestou.

  OdpovědětSmazat
 37. A to ste si nepomýlili s Jehovistami? Ja som adventiska a len oči vyvaľujem, čo sa tu dozvedám. Asi potom nie som z ortodoxného zboru. Som veľmi prekvapená.

  OdpovědětSmazat
 38. jsem křesťanka a měla jsem přítelkyni adventistku, se kterou jsme měli společenství, když jsem jí nosila materiály ze své církve, která také si myslí, že je lepší než ty ostatní. No místo propagace své církve se z nás staly kamarádky :-)Až po mnoha letech jsem přišla na to, že je jedno, do jaké církve věřící chodí, pokud se tam cítí dobře, má s lidmi dobré vztahy a je k ní loajální. Každá církev by samozřejmě byla ráda církví jako ve Filadelfii, ale není to žádní konkrétní církev, protože to by pak byla pýcha, když by ta církev se pokládala za tak dokonalou. Církev je i to, když se dva nebo tři sejdou ve jméně Ježíše Krista, On je uprostřed nich a protože Bůh je láska, tak je mezi nimi On jako láska. To je ta nejvyšší cesta a přikázání miluj bližního svého jako sebe sama, to je křesťanství Ostatní je jen ideologie, sváry a přetahování věřících + prodej náboženské literatury a nekritické uctívání zakládajících jedinců daných společenství. Často jde o zisk a moc, což s láskou nemá nic společeného. Asi tak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neni to zadna konkretni cirkev??? Je to ta "KONKRETNA TA CIRKEV, ZA KTORU PRELIAL SVOJU DRAHOCENNU KRV JEJ PAN A KRAL - JEZIS KRISTUS!!!" Takze nie za nejaku svetsku cirkev, ale za Jeho drahu NEVESTU, cistu, nadhernu, svatu. Lebo vzal vsetky jej nepravosti a vzal ich na seba. A ked Boh vtedy pozrel na kriz, na ktorom visel JEZIS, videl tam onu NEVESTU a ked teraz hladi na NEVESTU so vsetkymi jej nedokonalostami, vidi SPRAVODLIVOST - JEZISA KRISTA!!! Toto je pravda o tom, co sa tam vtedy udialo. Toto je LASKA, nie to, comu my hriesni, zli a nedokonali ludia hovoríme laska. Laska sa stala jednym z nas, aby priviedla do Bozej slavy mnohých. Mate istotu toho, ze to urobil aj kvôli vam??? Ak ano, halleluja, slava Bohu. Ale potom uz to, ze robime dobro, tak to je On- Jezis, ktory to skrze svojho Ducha cini vo vas, takze uz nie ja... ale Jezis Kristus naveky pozehnany. Amen A len Jemu patri slava, nie nam hriesnikom. Nie???

   Smazat
 39. Milá sestro, není to všechno tak, ale respektuji. Nedomnívám se, že našemu vedení jde o zisk a moc, i když zastávají určité teologické názory, které nejsou tak zcela v souladu s Biblí. Nejde o přetahování členů. Jde o správný vztah k Ježíši Kristu. Dnes ještě je možná nerozhodující ke které církvi kdo patří i když jsou podstatné rozdíly mezi nimi. To se ovšem může v budoucnu změnit, protože církve mohou prostřednictví ekumeny se přiklonit k názorům, které už nelze označit za biblické.

  OdpovědětSmazat
 40. Nejsem věřící, o náboženství se nezajímám, mám jen přátele, pocházející z tohoto prostředí. Dle jejich vyprávění je tento článek napsaný zcela pravdivě, mimochodem, nevidím v něm jediné nenávistné vyjádření. Nenávist cítím až z komentářů očividně věřících, což mi přijde opravdu směšné!

  OdpovědětSmazat
 41. Je tristní, že zrovna adventisté a jehovisté mají právo vyučovat náboženství na státních školách, což nemají rozhodně všechny církve. http://www3.mkcr.cz/cns_internet/CNS/Seznam_cns.aspx
  Ti, kteří o křesťanství nic moc nevědí, se pak rovnou setkají s jejich kontroverzním učením.
  http://zpravy.idnes.cz/jehoviste-vyucuji-na-skolach-djj-/domaci.aspx?c=A030225_215723_domaci_JaK

  OdpovědětSmazat
 42. Je tristní, že anonymové mohou bez uvedení důvodů tvrdit, že se setkávají s kontroverzním učením. Otázkou je, jak kontroverzní učení je těch církví, které se s tím setkávají u jiných církví. To by bylo velmi zajímavé, aby se projevili, jak jejich církve jsou v souladu s Biblí.

  OdpovědětSmazat
 43. Líbí se mi, jak někteří liberální adventisté říkají, že vůbec nemusí Ellen White. Když ji tedy nemusí, proč neodejdou do jiných církví - CASD stojí na její osobě, ať její členové říkají, co chtějí. To tak rádi žijí ve lži?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, a obzvlášť kuriózně působí, když EGW "nemusí" přední český adventistický teolog.

   Smazat
 44. Kam bychom šli? Která církev je lepší a tím zdaleko nechci tvrdit, že CASD je jediná nebo nejlepší. Když jsem prosil Boha Otce, aby mi ukázal církev, která se co nejvíce blíží Bibli, uvedl mne zvláštním způsobem do CASD. Přes všechny vytýkané a nevytýkané nedostatky a problémy, najděte mi nějakou lepší nebo stejnou
  .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ahojte všetci hľadajúci aj učeníci. Nedá mi nereagovať, Pán ma v poslednom čase vedie do určitých vecí. Najprv je potrebné mať na pamäti, že Ježiš nebude hľadieť na to, do akého zboru Jeho nasledovník patril počas života, či bol adventista, či baptista, či evanjelik... ale „aký Poklad si z neho priniesol vo svojom srdci!“ Musíme sa vrátiť do učenia Pána Ježiša a apoštolov, do prvej Cirkvi, teda do NZ Biblie. Veľmi jasne nám vykresľujú stav a život našich súrodencov. Najdôležitejším okamihom pre kresťana je ZNOVUNARODENIE SA, čím sa vlastne stane Božím zásahom človek z OTROKA ZÁKONA, SLUHU - "BOŽÍ SYN." Týmto nastane ZMENA ZMÝŠĽANIA, výmena kamenného srdca za nové, lebo len SYN ostáva v dome NAVEKY, nie sluha! Musíme si uvedomiť, že táto naša NOVÁ IDENTITA je PODMIENKOU a nebola nám darovaná absolútne ZA NAŠE ZÁSLUHY, lebo by to už nebola MILOSŤ. Ak je tomu tak, práve toto hovorí o BOŽEJ MILOSTI A JEHO LÁSKE k nám hriešnym, ktorí si zaslúžime za svoj "dokonalý" život jediné - "SMRŤ!". Toto je biblická pravda, nie moja múdrosť. Boh nám z MILOSTI daroval "VEČNÝ ŽIVOT", čo si niektorí mýlia s Pánovým slovom: "To je život večný, aby sme POZNALI (osobný živý vzťah seba ako syna k Otcovi) Otca a TOHO, ktorého poslal, teda Boha v ľudskom tele (Ja a Otec sme jedno, alebo: Ak neuveríte, že JA SOM - JHWH v SZ, zomriete vo svojich hriechoch...). Mnohí hľadajú Boha z lásky NIE k Ježišovi za to, čo pre nich urobil, ale z lásky K SEBE, čím chcú uniknúť Božiemu hnevu, chcú si teda zachrániť život vlastnou snahou, čo ale Ježiš ako aj apoštolovia považovali za BLUD. Myslím, že to nie je správny motív, ktorý Boh vypočuje. A tak sa toho s radosťou chopí "ten", ktorý podobným spôsobom a pre pýchu zviedol aj Evu. "Budete ako Boh..." A tak sa deje so ZBORMI to, že evanjelium MILOSTI pomaličky sa mení za rôzne evanjelia, pridávajú sa k nemu SKUTKY, alebo ev. prosperity, telesného zdravia... - toto všetko je ale: „Milovať svoj život viac, ako Boha a snaha zachrániť si ho...“. V zboroch sú rôzni "kresťania" s rôznymi postojmi v srdci, čím sa medzi OVCE, ktoré započuli Kristov hlas ako svojho Pastiera, vkrádajú potichučky kozly, capy a vlci, ktorí sa snažia ROZOHNAŤ BOŽIE STÁDO, alebo ZOŽRAŤ slabšie OVEČKY, len aby nemohla rásť BOŽIA MOC, len aby sa nenaplnilo: "Iďte do celého sveta a kážte evanjelium..." Nehovoriac o tom, že kráľovstvo Božie nerastie, ak chodia ovečky ROKY na nejaké miesto posedieť, pokecať, odbiť si sobotu alebo iný deň, pozerať na hodinky a celý týždeň mať SVOJ ŽIVOT LEN PRE SEBA do ďalšej soboty... My. Ktorí sme už „VOŠLI DO BOŽIEHO ODPOČINKU V JEŽIŠOVI“, odpočívame od svojho diela tak, ako aj Boh už odpočíva. Už podobne, ako dal pri stvorení všetkému presné inštrukcie a zákony, ako má fungovať, tak aj my už nespoliehame na seba, dodržiavanie zákona. Už ten život z nás plynie v podobe ŽIVEJ VODY, ktorá vyteká z každého, kto je skutočne znovuzrodený. Pán je ten, ktorý dielo v nás započal na základe nášho prijatia JEHO PODMIENOK SPÁSY a On je aj Ten, kto ho dokoná! Preto, len JEMU patrí sláva. Lebo Božie TELO - CIRKEV je aktívna a silná, len keď je SPOLU, CELÁ , V JEDNOTE!!! No my máme prikázané: "Všetko skúmajte, každého preverujte a DOBRÉHO, ČISTÉHO, NENAKVASENÉHO... SA DRŽTE!!!" Teda nečisté učenia treba odvrhnúť a nedotýkať sa... toto nahováranie nie je od Toho, ktorý povoláva! Chce hubiť, kaziť, zvádzať a zabíjať...

   Smazat
 45. Aj cez mladé novonarodené ovečky častokrát Boh koná, dá cez nich zjavenie... a MUSIA mať možnosť VYJADRIŤ, ČO MAJÚ OD PÁNA. Toto sa často vo veľkých zboroch už nenosí, lebo však VODCA je vodca. Písmo nám dáva slobodu aj v TOMTO. Takže, ak sa VODCA... nedá napomenúť, keď je jasné, že koná v rozpore so SLOVOM, treba vyvodiť dôsledky. Všetci máme právo PROROKOVAŤ, čiže vovádzať BOŽÍ pohľad do tej, ktorej konkrétnej situácie, aby bol TEN, ktorý pochybil, usvedčený a KONAL POKÁNIE. Nie len slepo nasledovať nejakého "konečného omylného ľudského tvora", nech sú jeho skutky akékoľvek - toto je SEKTA. Pán ale povedal: "Medzi vami to tak ale nebude...!" Teda, zneužívať svoje postavenie k nastoleniu moci nad ostatnými a povyšovanie sa nad iných. Mňa Pán vyviedol z najväčšej sekty, RKC. Tiež som sa pýtal Boha, kde mám nájsť PRAVÝ ZBOR. Aj ja som hľadal na nete, bol som vystavený útokom, ako každá novonarodená ovečka. No Božia vôľa bola iná, uchránil ma pred: "Musíte sa začleniť do nejakého zboru!" Chvála Ti Pane, že si ma ponechal a vytvoril si malinký ZBORÍK úžasných Tvojich detičiek, ktorí sme ochotní pre seba urobiť čokoľvek, lebo je medzi nami Tvoja láska, nie naša povrchná. Stretávame sa vtedy, keď nám Pán dá na srdce, pripraví nejakú situáciu, aj prácu, možnosť o Ňom rozprávať. Nič neplánujeme, nič nie je „pravidelné“, lebo po čase to prestane mať ŽIVOT, ktorý plynie „len“ z DUCHA PÁNOVHO, a stane sa to TRADÍCIOU. Najkrajšie sú situácie, keď všetko zinscenuje Ježiš a my sa necháme len "UNÁŠAŤ NÍM" a nechápeme, ako to celé dopadne. Sláva Bohu, že platí: "Vietor nevieš odkiaľ veje a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodí z Ducha..." Amen. Žiadna naša snaha nám nepomôže, ak je v našom srdci zlý "motív." Robím to, čo robím z VĎAKY za nekonečnú OBEŤ z nekonečnej lásky nekonečného Boha??? Alebo to robím zo "STRACHU" pred "NÍM?" Ak to robím a celá moja snaha je zo strachu, ešte som nespoznal pravého "SVOJHO BOHA!" Ešte som sa nestal JEHO SYNOM, ešte stále som len SLUHOM!!! Syn je predsa SLOBODNÝ! A sluha nevie, čo robí jeho Pán! Naučte sa, pochopte, čo znamená: "MILOSRDENSTVO CHCEM, A NIE OBEŤ." Prajem si pre lásku Božiu, ktorá je "len" v Kristovi Ježišovi: "PRESTAŇTE SA VŠETCI SNAŽIŤ O TO, ABY STE SA BOHU ZAPÁČILI. UVERTE BOHU, ŽE UŽ JE DOKONANÉ! ŽE JEDINÉ, AKO MôŽEME PRED NÍM STÁŤ JE, KEĎ SA MU ODDÁME CELÍ, SPOĽAHNEME SA NA JEŽIŠOVU SPRAVODLIVOSŤ, NIE NA NAŠU HRIEŠNOSŤ!" Že Bohu sa môžeme zapáčiť "JEDINE v KRISTOVI!" Ak si neoblečieme Krista, vždy ostaneme NAHÍ - a naše všetky nedokonalosti sú odkryté pred Božími očami. No je tu otázka: "Ktorý zbor je ten pravý?" Majte vždy na pamäti: "Keby vám niekto, hoc aj sám anjel z neba zvestoval niečo iné, ako nezaslúženú MILOSŤ, nech je zatratený!!!" Teda, keď by vám niekto povedal, že k "MILOSTI" ešte treba pridať "NIEČO", lebo ináč nebudete spasení, alebo "STRATÍTE" spásu, od toho "UTEKAJTE ČÍM ĎALEJ a nemajte s ním/i nič spoločné!"

  OdpovědětSmazat
 46. Keď sme si nezaslúžili spásu, lebo nie sme schopní naplniť zákon, tak Boh si je predsa istý, lebo nás ľudí dokonale pozná, že my si ani "NEDOKÁŽEME UDRŽAŤ" SPÁSU. To by bolo šialenstvo, aby zomrel Boží Jediný Syn, ak by udržanie spásy záležalo na nás, nie??? Na ničom nezáleží, len na JEŽIŠOVI KRISTOVI A NA TOM, ČO ON VYKONAL..." Halleluja, chválim ťa Otče, že si toto skryl pred múdrymi, pyšnými a namyslenými... a že si to zjavil maličkým a slabým, opovrhnutým a utláčaným, chudobným duchom a poníženým. Amen "SKUTKY, ALEBO MILOSŤ???" Jakubov list je napísaný, aby sme sa skúmali, čí a aký duch je v nás: "JE VIERA, O KTOREJ HOVORÍ PÍSMO PRAVÁ? JE ŽIVÁ? PRINIESLA OBROVSKÚ ZMENU, KTORÚ NIE JE MOŽNÉ POCHOPIŤ? MILUJEM VECI, KTORÉ SOM PREDTÝM NENÁVIDEL A NENÁVIDÍM TO, ČO NENÁVIDÍ MôJ PÁN??? SOM SCHOPNÝ SA NIEČOHO KôLI NEMU BEZ PROBLÉMOV ALEBO AJ S PROBLÉMAMI VZDAŤ? BOJUJEM S HRIECHOM, SPROTIVIL SOM SI HO, NENÁVIDÍM HO AŽ DO KRVI? ZNENÁVIDEL SOM VŠETKO... BA I SVOJ ŽIVOT A POKLADÁM VŠEKO, ČOMU MA VIEDOL DOTERAZ ČLOVEK, ČO JE V ROZPORE S JASNÝM A NEOMYLNÝM JEDINÝM BOŽÍM SLOVOM - BIBLIOU? Už viac si nemôžeme prispôsobovať Písmo svojmu životu. Písmo musí byť naším vodcom a svoje životy mu máme prispôsobovať! Ak "ale" prebýva v nás Duch Boží. Už vieme, že Boh je JEDINÝ spravodlivý a ospravedlňuje TOHO, KTO VERÍ!!! Ja nikdy nebudem byť schopný byť spravodlivým! Nikdy, nech je moja snaha akákoľvek. Nooo..., na tom už nezáleží! WOUUU!!! "Pane, ďakujem ti v mene všetkých mojich bračekov a sestričiek, ktorí aj toto čítajú, za to, že si NÁS zastúpil na KRÍŽI, na ktorom sme mali byť MY! Ďakujem Ti a vzdávam Ti chválu, lebo si nás miloval prvý, keď sme ešte boli HRIEŠNI. Prijal si nás takých, na smrť CHORÝCH, lebo si prišiel ako jediný lekár a vdýchol si nám nový život. Vstal si z mŕtvych, aby si nás ospravedlnil a postavil si sa pred tvár Nášho Otecka v nebi, prihováraš sa za nás. Vždy, keď padneme nám podáš pomocnú ruku, hoci ten zlý nám snaží nahovoriť niečo iné, a povieš: Poď moje drahé dieťa, aj za toto som už zaplatil... a pofúkaš a obviažeš naše ubolené, krvácajúce srdce. Vďaka Otče, že si sa nám dal spoznať, že si nám zjavil a zjavuješ svoje láskyplné, milostivé, milosrdné srdce. Ty sa správaš k úprimným úprimne... Lebo ty si jediný Boh a Tebe podobného niet. Vďaka v mene Ježiš." Takže, čo je zbor? Zbor je spoločenstvo hriešnych, skazených ľudí, ktorí SÚ SI TOHO VEDOMÍ, NESKRÍVAJÚ TO PRED OSTATNÝMI SÚRODENCAMI, ZÁPASIA S HRIECHOM... spoliehajúci sa na dokončené dielo spásy Ježiša Krista. Úprimných veriacich, ktorých zhromaždí nie to, aký dobrý kazateľ je v tom a v tom zbore, nie nádherná budova, nie krásne piesne alebo dobrá kapela, nie to, čo má kto na sebe alebo aké má vlasy... toto sú len odpadky, ale ktorých zhromaždí DUCH SVäTÝ a Jeho láska, aby boli JEDNO TELO, JEDEN DUCH, aby mali JEDNU VIERU, aby uctievali len JEDNÉHO BOHA ZJAVENÉHO V BIBLII, aby sa zdieľali vo svojich životov, vidia si do nich a tak sa môžu viesť v pravde, kázniť, napomínať, učiť v poznaní nášho Pána Ježiša Krista.

  OdpovědětSmazat
 47. Nezabúdajme, že v Božích očiach sme všetci "BRATIA." Ani kazateľ, ani pastor, ani pápež, ani kňaz... nie je viac. Jediný náš vodca je Pán, čiže JEHO SLOVO, ktoré sa stalo telom, prebývalo medzi nami, nieslo naše všetky neprávosti na kríž, zomrelo, bolo pochované, na tretí deň vstalo z mŕtvych, sedí po Božej pravici, prihovára sa za nás, čaká, kedy Mu budú položení všetci neprajníci za podnožku k Jeho nohám, Ono príde ako Sudca, no to naj: "PRÍDE SI AKO ŽENÍCH PRE SVOJU NEVESTU!!!" Preto Jeho pravá Cirkev sa nebojí toho, že o niečo na tomto svete príde. Najväčší poklad, ktorý ani hrdza ani mole nekazia a ku ktorému sa zlodeji nevlamujú už majú ISTÝ v nebesiach, ktorý nám tam pripravil Pán Ježiš, ktorý je ŽIVÝ NA VEKY VEKOV. Preto Jeho nevesta volá: "PANE PRÍĎ!!!" Hoci na druhej strane kvôli ostatným niekde v hĺbke srdca zasa volá: "Pane pozhovej ešte chvíľku, kvôli tým vonku...!" Nech vám všetkým, ktorí toto čítate, otvorí Pán srdcia, aby ste tomu porozumeli nie rozumom, aby ste pochopili tú nevýslovnú Božiu lásku, ktorú nám hriešnikom myslím, že dostatočne, preukázal vo svojom Synovi, keď vzal naše všetky neprávosti..., že ak sa raz ODOVZDÁTE DO RÚK TOHO, KTORÝ UŽ RAZ ZATRIASOL ZEMOU, EŠTE RAZ ZATRASIE AJ NEBOM, ABY ZOSTALO LEN TO, ČO JE Neotrasiteľné. LEN TO, ČO JE POSTAVENÉ NA PRAVOM ZÁKLADE - NA VEČNOM, NEOMYLNOM SLOVE VYCHÁDZAJÚCOM Z BOŽÍCH ÚST JEŽIŠA KRISTA. On je UHOLNÝM KAMEŇOM, ale aj SKALOU POHORŠENIA. Na Jeho SLOVE všetko STOJÍ a všetko PADÁ. On nepriniesol POKOJ, ale MEČ. Tak nech Ten meč odsekne všetko, čo je nezdravé, choré, skazené... Kiežby Pánova nevesta si bola vedomá, ako ju náš PÁN JEŽIŠ VIDÍ. Čistú, spravodlivú, nemajúcu žiadnu vrásku. Nech vás Pán žehná. Kľudne píšte. Prosím Pána, aby viedol všetky vaše ako i moje ruky pri písaní, nech z plnosti srdca vychádza všetko na povrch, na svetlo. Lebo všetko, čo je v tme, je zo zlého... Svet radšej miluje tmu, ako svetlo a musím sa priznať, že aj ja s tým ako aj s inými vecami v živote ešte bojujem. No Pán nám vraví, že dokonalí budeme až vtedy, keď sa nám zjaví pri svojom príchode, alebo vychvátení, lebo Ho uvidíme takého, aký JE. A musí nám ponechať hriechy, lebo veľmi rýchlo by sme prestali mať nádej "iba" v Jeho milosti. Aj Pavlovi povedal: "Dosť ti je na mojej milosti. Lebo moja moc sa stáva dokonalou v slabosti." Preto sa aj my máme "chváliť" svojimi pádmi, lebo to ukazuje na Božiu milosť, že Boh v živote kresťana KONÁ, ukazuje MU jeho nedostatočnosť a dáva mu silu aj napriek tomu kráčať ďalej po stopách Abraháma - VIEROU. Ďakujem Pane za slová života. Budem sa snažiť odpovedať, zápasiť za vieru raz ta danú všetkým svätým. Ja bez Krista nie som ničím, som len márnosť... Amen
  Štefan Kunštár, SK

  OdpovědětSmazat
 48. Kdybyste věděli, co vím já, a co zde nemohu napsat ... Nebezpečná sekta.

  OdpovědětSmazat
 49. Pokial si v Pravde a si skryty v Kristovi a si nove stvorenie, "Co ti moze clovek, ked je s tebou Boh?!" , alebo "Nebojte sa tych,ktori mozu vasmu telu uskodit..."
  Za pravdu je treba bojovat, pokial sa este da. Lebo idu velmi tazke dni pre "Kristovu nevestu", velmi tazke!!! Ekumena rastie a diabol napreduje obrovskymi krokmi vo vsetkych smeroch. Siroka cesta sa cim dalej rozsiruje a uzka cesticka, ktorou je nas Pan Jezis, sa stava cim dalej, tym opovrhovanejsou, vo svete "sektarskou" a "neohladuplnejsou", lebo vsak "neberieme ohlad aj na ine nabozenske vyznania..."
  Ale, Pan, Boh, Jezis Kristus dal velmi jasne podmienky...
  Niet inej cesty!!!
  Svet lezi cely v "zlom", teda vladne mu Satan, lebo mu to Pan umoznil, aby preosial vsetkych ludi na zemi.
  Aby ostalo len to, co je cisteho srdca upriameneho na Pana Jezisa, ktore Ho miluje viac,nez cokolvek ine!!! Ba este aj svoj zivot je nic v porovnani s Jezisom a s laskou k Nemu, halleluja...
  Prosim a verim Panovi, ze ked nas zacnu prenasledovat pre meno Jezis Kristus, splni sa vsetko, co povedal. Aj: "V tu hodinu vam da Duch Svaty, co mate povedat..." Jezis hovori: "Blahoslaveni ste, ked vas budu prenasledovat a budu lzivo o vas vraviet,... pre moje meno..." amen.
  Takze prosim vas, "NEUSTUPUJME DIABLOVI ANI SVETU, BUDME BOZIMI BOJOVNIKMI, NECH TO STOJI COKOLVEK..." Uz nemame co stratit!!! Nas zivot je ukryty s Kristom v Bohu,na zemi sme len putnici na kratucky cas a v nebi nas caka Pan Jezis,s ktorym sa stretneme zoci voci... halleluja, tesme sa na to viac,ako na cokolvek ine. Lebo ako Pavol hovori: "Terajsie lahke suzenie sa neda ani len porovnat s buducou slavou,ktoru nam Pan pripravil. Teda ako Jan ked sa stretol s Jezisom, padol ako mrtvy... No my nie tak, lebo uz budeme Jemu podobni v oslavenych telach... Vdaka Bohu skrze Jezisa Krista, ktory bojoval za nas vsetkych,ktori sa vierou na Neho spoliehame a ZVITAZIL, lebo: "Je dokonane!!!" A my vsetci sme zvitazili "V NOM!!!"
  Tak ta prosim, ako aj vsetkych znovuzrodenych Panovych bracekov a sestricky, Bozich synov a dcery: "Bojujte dobry boj viery, zapaste za vieru raz ta danu svatym. Aby sa otvorili oci mnohych dalsich hladajucich, klopajucich,prosiacich aj usi hluchych."
  Prosim Pana, aby vam vsetkym dal odvahu,silu, mudrost... celu Boziu zbran. Nech to vsetko robime na Jeho slavu a tym, ktori pocuvaju, nech je to na zivot. Amen
  Prosim ta, "vyjdi s pravdou von", ak je to skutocne pravda.
  Uvedom si, ze nas boj nie je s telom - ludmi, ale s tym, ktori im vladne a proti vsetkym duchovnym mocnostiam,ktore ovladaju tento svet. Dalej maj na pamati, ze sa uz nechceme pacit ludom, ale Kristovi Jezisovi. Lebo ak ano, tak nemozeme byt Jeho sluzobnici Jeho nadherneho evanjelia. Lebo ono je jedinou Bozou mocou na spasu kazdemu, kto mu uveri!!!
  Pan povedal: "Ked pride Duch Pravdy, ciza sam Pan Jrzis vo Svatom Duchu, usvedci svet o hriechu - nevere, spravodlivosti a o sude!"
  Takze ak sme Jeho, tak "TOTO" je nasou zverenou ulohou od Neho. Ak sme ozaj sebe zomreli, najviac nam zalezi prave na tom, aby sme niesli meno Jezis Kristus a cele Jeho dielo spasy - evanjelium do celeho sveta!
  Staci, ked kazdy z nas bude o Jezisovi svedcit prave tam, kde sa prave nachadza. Doma,v praci, v mieste bydliska, na dovolenke, susedom... Lebo "tu" nas Pan povolal!!! Ked bude chciet, pojdeme aj do sveta. Ale myslim si,ze okolo nas je mnoho mnoho tych, ktori este evanjelium nepoculi.
  Tak nech nas vsetkych vedie Pan Jezis na vsetkych nasich cestach na tomto mieste a v tomto case, v ktorom nam dal narodit sa a niest Jeho slavu. Amen
  Stefan Kunstar

  OdpovědětSmazat
 50. Adventistické pohrdání ostatními a nezdolná přesvědčenost o jistotě vlastního spasení je smrtelným hříchem pýchy tak velké, že věž babylónská je proti ní jako krabička od zápalek. I mě zmanipulovali přátele a trvalo jim patnáct let, než se z jejich vlivu vymanili. Dejte si na ně opravdu pozor. Vždy existují jiné cesty seberealizace. Členství ve sboru vám jich naopak mnoho uzavře.

  OdpovědětSmazat
 51. A co když věřím v Boha a nechci patřit do žádné církve. To nemám šanci na spasení?

  OdpovědětSmazat
 52. Předložte tu otázku v modlitbě Bohu!

  OdpovědětSmazat
 53. Jsem bydlel celé dětství na patře s adventistama a ani jsem to nevěděl to není křesťanský život snažit se dodržovat přikázání to je starosmluvni náboženský mrtví sistem.Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít [tak], jak žil on.
  1 Jan 2:6 CSP
  A jak žil Ježíš (Bůh v lidském těle jako máme mi)si přečtěte v evangeliích ��

  OdpovědětSmazat
 54. Od adventistů vůbec není těžké odejít. Církev dokonce v poslední době vyhazuje pro nechození do sboru, i když je to v rozporu s radami EGW. Tato církev, i když není dokonalá, musím konstatovat, že se jí dostalo největšího poznání. Porovnejte její učení s Biblí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "... jí dostalo největšího poznání. Porovnejte její učení s Biblí." - To si děláte legraci? Kolik už toho bylo napsáno, jak adventismus odporuje Bibli (nemá smysl to opakovat, pořád chtějí důkazy a pořád si vedou svou). A jak jsou někteří adventisté mazaní, nebo si to aspoň myslí (ve skutečnosti jsou průhlední), stačí se podívat třeba sem: https://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/cce/otazka_zvenci//4128


   Smazat
 55. Znovu jsem se podíval na diskusi o sobotě. Adventisté nepotřebují důkazy věřících, kteří jsou přesvědčeni o své neděli. Máme Písmo. Židé světili sobotu ještě před vydáním Desatera.
  Exodus 16:29  Hleďte, vždyť Hospodin vám dal sobotu, proto vám šestého dne dává pokrm na dva dny. Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo sedmého dne nevychází ze svého místa.
  Přesvědčení o tom, že Pán Ježíš vstal v neděli ráno je rovněž nebiblické. Málokdo si všímá slova samotného Pána: "Nebude vám dáno jiné znamení, než znamení proroka Jonáše...Mat 12,40. Ve všech evangeliích je psáno, že když ženy přišly první den týdne k hrobu, hrob byl prázdný. Výklad ukřižování v pátek vznikl jen proto,že Ježíš byl ukřižován den před sobotou a málokdo se pozastaví nad tím, že byl ukřižován před velkým svátkem - židovské Velikonoce a tento den nebyl pátek. Ostatně dva kousky dne, 1 celý den a jen dvě noci jsou v rozporu s Mat 12,40. Žádný apoštol by si nedovolil rušit zákon Desatero vydané Bohem a potvrzené Ježíšem. Ježíš se dokonce označil za Pána nad sobotou nikoliv neděle. Skutečnost, že katolická církev "mocí svého úřadu" přeložila den odpočinku na neděli a celý evangelický svět i nevěřící dodržují jako den odpočinku neděli, ctihodný den slunce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pozdravujem vas Kurt. Hovorite o sobote, ako keby ste boli schopni plnit tento jeden z desatora na 100 percent. Ak ste ho len raz nesplnili, co je na 99,9999... % iste, tak ste sa prehresili proti "vsetkym" prikazaniam. Podobne to plati o vsetkych "nabozenstvach", ktore sa spoliehaju podla toho, ako im to pasuje na niektore z desatora. "Vy, ktori sa chcete dat obrezovat, musite naplnit cely zakon!!!" Povedal Pavol. A on velmi dobre vedel, o com hovori... Dnes, kedze mam toho istého Ducha z milosti Bozej (prezil som velmi podobnu situaciu vo svojom srdci, ako Pavol, co sa tyka obratenia mysle, zmeny postoja srdca, spoliehanie sa "jedine na dokonale a dokonane dielo Jezisa Krista", nie absolutne na seba, lebo si vdaka milosti uvedomujem svoju nedostatocnost) hovori Pan toto:
   "Ked chcete dodrziavat sobotu, a mozte si tam doplnit ktorekolvek prikazanie z môjho Zakona, musite zachovat komplet cely Zakon vo vsetkom!!! Cely je na 100%! Nie na 5%, 10%...Ani 99,9%." Je niekto z vas ludi, schopny o sebe povedat, ze ho plni???"
   "Ak ano, na co som potom prisiel, stal som sa jednym z vas, siel som na kriz, vstal som z mrtvych??? Nebolo to kvoli vam? Prave kvoli tejto vasej nedostatocnosti a slabosti byt absolutne svatymi, ako som JA? Velmi blúdite srdcom! Chyba vam pokora, uvedomenie si svojej slabosti, ste samospravodlivi, ako ti, ktori ma pribili na kriz! Ano, kvôli takym som neprisiel. Oni sa nevidia sami vo svojich ociach, ako chori na smrt. Oni este vzdy sa spoliehaju bud na seba, alebo na nejakého cloveka, ktory ich uci ludskym naukam, ktore kladie nad Bozie slovo. Ale beda cloveku, ktory sa nadeje na cloveka. Nadejte sa na Hospodina, svojho Boha, Spasitela, na mna!"
   Ja hovorim, lebo takto to uci Pan skrze pismo: "Niet na svete spravodlivého, niet ani jedneho!!!" Kurt, ty si spravodlivy? Ze tu obhajujes nejaky bod zo Zakona, akoby si ho plnil, a pises o prazdnej litere bez ducha, teda o dodrziavani Stareho Zakona bez Noveho Zakona. Je vidiet, ze si este "NEVOSIEL DO BOZIEHO ODPOCINKU." Nadherna pravda to: „Zo skutkov zakona nebude pred Bohom ospravedlneny nikto!!!“ Amen, amen...

   Smazat
  2. Je evidentne a nad slnko jasne, PRECO. Neuveril si PRAVDE, teda jedinemu pravemu Bohu zjavenemu v Jezisovi ako ani neveris Jeho Duchu, ktory usvedcuje svet, teda aj "teba" o hriechu, o spravodlivosti (jedine Kristovej) a o sude, ze knieza tohto sveta je uz odsudene , teda nie len On, ale vsetci, ktori neuverili vsetkemu, co kedy Boh povedal, je napisane Jeho Duchom Svatym v Pisme sv. a co samozrejme dosvedcuje skrze kazdeho jedneho malickeho, ktori Mu odovzdal svoj hriesny zivot. To dosvedcuje ON, to je Jeho Duch, ktorého nam zaslubil. To je ta "ziva voda", ktora vyteka z vnutra kazdeho veriaceho. Vsetko musíme rozsudzovat!!! A ak je len jeden Boh, je aj jedna Pravda, jeden Duch, jedna Cirkev, ktoru si stavia a zhromazduje nie nejaky klub, ktory sa nazyva zbor. Nie perfektne kazne, ktore steklia ludom usi, lebo sa im prisposobuje, aby ich v tom zbore udrzal. Nie to, aka perfektna kapela je v zbore. Toto vsetko je hnoj, odpadky, smeti!!! Laska k Pánovi, Bohu nas zjednocuje, ci sa nam to paci alebo nie. Duch Svaty, ak sme Ho ozaj prijali. Lebo "chceme" a nie "musíme!" To je ono: „Naucte sa, co znamena: milosrdenstvo chcem a nie obet...“ My sme predsa "slobodni od vsetkeho!!!" AJ od Zakona. Preco??? Ty sa pytas? Rozumiem... Ak vojdes do Jeho odpocinku, pochopis. Iste vravis: "Ved Jezis povedal: Neprisiel som Zakon zrusit, ale naplnit." Ano, to ano, vdaka Bohu. Ale, naplnil ho za svojich apostolov okrem Judasa, za samaritanku pri studni, za hriesnika na krizi, ktorému povedal, ze este dnes bude s Nim v raji, za Pavla, za Husa... aj za mna... a mnoho mnoho dalsich, ktori UVERILI JEHO RADOSTNEJ ZVESTI. ALE CELEJ. NIE LEN NEJAKEJ MALEJ CASTI. Ktori sa komplet "celi" videli pri tom, ked im Boh nastavil "zrkadlo Stareho Zakona", ako nehodni ani zit. Taki hriesni sa v tom odraze toho zrkadla videli.

   Smazat
  3. Halleluja, drahy Pane. Ze si mi odkryl moj zrak, aby som toto vôbec videl, ten odraz bol hrozny. Vdaka Pane za tvoju krv, ktora ma ocistuje od kazdej nepravosti. A tych nepravosti je vzdy, kym zijem. No ty vies Pane, preco nas nechavas v týchto telách. Velmi rychlo by sme presli daleko od "len" tvojej milosti a zacali sa spoliehat sami na seba. Odpadli by sme od teba, ak by si aj Pavlovi nepovedal: "Dost ti je na mojej milosti, lebo moja moc sa dokonava v slabosti." Lebo vtedy, ked sme slabi, vtedy sme silni!!! Nie nami, my sme marnost, ale vtedy bojujeme Jezisovymi zbranami – Jeho mecom, Jeho spravodlivostou, Jeho svatostou, mocou Jeho Ducha, ktorého nam dal a ktory teraz zije v nas, posobi v nas, uci a karha nas, vedie nas do tazkych rozhodnuti... No ak ostaneme jedine v Nom, vtedy vzdy budeme vitazit a Jeho pokoj a radost nas bude nasledovat, hoci Panovo slovo rozdeli nasu rodinu, nas zbor, nase vztahy, dostaneme kvôli nemu vyhadzov z prace, vypalia nam dom... Ked sa to stane, Jezis nam vravi: "Blahoslaveny ste, lebo ste ma nezapreli, milujete ma viac, ako svoj zivot, ako svoju manzelku, svoje deti, svoje majetky, svoju pracu..., nesiete svoj kriz a nasledujete ma. Milujete ma viac, ako svoj zivot." Toto vsetko moze priniest prava viera, ak sa nasi najblizsi nebudu chciet stotoznit s nasim Panom, teda zit s nami a akceptovat nas „novy zivot.“ Jezis nepriniesol pokoj, ale mec. Lebo prisiel rozdelit... Bozie slovo „rozdeluje“ pravdu od lzi. A: „Ten, ktory je v nas je silnejsi, ako ten, ktory je vo svete.“
   Aj v tomto, ked sa toto udeje, tak sa budem spoliehat na Neho, ze mi v tu hodinu da vsetko, co budem potrebovat, ako silu, nadej, odvahu a svoju Boziu mudrost. Viem, ze ked budem cinit Jeho volu, budem kracat s Jezisom, tak sa mi vydari kazda cesta môjho zivota, hoci teraz to vôbec nemusi tak vyzerat. Takuto milost som dostal od môjho Spasitela, ze mi tieto vsetky veci dava takto vidiet a rozumiet im. Slava patri nasmu Pánovi Jezisovi, nie nam, hriesnikom. Je to "len a len" Jeho milost, v ktorej musíme vzdy stat pevne. Jedine vtedy budeme silnejsi, nez ten, ktory vladne tomuto svetu.
   Uvazuj, prosim ta nad tymto. Milujem ta z milosti Bozej podobne, ako moj Pan a Kral a zalezi mi na tebe. Prajem si a modlim sa k Pánovi, aby si tomuto, co ti pisem, porozumel srdcom, nie rozumom. Vzdaj sa vsetkeho a prijmi Slovo, ktore sa stalo telom. Kazde jedno, ktore vyslo z Jeho ust. Uz ci skrze Jezisa, skrze apostolov, ci skrze terajsich Jeho nasledovnikov, ktorym na vsetkych tych, ktori su vonka, zalezi a ktori odkrajuju slovo Bozie tak, ako je to potrebne a ktori neprisposobuju Bozie slovo ludskym potrebam. Daj sa oslobodit od nabozenstva a ludskych alebo zidovskych praktik. Plati Novy Zakon, zakon Ducha a slobody. Amen
   Stefan

   Smazat
  4. Zdravim ta Stefan,

   velmi na mna zaposobilo to co pises. Bolo by mozne sa s tebou aj nejako skontaktovat?

   Dakujem

   Smazat
 56. Ať si adventisté učí co chtějí v rámci svého společenství, ale ať, pokud jsou zaměstnanci školství (nikoli adventistického), neočkují své svěřence a necpou jim toto učení. To je zneužití jejich postavení. Bohužel se to děje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ať neadventisté, pokud jsou zaměstnanci školství, neočkují své svěřence a necpou jim pozůstatky "jediného vědeckého světového názoru" , které bylo prokázáno, že se zakládá na lživých důkazech.

   Smazat
  2. Zalezi na tom, ci hlasaju PRAVDU, alebo LOZ. Ziadna loz nepochadza z Boha a vedie ludi do zahuby. Ak ale clovek pocuje Bozie prave slovo, ktore ma moc zachranit ho pred vecnym odlucenim od Boha - Lasky a teda od vsetkeho dobrého, co vas v tejto chvili napadne... Tak je uplne jedno, kde a za akých okolnosti to ten clovek bude pocut. Kludne to moze byt aj v skole. Ved predsa na to sme tu na svete, ak sme naozaj spaseni. Uz to nie sme my, kto zije, nezalezi nam na nas samotných, ale nam viacej zalezi na ludoch, ktori zatial nepoznaju nadherneho, zvrchovaneho Pana a Krala Jezisa Krista, ktory dal svoj zivot, aby nam ho mohol potom darovat. Darovat nam vecny zivot s Nim tam, kde niet nijakeho zla, bolesti, placu, trapenia... ale vsetko tak dokonale, nadherne, naplnene laskou ako si to nedokazeme ani predstavit. No najma, bude tam Jezis a my sa budeme s Nim moct rozpravat, stretnut tvarou v tvar, lezat pri Jeho nohách, pytat sa ho na rozne otazky, na ktore teraz nedokazeme najst mozno odpoved... celu vecnost sa nebudeme moct nabazit Jeho slavy, uzasnosti, dokonalosti, mudrosti a zvrchovanosti.
   My sme predsa poslani "zvestovat evanjelium", nech to stoji cokolvek. ALe musi to byt "cele evanjelium v pravde", lebo len taketo ma moc spasit a zachranit.
   A uz je na kazdom jednom z nas, ako sa nechame Panom viest aj v tomto. A za dalsie, nie kazdy sme dostali rovnaky dar, teda nie vsetci sme evanjelisti, hoci evanjelium by mal vediet v zaklade povedat kazdy znovuzrodeny clovek. Je to predsa Bozi najvacsi zazrak v zivote cloveka - ono NOVE STVORENIE a ak to clovek prezil, velmi dobre rozumie tomu, co a preco sa udialo to, co sa udialo.
   Takze: "Pánovi nebude nikto klast nejake podmienky kedy, kde a akym spôsobom bude hlasat svoje slova vecneho zivota skrze svojich ucenikov - krestanov, ak sa rozhodol, ze niekoho chce spasit." Plati to aj v skolach, aj kdekolvek inde... On je predsa Boh a kto sme my, aby sme Mu v tom zabranili??? On vzdy ucini, co chce... Slava Mu naveky. Amen

   Smazat
  3. Zneužívat nízkého věku svěřenců, kteří ještě nemají vyvinuté kritické myšlení, a vnucovat jim typicky adventistické zásady (nikoli zásady obecně křesťanské), např. že se nemá jíst maso a má se světit sobota, svědčí o drzosti adventistických agitátorů. Jsou stejně drzí jako jehovisté, jenže díky svým humanitárním a sociálním aktivitám se velké části společnosti jeví jako neškodná církev, nikoli manipulativní společenství.

   Smazat
  4. Není právem rodičů vychovávat své děti ve své víře? Nikde jsem nečetl, že je typická adventní zásada nejíst maso. Světit sobotu? Není psáno: Pomni na den sobotní? Domnívám se, že je drzostí anonymů, že se míchají do věcí do kterým jim ale vůbec nic není. Ještě jsem neslyšel, že je rozdíl mezi zásadami obecně křesťanskými a typicky adventistickými. Vaše humanitární aktivity to mám jako vidět humanitární bombardování nebo záměrný humanitární dovoz Afričanů, nebo např. humanitární umravnění Lybie?, A sociální aktivity, že migranti v Německu dostávají víc než naši pracující nebo důchodci? Směšní anonym, nemá ani tolik odvahy, aby se projevil, tak se zbaběle schovává a plive svoje tuposti na poctivé lidi.

   Smazat
  5. Právem rodičů ano, ale ne právem učitele či vychovatele v neadventistické škole, to není vaše soukromá záležitost a zde se příspěvek vztahoval ke školství, jak byste pochopil, kdybyste sledoval vlákno. Když někdo dá dítě do veřejné nebo soukromé křesťanské školy (nikoli adventistické), není zvědavý na to, aby jeho dětem učitel vnucoval svěcení soboty a nejedení masa. Už jednou jste měli skandál s gymnáziem Amazon (jenže tam aspoň byli adventisté přímo u vzniku školy) a děláte to znova a znova. TOHLE NENÍ VAŠE VĚC.

   Smazat
 57. Milý bratře Kunstare, doporučuji číst celé Písmo nejen některé verše, které mají jiný význam. A) Domníváš se, že by Pán Ježíš řekl: Jan 15:10  Budete-li zachovávati přikázaní má, zůstanete v mém milování, jakož i já přikázání Otce svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování." A chtěl tím říci nemusíte nic dodržovat? B) Není láska k Bohu také v tom že budeme dodržovat den, který On požehnal a posvětil? C) Matouš 22:40  Na těch dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci. Který zákon měl Pán Ježíš na mysli? D)
  Římanům 7:7  Což tedy díme? Že Zákon jest hříchem? Nikoli; nýbrž hříchu jsem nepoznal, než skrze Zákon. Nebo i o žádosti byl bych nevěděl, aby hříchem byla, by byl Zákon neřekl: Nepožádáš. Římanům 7:12  A tak Zákon zajisté svatý, a přikázání svaté i spravedlivé a dobré jest. E)Koloským 2:14  A smazav proti nám čelící zápis, jenž záležel v ustanoveních, a byl odporný nám, i vyzdvihl jej z prostředku, přibiv jej k kříži; Je tady psáno, že přibil na kříž DESATERO nebo naše hříchy?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pozdravujem ta Kurt. Paci sa mi, ako obhajujes Zakon. Zaiste, Zakon je svaty, dobry, dokonaly... no „JA NIE SOM.“ A ked budem tvrdit, ze som, tak Kristus neprisiel kvoli mne. Aj Zidia obhajovali Zakon a pribili Ho na kriz. Aj oni Jezisa nenavideli, lebo im hovoril pravdu a nechceli pocuvat Jeho slova o tom, ze sa nedokazu zachranit sami, akokolvek budu plnit zakon, lebo staci jeden krat nesplnit. „Ani jeden z vas neplni Zakon, preco ma chcete zabit???“ Ja verim tomu, ze dnes mnohi zabijaju Jezisa podobnym sposobom, duchovne, ked k nim prehovara a pouziva si k tomu prave malickych, slabych, nemudrych... Lebo Ano, som hriesnik, aj ked som spaseny, Boh kona v mojom zivote zazracnym sposobom, posvacuje ma, postupne, pomaly. Nie ako si to mnohi mylne vysvetluju, ze „svati“ su alebo budu „svojimi zasluhami.“ „Budte svati, lebo ja som svati“ hovori Pan. Ano, my sme svati, lebo sme prijali Jeho svatost, prijali sme Jeho Ducha „vierou“ ako „milost.“ Tak, ako Mu otvaram svoje srdce, tak mi On otvara svoje. Cim viac davam, tym viac mi dava On. Cim viac sa spolieham na seba, tym mensi pokoj zazivam, cim viac sa snazim plnit zakon, tym viac padam do hriechu! Vysvetlenie od Pana: „Sami nic nedokazete cinit.“ Ja nic nedokazem robit bez Neho. Nic!!! Nedokazem dodrzat ani jedno z najmensich prikazani. A ktore su tie nove prikazania? To predsa vies.
   Prve: Milovat budes Pana, svojho Boha nadovsetko – viac, ako svoj zivot, takze nezalezi na tom, co robim, lebo to uz nie som ja a sam sebou sa uz nepotrebujem zaoberat, som predsa spaseny. Toto najvacsie prikazanie ja, ako clovek, absolutne nedokazem splnit!!! Ked som bol este mrtvy vo svojich previneniach, nepoznal som Boha. Nedokazal som ho potom, ako duchovna mrtvola ani milovat. Muselo prist zlomene srdce, slabost, ponizenost, slepota... a potom mi Pan Jezis daroval svoju vieru – svojho Ducha, ktory mi vysvetluje, zjavuje Bozie pravdy a usvedcuje ma. Nie je to moja viera, je to dar viery a nik ma nepresvedci o niecom, co protireci Jeho pravde, lebo len Jezis je pravda. On je aj mojim zivotom, je mojim vsetkym, na co sa budem nadejat...
   Druhe: jemu podobne, milovat budes blizneho. Lebo Boh je laska. Ak som prijal Boha, tak ta laska prudi zo mna a nechce nikomu robit zle. Ten, kto miluje, naplnil zakon. Dolezitejsie, ze sa nesnazim a obcas z milosti Bozej, nie sam, plnim zakon s jeho nariadeniami, plynie to zo mna, z mojej novej prirodzenosti. Vobec sa o to nesnazim, spolieham sa "len" na mojho Pana aj v tomto. Moja radost a pokoj vobec nezalezi na mne a uz vobec nie na mojej snahe a mojom vykone. Ak by tomu bolo tak, potom su to "moje skutky", vykonane bez Boha, teda som v Zakone a v " samospravodlivosti", lebo si svojimi skutkami v hlbke srdca chcem nieco dosiahnut. Spytaj sa sam seba, prosim, (neber to ako utok, milujem ta a hajim jedinu spravodlivost na zaklade viery, teda „uzku cestu“), ci to, o co sa tak snazis, ma zaklad a motiv v tebe alebo v Bohu. Lebo Boh vidi "len a iba" zasluhy svojho Syna Jezisa a Jeho spravodlivost, lebo ta nasa je ako ohyzdne rucho, ako najma nase srdce, z ktoreho vsetko, najma nase nesvate a zle motivy vychadzaju.

   Smazat
  2. Ja suhlasim so zakonom, ze je dobry... No nachadzam v sebe iny zakon, ktory bojuje proti... Ja ubohy clovek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Odpoved mi dava Kristus. "Ja vas vytrhnem, uz som dokonal svoju pracu. Len ver, ze raz ta vzkriesim, lebo Ja som vzkriesenie a zivot..." Veris tomu, ze Jezisovo dielo na krizi je absolutne dostatocne, aby to uskutocnil? Ze to, ze naplnil za mna (teba, ostatnych... len v tom pripade, ze su oslobodeni od vsetkych nariadeni a zakonov, ktore boli len tienom buduceho – Jezisovej svatosti a spravodlivosti hodnej Bozieho prijatia) cely SZ aj vcetne soboty, je postacujuce k nasej spase? O sobote povedal Jezis, ze je Panom i soboty, preto chodil, uzdravoval, kriesil... teda "pracoval" aj v tento den. Preto je dovolene aj v sobotu dobre cinit. Ja neodsudzujem, ak je niekto znovuzrodeny (nemam pravo), ako ani Pavol, ked niekto povysuje den nad iny, je to jeho viera, je to ok, zaiste prejavuje lasku aj v ostatne dni. Pavol povedal aj, ze je spravne povazovat den ako den. Ja napriklad svatim kazdy den napr. tym, ze vstavam a zaspavam, kracam den s Jezisom, som s myslienkami s Nim (jasne ze nie som schopny neustale) a kazdy jeden den si prajem prejavovat Jezisove skutky lasky. Nie, ze ked pride zidovska sobota alebo katolicka nedela, sused bude potrebovat pomoct s niecim (podobne, ako chori potrebovali byt uzdraveni Jezisom, alebo kozla spadnute v priekope potrebovalo byt vytiahnute, alebo aj statok nachovany...), a ja mu poviem: "teraz nemozem, idem do zboru..." toto je mrtve nabozenstvo povrchnych, vonkajsich skutkov podobne zidovstvu.
   Dobre cinime, lebo On cini cez nas a preto su nase skutky konane v Bohu, lebo nehladime na seba, ale na inych, na ich potreby. A vsetci potrebuju predsa byt spaseni. Ako im ukazeme Kristovu lasku? Tym, ze budeme na nich uvalovat "bremena", ktore sami nedokazeme uniest? Len tieto Jeho skutky su Bohom akceptovatelne, nie nase vlastne chciet sa Panovi niecim zapacit, alebo pridat k Jeho dokoncenemu dielu spasy. Uz sa neda priplatit, je komplet vsetko do posledneho haliera zaplatene. Uvazuj, prosim. Ja sa nespolieham na SZ, ja sa spolieham na naplnenie sz, kriz a zmrtvychvstanie Krista za mna. Ja tuzim po spravodlivosti, no cim dalej, tym viac mi Boh ukazuje silu a hriesnost hriechu, moju nedostatocnost a tym padom jedine Jeho svatost a dokonalost, lebo ,,len Bohu patri slava." Tym mi dava Pan jasne najavo, ze Jezisov prichod na svet bol jedinou moznostou zmierenia cloveka s Nim, teda aj mna a tato podstatna pravda NZ ma drzi daleko od pychy, lebo „ked som slaby, vtedy som silny...“
   Ano, pokanie je celozivotny proces. Ak sme raz nastupili na NZ archu menom Jezis a plavime sa, On je tam neprestajne s nami. Teda ked zhresime, pripomenie nam to v srdci, ak nepocujeme, sme predsa ludia a mame tvrde sije, pritvrdi a dopusti nieco, aby nas vratil spat na uzku cestu, spat pod Jeho kridla „milosti.“ Samozrejme, ako milujuci Otec, nie ako despoticky bozik, ktory nas vychovava kruto a nasilim nejakymi nariadeniami, ako mnohi bohovia nezmyselnych nabozenstiev skutkov. Takyto moj Boh Otec nie je, to by neposlal svojho Syna kvoli nam duchovnym mrtvolam. Vsetko zle je na dobre tym, ktori miluju Boha.
   Nadherne Jezisove slova: „Naucte sa, co znamena: milosrdenstvo chcem, nie obet.“ Rozumies tomuto? Ak nieco cinis, lebo „musis“, si MIMO NZ!!! Ak nieco cinis, lebo vyjadrujes vdaku, lasku, poddanost cize tuzbu sluzit svojmu nebeskemu OTCOVI, lebo si sa stal „SYNOM“, tak si v Bohu, si spaseny NZ Bohom Jezisom Kristom.

   Smazat
  3. Sme mali, slabi, chudobni duchom, ziznivi a lacniaci po spravodlivosti... Po tomto tuzime, no Boh nam ukazuje, ze prave kvoli tomuto Pan Jezis prisiel. A kto sme prijali Jeho milost, tak sme boli ukrizovani vtedy spolu s Nim na kriz, aj Zakon bol ukrizovany, preto kde niet zakona, tam niet ani prehresenia. A tak uz niet odsudenia pre tych, ktori su "v Kristovi!!!" Citis tu slobodu, ktoru Pan pre nas vydobil? Citis, ze prestat sa snazit a zacat sa spoliehat vo vsetkom na Neho je balzamom na nasu dusu? Ze sa naplnilo: „Podte ku mne vsetci, ktori sa namahate...“ Namaha – toto je snaha nieco plnit, hoci viem vdaka Pismu, ze je to nam ludom nesplnitelne.
   Preto Mu dal telo, aby zmaril kliatbu smrti a vsetko tym, ze zakon naplni do bodky za nas. Bol pokusany podobne ako my vo vsetkom, aby si vyskusal v tele, ake je to tazke, no On jediny dokazal vzdy obstat. Preto nam dokonale rozumie a nezatracuje nas, ked padneme. On nas stvoril, On dokonale pozna nase srdcia, preto si netrufam inak sa pred Neho postavit, ako v spravodlivosti Jezisa Krista, mojho osobneho Spasitela. Musim byt obleceny do Jeho svatosti, lebo to moje je ohavne. Preto zvitazil nad smrtou. Ak sme v nom, sme uz daleko za tymto vsetkym telesnym, nas zivot nekonci niekde v zakone, sme za nim. Nekonci v tomto case ani v tomto priestore – toto je telesne, ako aj Zakon. Jezis povedal: „Telo nic neosozi, moje slova su duch a zivot...“ Aj tak telesne raz zomrieme, sme prach. No dostaneme nove tela pri vzkrieseni mrtvych. Jedni budu vzkrieseni k vecnemu zivotu a ti „zakonnici“, neveriaci v ukoncene dielo Jezisa Krista k vecnemu odsudeniu. Verit v Jezisa Krista je verit prave v „toto.“
   Spolu s Nim nas posadil... Boh za nas vybojoval a je koniec vlastnym snaham, skutkom zakona. Je dobojovane. Inej cesty, ako skrze Jezisa Krista niet. Nemozme miesat dokopy SZ a NZ. Nemozme lievat nove vino do starych kozic ani prisivat novu zaplatu na stare rucho. Vsetko sa potom znici a ani jedno ani druhe nema moc zachranit. Su dve cesty: Bud samospravodlivostou, teda snazit sa plnit... alebo druha, prestat sa snazit a prist k Jezisovi Kristovi a spolahnut sa vo vsetkom na Neho, teda prijat MILOST. Ak z milosti, potom uz nie zo skutkov. A ak zo skutkov, potom mame u Boha dlzobu, ktoru ale my ludia "nedokazeme zaplatit."
   Neviem ako ty, ja som sa rozhodol prijat Jeho Novozakonne podmienky zachrany- teda milost. A prosim Ho, aby ma viedol tak, aby som Jezisovi nerobil hanbu na ceste mojho zivota, ale aby som bol svetlom podobne ako povedal: „Vy ste svetlo sveta..., vy ste solou zeme...“. Jeho vola nech sa stane. Prijmi prosim ta "len" milost... Dufaj "iba" v moc Jeho krvi. Baranok Bozi sa obetoval, aby zachranil svoj lud z jeho vsetkych hriechov. Viac, ale ani menej nie je mozne. Mrzi ma, ze nabozenstva sa ohanaju versami, teda zneuzivaju LITERU, ale bez Ducha, lebo „Litera zabija, no Duch ozivuje...“ Preto: „Moje slova su Duch a zivot“, lebo skutocny zivot v plnosti a radosti, teda istotu zmierenia s Bohom a to, ze sa mozme nazyvat Bozie deti nam moze darovat len Jezis Kristus a to vtedy, ked prijmeme Jeho podmienky zmierenia - „blaznovstvo zvesti...“ To iba Satan a tento svet, ktoremu vladne lzivo nahovara ludom, ze su schopni plnit Zakon prikazani, lebo potom nepotrebuju Spasitela. A to je to „duchovne“ krizovanie nasho jedineho, zvrchovaneho Pana, Jezisa Krista, spoliehanie sa na seba. Amen

   Smazat
 58. Pozdravujem ta Kurt. Paci sa mi, ako obhajujes Zakon. Zaiste, Zakon je svaty, dobry, dokonaly... no „JA NIE SOM.“ A ked budem tvrdit, ze som, tak Kristus neprisiel kvoli mne. Aj Zidia obhajovali Zakon a pribili Ho na kriz. Aj oni Jezisa nenavideli, lebo im hovoril pravdu a nechceli pocuvat Jeho slova o tom, ze sa nedokazu zachranit sami, akokolvek budu plnit zakon, lebo staci jeden krat nesplnit. „Ani jeden z vas neplni Zakon, preco ma chcete zabit???“ Ja verim tomu, ze dnes mnohi zabijaju Jezisa podobnym sposobom, duchovne, ked k nim prehovara a pouziva si k tomu prave malickych, slabych, nemudrych... Lebo Ano, som hriesnik, aj ked som spaseny, Boh kona v mojom zivote zazracnym sposobom, posvacuje ma, postupne, pomaly. Nie ako si to mnohi mylne vysvetluju, ze „svati“ su alebo budu „svojimi zasluhami.“ „Budte svati, lebo ja som svati“ hovori Pan. Ano, my sme svati, lebo sme prijali Jeho svatost, prijali sme Jeho Ducha „vierou“ ako „milost.“ Tak, ako Mu otvaram svoje srdce, tak mi On otvara svoje. Cim viac davam, tym viac mi dava On. Cim viac sa spolieham na seba, tym mensi pokoj zazivam, cim viac sa snazim plnit zakon, tym viac padam do hriechu! Vysvetlenie od Pana: „Sami nic nedokazete cinit.“ Ja nic nedokazem robit bez Neho. Nic!!! Nedokazem dodrzat ani jedno z najmensich prikazani. A ktore su tie nove prikazania? To predsa vies.
  Prve: Milovat budes Pana, svojho Boha nadovsetko – viac, ako svoj zivot, takze nezalezi na tom, co robim, lebo to uz nie som ja a sam sebou sa uz nepotrebujem zaoberat, som predsa spaseny. Toto najvacsie prikazanie ja, ako clovek, absolutne nedokazem splnit!!! Ked som bol este mrtvy vo svojich previneniach, nepoznal som Boha. Nedokazal som ho potom, ako duchovna mrtvola ani milovat. Muselo prist zlomene srdce, slabost, ponizenost, slepota... a potom mi Pan Jezis daroval svoju vieru – svojho Ducha, ktory mi vysvetluje, zjavuje Bozie pravdy a usvedcuje ma. Nie je to moja viera, je to dar viery a nik ma nepresvedci o niecom, co protireci Jeho pravde, lebo len Jezis je pravda. On je aj mojim zivotom, je mojim vsetkym, na co sa budem nadejat...

  OdpovědětSmazat
 59. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 60. Citam pismo nie tak, ako sam chcem, ale ako ma vedie Duch Panov. Potom viem, ze kdekolvek ho otvorim, vysvetli sa inymi pasazami, Boh mi zjavuje vzdy jednu pravdu a vzdy mi to dava jeden a ten isty vyznam, a to: „SME ABSOLUTNE NEHODNI JEZISOVEJ LASKY a PODOBNE ANI ZIT V JEHO PRITOMNOSTI.“ Toto je Boh a Jeho nezasluzena milost zjavena na krizi, co je pre Zidov pohorsenie, lebo ich Boh predsa sa neponizi az po smrt najpotupnejsim sposobom, a pre pohanov blaznovstvo, lebo si chcu vsetko, aj Boha vysvetlit svojou telesnou rozumnostou. Nepotrebujem cloveka na to, aby ma ucil. Potrebujem pokorne srdce a ponizeneho ducha a Pan Jezis ma bude ucit sam podobne, ako Pavla a dalsich. Kludne si na to pouzije nejakeho mojho braceka, a mozno aj teba. Ale Jeho Duch mi zjavi, ci to, co vychadza z ust toho alebo tamtoho, pochadza z pravdy. Amen??? Len musime mat vrece pokania na svojej hlave a musime si sypat na hlavu prach pre svoju Adamovsku prirodzenost, v ktorej sa zatial este stale nachadzame, v onych telach hriechu a smrti...
  Neviem, ci Kurt je tvoje meno, ja som Stefan. Tesi ma. S uctou...

  OdpovědětSmazat
 61. S náboženským společenstvím, o kterém se výše např. píše, že pronásledovalo bývalou členku 20 let, že to dokonce oznámila na policii a že toto společenství má na svědomí určitý podíl na sebevraždách, bych žádné diskuse o věrouce nevedla. Diskuse se dají vést s církví, toto je chování sekty.

  OdpovědětSmazat
 62. Vážený anonyme, pokud tuto zprávu nemáš ověřenou a jen z toho, že to někdo povídal, jedná se neoprávněnou pomluvu. Pokud ji máš ověřenou ještě z jiných zdrojů než od jedné bývalé členky, tak napiš tady o který sbor se jedná. Jsem si naprosto jist, že nikdo v naší církví by takto nejednal. A nejedná se nakonec o jiné společenství?

  OdpovědětSmazat
 63. Milý bratře Śtefane Kunstar, píši pod svým pravým jménem, jinak můžeš psát na můj mail kmcl@volny.cz

  OdpovědětSmazat
 64. V tomto článku vidím jak se ten zlý snaží bojovat proti jediné svaté boží církvi a to mě jen utvrzuje ve víře.Je mi 17 let a nejsem člen adventistů ale chodím tam každou sobotu a chtěl bych být členem. A když vidím tyto nepravdy tak sem si řekl že musím napsat. Adventisté se snaží chovat podle 10 přikázání s pomocí boží to dokážou věří v pravého živého Boha jak by tedy mohli někoho nenávidět že zhřešil když oni samy a všichni tady na tom světě jsou hříšní a věří v obětnou smrt Ježíše kteri dal svuj život za nás za všechny. Ve sboru se cítím svobodně a někdy až úžasnu za jejich ochotu a jak jsou vedeni Bohem. Budu se za tebe modlit autore tohoto článku aby, tě bůh vedl k poznání a aby tě osvítil Duchem svatým. Neměl by se řešit člověče jestli je to sekta nebo ne ale měl by si řešit svůj vztah s bohem a činit pokání.

  OdpovědětSmazat
 65. Tomáš Plechatý29. listopadu 2018 18:02

  Ahoj Lukáši Hlaváči

  Církev Adventistů sedmého dne je rozšířená celosvětově a autor těchto webových stránek v úvodu říká, že základ přeložil z obdobných stránek z angličtiny.

  Ty znáš pravděpodobně české nebo moravské prostředí sborů CASD, ale prostředí se liší mezi sbory, mezi oblastmi a tím spíš mezi zeměmi.

  Autor v úvodu píše, že mluví pouze o některých a to těch konzervativních adventistech.
  Existují země jako USA nebo i Francie, kde je možné abys ses narodil v adventistické nemocnici chodil do advnetistických jeslí, školky, školy základní i střední i na adventistickou univerzitu, začal pracovat v nějaké adventistické instituci - televize, nakladatelství, santorium atd. celý život navštěvoval adventistické sbory, konference a akce a nakonec byl pohřben na adventistickém hřbitově.

  Adventisté v těchto zemích mají mnohem větší možnosti a někdy i sklony se zavřít do vlastní bubliny.

  Já ve článku nevidím útok Satana jen zkušenosti člověka/ lidí.

  Adventistou jsem byl a mnohé tendence v článku popsané jsem sám zažil byť v mnohem slabší formě.

  Jak tě takový článek může ,,jen utvrzovat ve víře"?

  V jaké víře? Ve víře v co?

  A když už tě něco v té víře utvrzuje, je vůbec šance že by tě někdy něco od té víry i zviklalo nebo nutilo začít přemýšlet nebo pochybovat?

  OdpovědětSmazat
 66. Dobrý deň. Môj syn od septembra navštevuje základnú školu adventistov v Mníchove. Preto mám potrebu sa v tejto oblasti trocha viac zorientovať, a tak som sa dostala aj na túto diskusiu. Bez ohľadu na moju osobnú skúsenosť s komunitou, intenzitu mojej viery a jej "praktizovanie", vnímam pohľad autora blogu ako rýdzo osobnú skúsenosť, ktorá odzrkadľuje skľučujúci vývoj vzťahov v rámci rodiny. Rodiny, ktorá nerešpektovala rozhodnutie autora ísť svojou cestou.
  p.s. komenujem ako anonym, lebo nemám vytvorený vlastný Google učet a je to najjednoduchšia cesta zverejniť svoj komentár. Ďakujem za pochopenie. Katarína.

  OdpovědětSmazat
 67. Naše babička na Slovensku byla jehovistka a později adventistka. Naše matka byla pokrytecká svatá žena. Na Slovensku jsme se měsíc v kuse modlili a zpívali a v Praze jsme v sobotu pracovali a nemodlili se. Matka porodila postiženého syna downovým syndromem a udělala ze sebe obětavou ženu.Dvě zdravé dcery zanedbala a důsledek je ten, že má nejstarší sestra je bezdomovec. Místo pomoci se matka lituje a modlí,aby jí bůh pomohl. Církve jsou pokrytecké nástroje Satana. Já věřím v Krista Ježíše,ale mám víru v srdci.Pomáhám všude,kde je potřeba a pomáhám i své sestře. Nejsem svatá žena a ani se za ní nevydávám. Miluji boha a jsem šťastná, že s ním je můj život plnější a krásnější.Církve by se měly zakázat, protože už slouží jen k obohacení a ke zlu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy jste na pár řádcích vystihla co jsem zažila já, ale jinak jsme to zažila. Adventisté mají v podstatě zakázaný rozvod pokud se nejedná o nevěru. Tak moje maminka taky se sebe udělala obětavou ženu, ona se nerozvede, ona tomu obětuje vše, aby se nerozvedla. Otec mezi námi dětmi dělal strašné rozdíly, občas mě zbil pro nic za nic a já se ho strašně bála. Doma se pak na mě miminka zlobila, že jsem ve sboru, ale i jinde dělala ostudu, protože se lidi nad tím pozastavovali, proč se otce tak bojím. Když jsem byla větší, tak jsem se nesměla jeden ROK doma používat sprchu, musela jsem jezdit se umývat k dědovi. To pokrytecké chování jsem zažívala nejvíce až později, kdy jsem pracovala, měla jsem to do práce daleko a těšila jsem se na víkend, že si odpočinu. Nakoupila jsem jsem většinou ve čtvrtek někdy v pátek a měla jsem v plánu, že celý víkend nebudu nikam jezdit, budu něco dělat doma, půjdu na procházku se psem a tak. V pátek večer mi zavolala maminka a přemlouvala mě a přemlouvala, ať jdu zítra do sboru, říkala jsem, že se chci vyspat, říkala, že přeci budu brzo doma, nakonec jsem souhlasila, ale říkala, jsem že chci jet ze sboru domů, ne nikde jezdit. Počítala jsem, že budu kolem poledne doma. Já jsem auto měla, maminka ne. Ve sboru jsem se setkali, když shromáždění skončilo, tak maminka začala, že potřebuje jít do obchodu, namítla jsem, že je sobota, na to ona, ale to je něco jiného, ona je hrozný chudák, že ona si nemá kdy nakoupit, tak jsem s ní musela objet několik supermarketů, odvést ji a nákup domů, pak jsem myslela že konečně budu moct jet, ale to mi rodiče zakázali, je sobota, já mám doma strašný nepořádek, (bodejť by ne, když mi práce a dojíždění zabralo denně 11,5h) doma bych uklízela, propustili mě až kolem 20h, já jela domů a vyčerpaně padla do postele. Nazývala jsem to údernické soboty. Pokud chci světit sobotu musím se zkrátka sboru vyhnout.
   Kupodivu vzdor těmto zážitkům jsem vystudovala VŠ, mě ty zážitky s dětství spíše vykopli výš, ale většinu lidí to srazí.
   V Ježíše věřím a hledám jinou církev.

   Smazat
  2. Tyto fundamentalistické církve jsou hrozné. Já mám zkušenost s chováním člena AC. Zákazy a zákazy: dívat se v tv na to a na to je špatné, chodit s ostatními dětmi na různé kroužky je špatné, chodit k lékaři je špatné !!! atd. Podotýkám, že se jednalo především o 80. léta 20. století. Ale co tak vím, příliš se to nemění. Vyrábí z dětí psychicky nemocné dospělé, je to hnus. A dobré je taky sledovat chování některých věřících, kteří pohrdají liberálnějšími křesťany jako je třeba ČCE. Někteří z nich se totiž údajně na rozdíl od liberálních snaží co nejvíce žít podle Bible, a přitom jsou plni sobectví, závisti, neschopnosti soucítit s potřebnými atd. Nějak jim nedochází, že možná tedy žijí podle Bible v jednotlivostech typu homosexualita hrůza apod., ale uniká jim základní zvěst.

   Smazat
  3. Fascinuje mě, jak se tady hází tím, že lidé, kteří nejsou věřící nebo odešli od křesťanských církví a píší sem či jinam, jsou nenávistní, závidí atd. Stačí se podívat na granosalis.cz, kde se někteří "křesťané" předvádějí v pravém světle. Taková snůška nenávisti, zloby, hrubého chování k lidem, co trpí v životě (např. homosexualita) se opravdu hned tak nevidí. Jak si proboha mohou říkat následovníci Krista? To myslí vážně?

   Smazat
 68. Ta kontrola oblečení byla strašná. Byla jsem mockrát napomínána, že jsem nevhodně oblečená, protože pro ženy jsou zakázané kalhoty, ty jsem tedy k nim nenosila, ale štvalo mě, že v mrazech musím jít v sukýnce, na zimu jsme měla jen bundu do pasu, tedy volila jsem sukni, která měla silnější látku, ale byla krátká a to bylo špatně že chodím v minisukni, ale byla to moje chyba, přitom jsem chodila do školy, peníze jsem neměla a rodiče mi nekoupili vhodné oblečení do sboru, nekoupili mi do sboru žádné oblečení. Adventisté by měli nosit do sboru uniformy, aby se vyhnuli tomu jestli je oblečení vhodné nebo ne a rodiče by měli být povinni jej dětem koupit.

  OdpovědětSmazat
 69. Milá paní, opravdu vás lituji, že jste chodila do sboru, který byl spíše jen náboženským seskupením než Božím lidem. ˇJsem jen prostým členem, ale občas si dovolím říci slova, která by měla slyšet všichni. Po tom poznají, že jste mými učedníky, že budete mít lásku mezi sebou. Pokud nebudou v našich sborech láskyplné vztahy, můžeme si celé učení církve dát jedině za klobouk, pokud by někdo si to nechtěl někdo dát i jinam. Sbor by měl být útočištěm, domovem,rodinou.Zel se někdy vyskytují členové, stejně jako někteří židé, kteří se domnívají, že bigotní názory je činí svatějšími. Jsem muž a také mi vadí minisukně a hluboké výstřihy, ale kalhoty ženám sluší. A nedovolil bych si někomu vytknout oblečení. Přesvědčit se o způsobu svého zevnějšku se musí každý sám, podle toho, jak roste jeho víra. V našem sboru už si všichni odvykli kritizovat druhé, ani obvyklé drby se téměř už nevyskytují a mohu říci, že se máme rádi a těšíme se na vzájemná setkání. Neděláme ze sebe svaté, ale chceme žít podle vzoru Pána Ježíše.

  OdpovědětSmazat
 70. Já bych se nikdy takto nevymódila do školy, abych šla v mrazech v sukýnce, a v bundě do pasu, mě u toho hrozně taky štvalo, že jsem se sekala s opovržlivými pohledy lidí ve městě, kteří se na mě dívali, jak kdybych byla lehkých mravů, dnes si říkám, měla jsem k nim přistoupit a říct jim, že takto nejsem oblečená dobrovolně, ale z náboženských důvodů. Ty opovržlivé pohledy byly jen, když byli mrazy, aspoň -10. Klidně bych si vzala do sboru tu delší sukni, kdybych měla dlouhý kabát, takto jsem vybírala podle toho, která látka je silnější.

  OdpovědětSmazat
 71. Budete mít na svědomí další sebevraždu, sektářská chásko.

  OdpovědětSmazat
 72. Házet ojedinělý případ na všechny není také křesťanské. To je podobné, kdybychom tvrdili, že kdo není adventista půjde do pekla. Jsme stejně slušní lidé jako vy. Pokud v některých sborech dávají přednost vnějším znakům nebo učení před laskavými vztahy, je to jejich problém, ale tím si nikoho nezískají. Bůh dal všem jednoduchý návod na jedinečné vztahy k Bohu a k lidem. Žel, stále se opakuje stejná chyba. Lidé dávají přednost vnějšímu vzhledu a svatým úkonům namísto především budování laskavých vztahů a tím církve.

  OdpovědětSmazat
 73. Ten, kdo lže nebo zamlčuje pravdu (a nazývá se hrdě věřící), a nejedná se přitom o milosrdnou lež, u mě není věřící. A pokud nějaká náboženská společnost, jako třeba jehovisté, lže, aby získala výhody (podvod při registraci jehovistického společenství), pak je to doslova hnus, a nemají nejmenší právo moralizovat ostatní. Ten, kdo lže, manipuluje.

  OdpovědětSmazat
 74. Autor je naprosto objektivní. Nějakou dobu jsem jejich sbor navštěvoval. Skutečností je, že nepřipouští jiný názor či jinou osobní zkušenost s Bohem, vše musí jet dogmaticky dle jejich guru Whitové. Co mě, ale nejvíce šokovalo, když jsem se od nich dozvěděl, kolik smilstva v těch malých sborech je (někteří to táhnou i se ženatými a vdanými). Bohužel je to pravda.

  OdpovědětSmazat
 75. Tak jeden sbor nedělá církev. Nevím, ve kterém sboru musí jet vše dogmaticky podle EGW. To je přehnané, pokud to nebyl sbor reformované církve. S tím smilstvem to také nebude tak žhavé: "V těch malých sborech"?? kolik jste jich navštívil a všude vám hned vyklopili podle EGW jaká smilstva se dějí v jejich sborech? Tímto způsobem podaná zpráva je krajně nevěrhodná. Nepopírám, že v jednom sboru to takové je, ale to nejsou zdaleka tak mnoho "v těch malých sborech" a rozhodně to nejsou zástupy smilníků, ale je to ojedinělý případ. Trochu víc objektivity a konkrétnosti by neškodilo, jinak je to stejně jako leckterá zde podaná zpráva, přehnané a víc ostouzející než pravdivé.

  OdpovědětSmazat
 76. Poněkud směšné je, když někdo (a že jich znám více) fanaticky lpí na dodržování soboty a nejedení masa, nutí své názory okolí, a přitom se vyspí prakticky s každým, kdo mu přijde do cesty. Dvojí morálka.

  OdpovědětSmazat
 77. Směšné to sice je, ale nikoho takového neznám. Takže pochybné je, když někdo napíše, že je adventista a vyspí se prakticky s každý, kdo mu přijde do cesty. Ano možné to je, ale silně pochybuji, že by takováto informace byla veřejně známá, takže může být také účelově vymyšlená.

  OdpovědětSmazat
 78. Ty informace o smilstvech byly sděleny diskrétně a nešlo o žádné pomluvy ! Nebylo by správné je zveřejňovat. A nebylo to v jednom sboru. Jsou určeny obecně pro nové příchozí.

  OdpovědětSmazat
 79. Reaguji na 4. října 2019 16:25: ano existuje tam dvojí morálka, v sobotu je jiná než přes týden !!! Těm slušným adventistům přeji mnoho požehnání.

  OdpovědětSmazat
 80. Velké množství adventistů patří k těm náboženským blouznivcům, kteří tvrdí, že duševní nemoci jsou neléčitelné, a často tak odrazují od léčby medikamenty. Páchají tím velkou škodu a velice smutné je, když tyto nesmysly slyšíte z kazatelny u úst kazatelů, kteří mají přímo vystudovanou teologii, a člověk by jim proto snáze uvěřil. Neléčitelné jsou poruchy osobnosti, nikoliv nemoci jako třeba deprese nebo schizofrenie. Záleží hodně na tom, jestli je nemoc léky podchycená včas a léky jsou užívány řádně a pravidelně. Např. u schizofrenie platí, že jedna třetina pacientů se vyléčí zcela, další třetina žije s léky v podstatě normální život, poslední třetina je farmakorezistentní. Dvěma třetinám pacientů tedy léky POMOHOU, zbaví je hlasů a bludů, takže LŽI, které šíří někteří křesťané z různých církví a někteří adventisté, jenom UBLIŽUJÍ nemocným a jejich blízkým.

  OdpovědětSmazat
 81. Vážený anonyme, chce to jmenovat kazatele, kteří hlásají takové bludy, jinak je to výkřik do tmy. A pokud jde o duševní poruchy, jsou to poruchy látkové výměny (asi nedostatek některých minerálů a bílkovin), zatím ne zcela známého původu, lékaři léčí symptomy (příznaky). Skutečností je, že víra a láskyplné vztahy mohou značným způsobem přispět k vyléčení. Osobně jsem se s takovým kazatelem ještě nesetkal, takže buď je to jen domněnka nebo vyjádření spíše osobních pocitů než faktů.

  OdpovědětSmazat
 82. LÁSKA OČEKÁVÁ, ŽE PRÁCE
  Sdílím toto svědectví partnerům trpícím v jejich vztazích, protože existuje trvalé řešení.
  Můj manžel mě a naše 2 děti opustil po dobu 4 let pro jinou ženu. Snažil jsem se být silný jen pro své děti, ale nemohl jsem ovládat bolesti, které trápí mé srdce. Byl jsem zraněný a zmatený. Potřeboval jsem pomoc, takže jsem provedl průzkum na internetu a narazil jsem na stránku, kde jsem viděl, že Dr. John kouzelník kouzel může pomoci získat zpět milence. Kontaktoval jsem ho a udělal pro mě zvláštní modlitbu a kouzla. K mému překvapení se můj manžel po několika dnech vrátil domů. Tak jsme se znovu sešli a v rodině bylo hodně lásky, radosti a míru.
  Také můžete kontaktovat Dr. Johna, mocného kouzelníka pro řešení jeho kontaktů, drjohnsoco@gmail.com nebo přímo na Whats App: +2348147766277

  OdpovědětSmazat
 83. LÁSKA OČEKÁVÁ, ŽE PRÁCE
  Sdílím toto svědectví partnerům trpícím v jejich vztazích, protože existuje trvalé řešení.
  Můj manžel mě a naše 2 děti opustil po dobu 4 let pro jinou ženu. Snažil jsem se být silný jen pro své děti, ale nemohl jsem ovládat bolesti, které trápí mé srdce. Byl jsem zraněný a zmatený. Potřeboval jsem pomoc, takže jsem provedl průzkum na internetu a narazil jsem na stránku, kde jsem viděl, že Dr. John kouzelník kouzel může pomoci získat zpět milence. Kontaktoval jsem ho a udělal pro mě zvláštní modlitbu a kouzla. K mému překvapení se můj manžel po několika dnech vrátil domů. Tak jsme se znovu sešli a v rodině bylo hodně lásky, radosti a míru.
  Také můžete kontaktovat Dr. Johna, mocného kouzelníka pro řešení jeho kontaktů, drjohnsoco@gmail.com nebo přímo na Whats App: +2348147766277

  OdpovědětSmazat
 84. https://www.emimino.cz/diskuse/casd-cirkev-adventistu-sedmeho-dne-125341/

  Obchází psychiatrické léčebny ...

  OdpovědětSmazat
 85. Odkaz je nesrozumitelný. Nevím, zda autor obchází nebo někdo jiný. Přeji brzké uzdravení.

  OdpovědětSmazat
 86. Odkaz je srozumitelný. Stačí jej zkopírovat do adresního řádku. Jedna žena, která pracuje v oblasti psychiatrie, tam píše, že členové CASD obcházejí psychiatrická zařízení a navádějí pacienty, aby odmítali brát léky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak ta žena ví, že jsou to členové CASD? A jak může vědět, že obcházejí psychiatrická zařízení, ono jich tak zase mnoho není? A to v čekárnách navádějí pacienty, aby odmítali brát léky nebo jak to dělají? Jednak jsem se snažil odkaz najít, nešlo to, jednak pokládám taková sdělení za spíše účelová než pravdivá. Neznám ve svém okolí člena CASD, který by se propůjčil k takovému jednání.

   Smazat
 87. Je otázka, kdo má důvod ke lhaní – jestli nějaká maminka na webu pro maminky, která nikdy s CASD nepřišla do bližšího kontaktu, nemá tedy důvod je špinit, nebo angažovaný člen této církve.

  OdpovědětSmazat
 88. Řeknu to jednoduše, pokud si všimneme fenoménů jako "nadoba" ve smyslu Tvaru, formy a "obsahu", tak nadoba je církev, rámec, paradigma a obsah je Láska ve smyslu soucitu. Takže když nevíte, kam svou lásku, obsah "nalijete", tak si vyberete nádobu, pokud Vám bude vyhovovat, tak u ní zůstanete, když ne, tak hledáte jinou, ale i do nádoby se může primichat něco zlého. Jinak řečeno je hodně cest na jednu horu, jako duchovní cesty. Ale nebral bych to tak vážně, kdybych chtěl přestoupit do jiné církve, tak to neznamená že ztrácím lásku, ta je nekonečná. Jinak souhlasím s nazorem, že duchovní záležitostí, se mají posuzovat duchovnim, měřítkem. S Láskou Standa

  OdpovědětSmazat
 89. Bylo to jako filmový trik, když mi doktor Edede vrátil mého manžela do 24 hodin, vyzkoušel jsem mnoho zpusobu, jak dostat mého muže zpet, ale vždy se setkávám se špatnými lidmi, dokud jsem nemyslel doktora Ededeho radu každému, kdo má stejný problém kontaktujte ho na Ededetemple@gmail.com nebo Whatsapp +233235887825 Slibuji, že vás nikdy neodradíme.

  OdpovědětSmazat
 90. 7. 3. 2020 měl kázání v CASD sbor Vinohrady Jiří Lukeš, učitel HTF UK. Jeho kázání by se dalo z hlediska adventistického prostředí označit za kontroverzní a bylo ke zhlédnutí mezi ostatními videi ze sboru CASD Vinohrady. Nyní tam už není, aspoň mně se nezobrazilo. Zajímalo by mne, to panuje v CASD taková cenzura, nebo snad chtěl video odstranit sám kázající?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bylo odstraněno video s člověkem, který pouze kázal, co se píše v Novém zákoně. To má být ta církev stojící na demokratických principech? Spíš pěkně despotická polosekta.

   Smazat