Kdo jsou "liberální" adventisté

Na tomto blogu se odkazuji na liberální adventisty. Pokud jste nebo jste byl jejich členem, přesně víte, o čem mluvím, pro ty ostatní uvádím stručnou charakteristiku.

Signály a identifikátory


Přesnou definice zde nenajdete. Je zde mnoho podob a různé rodiny a sbory mají různé znaky. Nemusí mít všechny, některé vlastnosti se prolínají s konzervativními adventisty. Záleží na vašem uvážení, kam rodinu či sbor zařadíte.

Liberální adventisté

 • Striktně nevěří 28 základním pravidlům a pravidlům Ellen G. Whiteové. To může mít dva důvody: První je, že i když věří těmto pravidlům, jsou ležérní v jejich dodržování. To ukazuje i na jejich přesvědčení, že nejenom adventisté budou vzati do nebe. Někteří liberální adventisté jdou ještě dále a připouští, že adventisté se pletou. To je však vzácný jev, většina liberálních adventistů spadá do prvního tábora. Liberálním adventistům se nelíbí oběti, které musí dělat, aby dodrželi 28 věroučných článků. Konzervativní adventisté nebudou dělat spoustu věcí ne jen z jejich přesvědčení, ale i proto aby se vyhnuli hanbě, která by přišla, protože věří, že 28 věroučných článků je svatých. 
 • Vyhýbají se tématu Ellen G. Whiteové. Pokud ji kritizují, obvykle řeknou, že Whiteová je vytrhována z kontextu, nebo že lidé (konzervativní adventisté) ji špatně vykládají, nebo hodně z toho co Whiteová řekla, bylo důležité v její době, pro nás to dnes není. 
 • Jejich bohoslužby obvykle nejsou delší než hodinu a jsou tvořeny převážně písněmi. Kázání trvá maximálně 15 až 20 minut. 
 • Může to znít trochu divně, ale jejich sbory se jeví jako šťastnější místa. Odsuzují mnohem méně. Mají uvolněný postoj k Bohu a Ježíši. 
 • Zřídka (pokud vůbec) zpívají tradiční písně. Zpívají moderní křesťanské písně obvykle s podporou nástrojů i bubnů. 
 • Ženy mluví rovnocenně jako muži, někdy i více. 
 • Mají jen velmi málo omezení, týkajících se oblékání. Šperky ani make up nevadí. 
 • Nemají žádná omezení ve sledování televize, filmů, čtení knih a hraní her. 
 • Mluví hodně o Ježíši, netráví spoustu času nad Starým zákonem.
 • Téměř vždy jedí maso. Jí víceméně zdravě, ale nevyhýbají se kofeinu, pijí kávu, čaj, Coca-Colu a Pepsi. Někteří pijí alkohol a kouří nebo berou drogy, ale skrývají to.
 • Dodržují adventistické zákony, dodržují sobotu, odvádí desátky, vedou zdravý životní styl, sportují. Ale vnímají to jako pracné, zejména mládež. 
 • Mnoho liberálních adventistů porušuje pravidla, doma a s neadventistickými přáteli a nestydí se za to. Mezi adventisty se však tváří korektně. Vedou dvojí život. 
Jsou někteří adventisté, kteří jsou adventisty jen podle názvu. Podle názvu jsou nejen jako adventisté ale i jako křesťani. Zřídka jsou součástí adventistické kultury, protože by se do ní nevešly. Jsou to obvykle mladí lidé.

Jak reagují liberální adventisté na lidi, kteří odejdou


Jak dobře to přijmou, záleží na tom, jak jsou exkluzivní. Důvod, proč jsou liberální adventisté exkluzivní je v jejich zavedené kultuře. Pokud je jejich sociální síť tvořená z velké části adventisty, budou pravděpodobně reagovat špatně. Pokud je v jejich sociální síti i hodně neadventistů, bude reakce pravděpodobně dobrá. Nejliberálnější adventisté to přijmou s klidem, protože sami nesouhlasí s tradičními adventisty.

Na závěr


Liberální adventisté obvykle nejsou hluboce přesvědčeni o 28 věroučných článcích. Někteří jsou přesvědčení křesťané, ale doopravdy nevěří všemu adventistickému. Liberální adventisté mají vlastní exkluzivní kulturu. Tato kultura je postavena na společných zážitcích, myšlenkách a hodnotách, které pochopí jen další adventista. Jejich kultura není postavená na přesvědčení o pravdivosti a nutnosti dodržovat pravidla adventistů. Bylo by však zavádějící označit liberální adventisty za neškodné, stále to jsou adventisté.

95 komentářů:

 1. Autor blogu sice vyrostl v adventistické rodině, ale má absenci
  pochopení co je to víra v Boha. Dovoluji si to tvrdit proto, že v poslední
  větě této sekce je napsáno: "Bylo by však zavádějící označit "liberální" adventisty za neškodné, stále to jsou adventisté". S nadsázkou řečeno - být adventistou je zločin! Nepřipomíná vám to
  z minulosti jiné situace co všechno bylo zločinem. Podle mě se zde
  projevuje fundamentalismus byť v odvrácené tváři.
  Soustřeďuje se na obal v němž je zabaleno "zavěšení" se na zásluhy Spasitele.
  Tento obal samozřejmě způsobuje i vnitřní pnutí v řadách samotných adventistů.
  Takové pnutí prochází všemi církvemi, žel málo kdo to je ochoten akceptovat.
  Otázkou stále zůstává jestli jedinec nalezne a spolehne se na zásluhy Krista, třeba
  prostřednictvím nedokonalé teologie. Právě po tomto "prozření" začne docházet
  k napětí uvnitř spoluvěřících. Tento stav je pak zneužíván, jako důkaz k zatracení
  adventistů. No a kdo nepatří do nějaké církve nebo má problémy se slušnou
  otevřenosti, musí se někde vyventilovat. Nic méně i zde se nacházejí slušní
  a rozumní komentátoři. To spektrum pohledů může a nemusí dát pochopení,
  že je to mnohem složitější, než jen "zrušení 28 článků víry".
  -J-

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě nikdy jsem neviděla slova "málokdo" a "nicméně" napsaná takto (viz příspěvek výše). Honem si to běžím poznamenat do svého sešitku, ajajaj, celý život jsem to psala špatně.

   Smazat
 2. Ale přece nejde o nedokonalou teologii...jde o to,že teologii je učení poměrně vzdálené.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak tomu jsem neporozuměl co tím chceš říci
   anonyme ze dne 2. října 2015 9:13. Katolická církev (jako příklad) má také učení - dogmata postavenána teologické výpovědi dokládané textyPísma například: věčné trápení v pekle, očistec,doslovné chápání některých textu, atd. Je to všechno"košer"?
   -J-

   Smazat
  2. a proč na obhajobu své dogmatiky musíme stále tahat do toho útoky proti Katolické církvi? (Nemluvě o tom,že co se týká učení o "pekle" má adventismus zkreslený výklad na katolíky,aniž by se blíže seznámil z jejich vnímáním...),ale jak jsem řekl.Netahal bych je sem.

   Smazat
  3. Dobře respektuji přání, nezatahovat zde katolíky.
   http://www.cestaviry.cz/
   7.) Slovo Tora (odvozené z hebr.slovesa j-h-r) by se dalo přeložit jako ukazatel, rozcestník, směrovka.

   Moje otázky zní odstraňuje se ukazatel, rozcestník nebo směrovka. To se dělo v 68 roce, aby
   se zmátla ruská vojska.:-)
   Demoluje řidič směrová světla na svém autě po dojetí k cíli?
   Demoluje křesťan směrovku - toru "po dojetí" ke Kristu?
   Zdemoloval Kristus Zákon na kříži?
   Naplnění znamená zdemolování?
   Může člověk naplnit Zákon a následně tvrdit, že už pro nás nemá význam, že je neplatný?
   Neplatí tedy, že směrovka je trvalým ukazatelem ke Kristu?
   Platí že desatero je jen pro Židy?
   Nezabiješ je jen pro Židy?
   Nepromluvíš.... je opět jen pro Židy?
   Není ten spor o desatero jen o sobotě?

   Smazat
  4. Pro Anonymní z 5.Řijna 2015 2:21

   Ukazatel se neodstraňuje, ale nahrazuje viz. List Židům 8,6-9.13
   ,,Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nebylo by třeba připravovat druhou. ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě, a já jsem se jich zřekl, praví Hospodin.
   13 Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.

   2) Nahrazuje se jen pro ty komu byl původně určen - tedy Židům, ne křesťanům, kteří byli pohané a nikdy účast na Smouvě ze Sinaje ani na desateru neměli!!!!!

   Ex19,4-6 pro židy:
   Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě.
   Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.
   Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“

   Smazat
  5. Proč přecházíte od "ukazatele" k termínu smlouva? Je to synonymum?
   Dělá Věčný, Spravedlivý, Dokonalý, Svatý, Vševědoucí Bůh nedokonalé smlouvy?
   Jinak řečeno vstupuje Bůh ve své všemohoucnosti a spravedlnosti do nedokonalé smlouvy?
   Smlouva Věčného Boha se blíží k zániku?
   Já jsem nikde nečetl, že se "nahrazuje" Boží Zákon, není to jen vaše analogie?
   Takže křesťané mohou žít v bezzákonnosti, bez poslušnosti, bez dodržování smlouvy?
   Jaká je zákonnost křesťanů? V čem je poslušnost křesťanů? V čem spočívá dodržování smlouvy u křesťanů? Vy znáte nějakou společnost bez zákonů?

   Smazat
  6. Opět neznám nikoho,kdo by ty zákony dodržel a dodržoval.
   A co takhle křesťanství na principu Lásky ? Galatským je poměrně dostačující k vysvětlení.

   Smazat
  7. Já s vámi souhlasím, nemám s tím problém. Takže dodržujete principy lásky?
   Poslechněte si Kontrasty video "PRAVDA" a speciálně druhého řečníka!
   http://www.cestaviry.cz/?m=201509
   Ať čtu, jak chci dlouho tak v ep. Galatským se pouze řeší zásadní záležitost,
   zachováváním Zákona nelze dosáhnout ospravedlnění. To je možné pouze
   nepodmíněnou milostí Ježíše Krista, Který je jedinou cestou spásy. Nikde jsem
   nečetl, že Zákon je špatný, k ničemu, že je zrušený.
   Smlouva se neruší. Zákon není proti Božím zaslíbením. Zákon nemůže zrušit
   Boží zaslíbení. Kristova smrt nás může ochránit od požadavků Zákona!
   Z jakého prokletí nás vykoupil Kristus? Co je tím prokletím?
   Co bylo příčinou, že se stal prokletím za nás?
   Co to znamená být pod zákonem? Oživuje zákon?
   Je ep. Galatským o zrušení Zákona a nebo je o ospravedlnění v Kristu
   a úloha Zákona není zpochybněna. Odvrací-li ap. Pavel pozornost od
   záchrany ze skutků k milosti darované v Kristu, ruší tím platnost Zákona?
   Je pravdou, že ap. Pavel píše složitě a překlady jsou ve skutečnosti
   výkladem, proto používám i více překladů.

   Smazat
  8. Zajímavé vyjádření (nejvíce poslední věta) pro: Anonymní11. října 2015 3:35
   Prof. Jan Heller ThDr.: Jako důvod pro svěcení neděle se v křesťanské tradici už odedávna udává, že podle Evangelií a Skutků apoštolských se křesťané sešli a pak i scházeli první den po sobotě, tedy v den Kristova vzkříšení. Tento den jim byl obrazem Nového věku. Myslím, že je důležité, abychom ten den, který světíme (ať je to neděle nebo sobota) považovali především za obraz Nového věku a našeho vstupu do něj. V rozdělení Desatera odedávna panují značné neshody. Židé číslují jinak, evangelická tradice se částečně vrátila k starému židovskému číslování od tradičního číslování rané církve, které zůstalo i ve středověku a platí dodnes v Církvi katolické. Původ Desatera je tak starý, že do jeho nejstarších vrstev nevidíme dost zřetelně, abychom mohli spolehlivě rozhodnout, které číslování je původní. myslím, že to však není důležité. Závažné je, že Desatero je veliká Boží pomoc pro náš život. (Odpovězeno: 22.3.2004 v 13:59)

   Smazat
  9. Když tady s vámi diskutuji (dohaduji) tak už mě nepřekvapuje,
   že někteří křesťané si v podobenstvích Ježíše Krista v evangeliích
   nacházejí dogmata pro svou víru. nedivím se, že epištoly chápete
   dogmaticky vytržením s kontextu a z doby ve které je psáno na
   pozadí příběhů SZ.

   Smazat
 3. Otázka pro neanonymního anonyma 4. října 2015 12:16
  Proč na obhajobu svého nového poznání potřebuješ útočit
  proti adventistům? Jsi přesvědčen, že hlásáš čistou Boží
  pravdu, která je bez hereze?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne. To tvrdí o sobě pouze ostatek CASD.

   Smazat
  2. Adventisté to netvrdí, tvrdí to jen radikální křídlo v adventismu a někde je to
   ještě ve starých písemnostech. Kolik ještě mám vytáhnout dokumentu, že
   nejsme jediná církev, která se tím poznamenala?

   Smazat
  3. Jaké radikální křídlo? V adventismu dávnou nejsou 2 křídla.Normální lidi povětšinou už dávno odešli ,nebo vystupují.Navíc poslední preambule z konference Sa nAntoniu jasně definovali,že neexistuje,aby vůbec bylo v církvi ještě "nějaké křídlo".
   Učení o vyjímečnosti ostatku lze doložit mnoha výroky jednak současných vedoucích činitelů z Generální konference CASD a výroky E.G.W.
   Navíc volby opět ukázali,že to "křídlo" má téměř 90% souhlas členů a tichý souhlas činovníků v ČR a MSS. Proč se tedy normální adventisté a vedení v Čechách a na Moravě oficiálně nedistancuje od útočných webů,portálů a výzev na youtube ? Protože nemůžou.Je to "požehnané z hora",ale určitě ne požehnané z hora.:)

   Smazat
  4. Anonymní14. října 2015 8:21
   Já jsem zůstal, považujete mě za nenormálního?

   Smazat
  5. To není odpověď na to co definovalo vedení GK. Nepotřebuji se pustit do osobních rovin špinění.Stále se bavím o učení.Nedovolil bych si naprosto zhodnocovat osobní víru jednotlivců.
   Ale samozřejmě zůstává otázka,jak po nasměrování současného proudu církve a totální neochotě být církví reformující se,může být člen tak zaslepeně loajální slepý.Trocho mi to připomíná kauzu Ovčáčka versus Zeman.Ale nic ve zlém....

   Smazat
  6. Vy mě také neodpovídáte. TOTO JSOU VÁŠE ODPOVĚDI:
   Anonymní28. srpna 2015 21:02
   Chytře řečeno..ať autor a jiní odchozí nezveřejňují důvody odchodů,aby se to nikdo z členů nedozvěděl....Pěkné vydírání "sociálním vyloučením".Studujte historii adventismu a odchozích členů např. v 80 letech-zrovna takto se jim vyhrožovalo a napadalo jejich svědomí,které se právě sociálními vymoženostmi církve CASD nedalo koupit.
   Anonymní30. listopadu 2014 21:42
   Všimni si,jak mnozí členové místo toho,aby se zodpovědně postavili k otázkám vyvolaným na těchto stránkách,tak budou neustále jenom chtít Tvé jméno.V tom je totiž síla adventismu.Zdiskreditovat danou osobu,najít na ni nějakou špínu,aby se pozornost soustředila na něco jiného.To se dělo i historicky,ale i dnes.Viz.např. odpověď R.Macha na studie P.Škody. Opravdu cílená odpověďˇ"teologa na zakázku".
   Ohánění se tím,že polovina adventistů to tak(jak to popisuješ na stránkách) nedělá -je alibistické,když jádro učení,křestní slib,dogmata,E.G.W. jsou poplatná pro všechny členy.
   Anonymní27. září 2015 21:20
   Souhlasím se srozumitelbným T.Plechatým,narozdíl s demagogickým ,chaotickým popisem a snahou jej z diskreditovat.
   Anonymní8. srpna 2015 22:05
   a opět .klasický adventní soud,který je zvyklý

   Smazat
  7. Jen pro
   Anonymního 17. října 2015 13:12

   Jen jsem použil formu vaší mluvy, váš jazyk.
   Chcete popřít, že jste nepoužil následovné:

   "Normální lidi povětšinou už dávno odešli ,nebo vystupují."

   To jsou vaše slova. Pokud chci s vámi diskutovat, musím
   používat váš komunikační slang. Jinak děláte hluchého.
   ZDA SE že jste expert na to kdo je normální a kdo není normální.

   Proč nás špiníte? Moje otázka byla v souladu s vašim komentářem.

   Vysvětlovat budu kdy já budu chtít a to bude až se podaří zmírnit
   vaše nechutné důkazy, které jsou opět osobní. Až se dostaneme
   aspoň do přijatelné komunikace.

   Smazat
 4. Podle autora stránek je každý adventista "škodnou", následuje autorova věta:
  "Bylo by však zavádějící označit "liberální" adventisty za neškodné, stále to jsou adventisté."
  Jak se mohou s tímto stylem myšlení ztotožnit administrátoři "Cesta víry" kteří dali toto
  prohlášení: "Patříme k malému procentu těch,
  kteří nesouhlasí s učením církve. Učení je problém, ne lidé, ti si zasluhují úctu za svoji víru,
  poslušnost, vytrvalost a věrnost."
  "Dovolíme si zde pouze upozornit na některé argumenty a vyjádřit v lásce a pokoji v čem a proč se naše chápání odlišuje. Rádi bychom s Církví adventistů zůstali v přátelském a bratrském vztahu. I přes různost názorů vnímáme, že naším společným Spasitelem je Ježíš Kristus. Jen On sám zná plnou pravdu, a proto se zříkáme jakéhokoli si nárokování, že tuto pravdu nějakým způsobem vlastníme či známe. Pokud v budoucnu rozpoznáme, že je třeba naše postoje a názory korigovat, jsme ochotni tak učinit."

  OdpovědětSmazat
 5. Efezským 2,11-14 - pro pohany:
  Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.

  Na Desatero je součástí jedné smlouvy na Sinaji - říká se mu desky smlouvy a stejně jako kniha smlouvy patří do truhly smlouvy.

  Navíc židům nebo křesťanům, kteří na sebe znovu nakládají Jha zákona - staré smlouvy Pavel v Galatským říká:
  Gal 4,21-31
  Že dvě smlouvy jsou jako dvě ženy Abraháma. A ta ze Sinaje je Hagar a rodí děti do otroctví. Oproti tomu Sára - nová smlouva má děti ze zaslíbení (z víry) a je svobodná.
  A Galatským doporučuje citujíc Písmo Pavel ať Starou smlouvu Vyženou i s jejími syny, protože nebudou společně s nimi dědit. Dědictví patří dětem nové smlouvy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neodpovídáte si sám, že "Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů,.."?
   Proč děláte ze "smlouvy" synonymum se "zákonem o ustanoveních a předpisech", která jsou jen podobenstvím?
   Vy v desateru vidíte nějaké ustanovení a předpisy?
   Nechci vám vnucovat mé odpovědi, tak vám kladu ještě jednu otázku.
   Ve "Starém Zákoně" (zavádějící název), kolikrát je vzpomenut termín víra?
   Co znamená víra možno i v "Novém Zákoně" (opět zavádějící termín)?
   Některá vyjádření jsou opravdu "navádějící"

   Smazat
  2. Autor komentáře Anonymní 9. října 2015 3:38 napsal: "Na Desatero je součástí jedné smlouvy na Sinaji - říká se mu desky smlouvy a stejně jako kniha smlouvy patří do truhly smlouvy."
   Je prosím možné uvést do souladu toto tvrzení s textem Písma? Napsat kde je to napsáno?

   Smazat
  3. Dt 10:2

   ČSP Napíši na ty desky slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztřískal, a vložíš je do truhly.

   B21 Já na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách, jež jsi roztříštil, a ty je uložíš do truhly."

   BKR I napíši na dskách těch slova, kteráž byla na dskách prvních, kteréž jsi rozrazil, a vložíš je do té truhly.

   ČRP A (já) napíši na desky slova, která byla na deskách prvních, jež jsi rozbil, a vložíš je do (té) schránky."

   HEJCL já napíšu na desky slova, která byla na těch, jež jsi prve rozrazil; a vlož je do archy."

   MHB ואכתב על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת ושמתם בארון׃

   Smazat
  4. Dt 31:26

   ČSP Vezměte tuto knihu zákona a položte ji po boku truhly smlouvy Hospodina, svého Boha. Bude tam proti tobě jako svědek.

   B21 "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, ať je tam svědkem proti vám.

   BKR Vezměte tu knihu zákona a vložte ji v straně truhly smlouvy Hospodina Boha vašeho, ať jest tam proti vám na svědectví.

   ČRP "Vezměte tuto knihu nauky (tory) a uložte ji po boku schránky smlouvy Hospodina, Boha vašeho, i bude tam proti tobě svědkem.

   HEJCL Vezměte tuto knihu a položte ji na bok archy úmluvy Hospodina, Boha vašeho, aby tam byla na svědectví proti tobě.

   MHB לקח את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית יהוה אלהיכם והיה שם בך לעד׃

   Smazat
 6. Takže vaše další otázky jsou tím již částečně zodpovězené:
  Analogie s řidičem je k ničemu, protože písmo říká, že řidič dostal lepší světla/směrovky v Kristu a pohané vůbec stará světla/ směrovky neměli.
  Ano Ježíš zdemoloval zákon na Kříži Koloským 2,14-16
  14Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
  15Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
  16Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.

  Čili písmo i soma říká kam to zrušení vede, nebudou vás už odsuzovat za předpisy o jídlech a za soboty a obětní svátky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chcete říci, že majitel auta si může směrová světla vlastně cokoli měnit podle libovůle?
   Nepodléhá tento příklad přísným dopravním pravidlům?
   Chcete říci, že dlužní úpis je synonymum s ustanoveními a předpisy?
   Kde se vytratil ten hřích kvůli kterému umíral Kristus?
   Podle vás umíral Kristus kvůli ustanovením a předpisům?
   Co, že to veřejně odhalil za mocnosti i síly - to jako jsou zase ty předpisy a ustanovení?
   Proč, nemáme to právo odsuzovat - protože zrušil ta pravidla, ustanovení a nebo že nás ospravedlnil?

   Smazat
  2. R. K. McGregor Wright, PhD má svůj doktorát z oboru historické teologie. V současné době píše a učí na Aquila and Priscilla Study Center.
   "Lze jen těžko popřít, že se v Mojžíšově systému skutečně tyto tři rozdílné kategorie zákonů nacházejí. „Nebudeš mít jiných Bohů přede mnou“ je jednoznačně morálním přikázáním, přinášení velikonoční oběti je ceremoniální a zákon týkající se dědictví, který činí dcery a syny v této věci rovnoprávnými, je civilním zákonem.
   .......Zastávám názor, že tradiční trojí dělení Mojţíšova zákona vede nutně k pozici, jakou zastávají adventisté sedmého dne. ..........
   Připomeňme si, ţe v katolickém myšlení je účelem Bible potvrdit a ilustrovat svatou tradici a nikoli být zdrojem učení samotného............."
   ( Z překladu P. Škody)

   Smazat
 7. Naplnění znamená, že Ježíš jej naplnil za nás a nás učí žít ne v poslušnosti za odměnu a ze strachu, ale z víry, že už jsme milovaní a spravedliví.

  Člověk nemůže naplnit zákon, ale Ježíš to učinil a Pavel následně jako jeho učedník opravdu hlásá, že je překonaný.

  Platí, že směrovka je ukazatelem, je ale nesmysl zůstávat u směrovky, když je k dispozici sám Ježíš Kristus a JEho Duch Svatý, který když vede, tak pro vás není již odsouzení.

  Ano platí, že desatero je smlouva jen pro židy, neznamená to, že by někde Hospodin ostatním nařizoval se zabíjet a smilnit atd. Prostě je to oboustranná smlouva a nebyla nikdy uzavřena s námi, byť byla slavná.

  Viz výše ano nezabiješ je součástí smlouvy jen pro židy.
  Stejně i nepromluvíš křivě je součástí smlouvy, která byla jen pro židy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Může člověk naplnit Zákon a následně tvrdit, že už pro nás nemá význam, že je neplatný?"
   Výše uvedená moje otázka byla špatně pochopena. Já nejsem zachráněn zachováváním
   desatera, jen pouhou nepodmíněnou milostí.
   Jak vás tedy vede Duch Svatý, když desatero už neplatí?
   Proč je tolik nevraživosti v křesťanství (hříšného konání) když vás (nás - nechci
   použít, protože adventisty možná už nepovažujete za křesťany) vede Duch Svatý?
   Já netvrdím, že člověk může dokonale zachovat "desatero", ale může to vyplynout z mého
   nedokonalého vyjádření a vašeho mylného pochopení mých vyjádření.
   Zdá se, že máte "strčenou hlavu v nebi", proto možná "věříte", že desatero je zrušeno.
   Vaše důkazy jsou vytržené z kontextu Novozákonních knih.

   Smazat
  2. http://cbctrebova.cz/mladkov/
   desatero

   Smazat
  3. http://cbctrebova.cz/mladkov/
   zase desatero

   Smazat
  4. http://www.ccsh.cz/documenty.php
   o nezrušení desatera

   Smazat
 8. Závěru se ptáte, jestli to není jen spor o sobotu.

  V jistém smyslu máte pravdu, protože doslovné zachovávání sobotního odpočinku v sedmý den je jedinný příkaz z desek smlouvy, který v nové smlouvě je nahrazený odpočinutím v Ježíši Kristu a umřením sám sobě na vždy nejen v sobotu.

  Matouš 11,28-29
  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
  Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

  Jde ale o to ,že Adventisté uměle rozsekali ten váš rozcestník - zákon/ smlouvu ze Sinaje.

  Adventisté tvrdí, že část je závazná a část není navzdory Ježíšovu výroku v Matouši 5 kap. že dokud se nenaplní, tak nemůžete zrušit ani čárku (tedy ani ceremoniální obřady) . A naopak jestliže se nečeká na pominutí nebe a země, tak se ale naplňuje celý zákon i proroci i desatero Ježíšovou smrtí na kříži.
  viz.
  Jan 19,28-30
  Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“
  Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům.
  Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal.

  hezký den
  Tomáš Plechatý

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní9. října 2015 3:43
   Závěru se ptáte, jestli to není jen spor o sobotu.
   "V jistém smyslu máte pravdu, protože doslovné zachovávání sobotního odpočinku v sedmý den je jediný příkaz z desek smlouvy, který v nové smlouvě je nahrazený odpočinutím v Ježíši Kristu a umřením sám sobě na vždy nejen v sobotu."
   Jeví se mě, že si protiřečíte. Jednou tvrdíte, že desatero
   ( Anonymní9. října 2015 3:40 )
   "Ano platí, že desatero je smlouva jen pro židy,....."
   a zde tvrdíte, že pouze sobota je nahrazena. Jak to tedy je?

   Smazat
  2. Děkuji T.Plechatému. Jak prosté evangelium.Na rozdíl od náboženských kliček popsaných spousty knih,přednášek,aby se tak nějak kličkovalo mezi Milostí a zákonictvím.

   Smazat
  3. Děkuji jedině Bohu za spásu v Kristu Ježíši.
   Děkuji Bohu, že ponechal napětí mezi Milostí a Jeho Zákonem.
   Jinak by smrt Kristova byla zbytečná. Není-li Zákon není
   přestoupení - jaký pak potom hřích a jaké vysvobození?

   Smazat
  4. Život je barevný a naše vyjádření v něm tvoří úsměvné myšlenky.
   S nadsázkou: "Tomášovo evangelium nebylo přijato do kánonu NZ.:-)"

   Smazat
  5. Tak znovu.Tušil jsem,že se to bude tlačit do demagogie. Evangelium na které znovu upozornil T.Plechatý je o tom,že je člověk spasen Milostí a tečka.Vím,že pro členy CASD je těžké po všech náboženských stupíncích a plnění různých bobříků příkazů to přijmout.Ale naučte se s tím žít.Budete stravitelnější i pro okolí-a to je dobrá zpráva.Zbavíte se tak mocenského rozhodování ostatku a vystavování taxisových příkopů lidem,kteří to chtějí pouze s vděčností přijmout a reagovat na to láskou.Nikoliv desaterem,které jednak nepojme vše a které členové nejsou schopni ani z 20% dodržovat(natož aby dodržovali.

   Smazat
  6. „Kdo není vyrozuměn o rozdílnosti zákonů pomíjejících a zákona věčného, ten upadá v rozličné
   bludy“ (Filip Melanchthon, Hauptartikeln christlicher Lehre).

   Smazat
  7. Na základě poslední reakce na moje vyznání víry (14. října 2015 21:17) a dalšího
   (16. října 2015 9:40) následujícího po sobě odlehčeného komentáře jsem udělal
   jednostranný kopírovaný výtah reakce proti adventistům založený na slovech a větách.
   Nekopíroval jsem admína, snažil jsem se kopírovat jen "věřící" pokud se to dalo rozlišit.
   Nekopíroval jsem ateistický názor a ani tam kde to bylo v normě odpovědi.
   Tak se bojuje, diskutuje proti adventistům, je to bez upravování!
   Tak tomu se asi říká "princip lásky".................................

   Zdiskreditovat, najít na ni nějakou špínu, je alibistické, ale jakmile zjistí že vás nepolapí tak se okamžitě stahnou a chovají se chladně, Jsou nebezpecni pro lidi,
   byli cleni STB..
   učení adventistů NENÍ křesťanské,
   manipulacia, nabozenstvo strachu,
   s demagogickým ,chaotickým popisem a snahou jej z diskreditovat.
   nepochopili Ježišove slová na kríži
   nie je podstatne chytat sa tu za slovicka
   Je to manipulativna sekta,
   zamlčování faktu nereaguje na podstatu,Diskreditace osob pozorný čitateľ nájde rozpory
   Chytře řečeno..ať autor a jiní odchozí nezveřejňují
   vydírání "sociálním vyloučením".
   vyhrožovalo a napadalo
   Takže potvrzují, že toto se v ČR a CASD děje.
   nevysloveně se vlastně počítalo Chová se tak většina Adventistů, které znám a není to pár lidí.
   Udělat z toho "jednu jeho špatnou zkušenost"
   Přejete autorovi setkání s Ježíšem,nebo setkání s učením CASD ?
   a opět .klasický adventní soud
   opět zdařilá degradace autora a nereagování na podstatné.
   Na střední škole jsme měla pár spolužáků
   To je svatá pravda.
   cožpak tedy celé vedení CASD.
   Ryba smrdí od hlavy.
   Divím se,že to Vás netrklo.
   Už jen ta otázka dopředu podsouvá,
   Trocho mi to připomíná kauzu Ovčáčka versus Zeman
   tak nějak kličkovalo mezi Milostí a zákonictvím.
   Tušil jsem,že se to bude tlačit do demagogie.

   Smazat
 9. Zahrnuji odpovědí z těch několika komentářů do nových otázek!
  Co vlastně skutečně zrušila Smrt Ježíše Krista?
  Komu byla adresována ep. Židům?
  Citovaná "pravda" začíná až 6 veršem a vynecháním
  10.11 a 12 verše a má pokračování až ve 13 verši?
  Mimochodem 11 verš hovoří že nebude jeden poučovat druhého.
  Opravdu je ten čas už tady?
  Myšlenky začínají 1 kapitolou prvním veršem a pokračují i 9 kapitolou dále až do konce.
  V 9.9 hovoří o jakém "dočasném podobenství" a co nás to nemůže očistit?
  Je desatero podobenstvím? Proč ho mají všechny křesťanské církve v různých
  obměnách? Mají ho jako podobenství?
  Do jakého nejsvětějšího místa vstoupil (9,12)? Nemám na mysli fyzickou existenci!
  Čím nám zajistil vykoupení? Tím že zrušil Zákon Lásky?
  V čem je jádro desatera? Jak dělá Kristus z 10 přikázání pouze 2 přikázání?
  V 9,10 se hovoří o hříších spáchaných za první smlouvy - Proč?
  Proč apoštol Pavel hovoří o závěti a neplatnosti zůstavitele (9,17)?
  Kdy to vlastně dochází k platnosti závěti? Proč píše o závěti?
  Co, že to smazal jednou pro vždy(9,26)? Co je tedy tím skutečným zápisem,
  že by si Pavel protiřečil (Kol.2,13-15 vámi citovaný)? Neříká Pavel ve 13 verši
  "mrtvé v hříších"? Dlužní úpis je co? Možná by to chtělo číst v biblické řečtině
  nebo ne? Z jaké oblasti je brán termín dlužní úpis?
  Proč mě poučujete, když Žid. 8,11 říká............co?
  MÁM ZA TO, ZE SI ROZUMÍME, JÁ NEJSEM SPASEN SKRZE ZÁKON!
  Jak to zní v řečtině, to Kristovo zvolání?
  Když tedy Ježíš přijal ten ocet, řekl: Je dokončeno; a skloniv hlavu, odevzdal ducha.
  Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.
  οτε ουν ελαβεν το οξος ο ιησους ειπεν τετελεσται και κλινας την κεφαλην παρεδωκεν το πνευμα
  ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν, Τετέλεσται· καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.
  ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπεν? Τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.
  Co znamená ten výraz: τετελεσται ? Z jaké oblasti je vzat a použit?
  Není náhodou podstatný rozdíl mezi dokončením a zrušením?
  To, jako Pavel protiřečil ev. Janovi? Není ústředním bodem ep. Židům Kristus, problematika
  přijetí Spasitele - Krista? Odkud vzal své myšlenky Pavel nevzal je náhodou z Tanachu?
  Existuje fyzický den odpočinku a duchovní odpočinek? Vy jste vstoupil už trvale do odpočinutí?
  Vy nezápasíte už z žádným hříchem? Podle čeho poznáte váš hříšný skutek?
  Je podstatný rozdíl hledat spasitelnost v zákoně-desateru a přijímat spasení v bezpodmínečné milosti. - KRISTU.
  Jak může milost zrušit zákonnost.? Pokud je zrušen zákon na kříži, na jakém základě jste
  považován za přestupníka dnes? Co jste vlastně přestoupil? Vy už vlastně nehřešíte?
  Není ten zápas v Novém Zákoně zápasem o nehledání spasení v rituálech, dogmatech,
  v desateru, atd, ale pouze v Bohu - Kristu - Milosti aniž by bylo potřeba rušit ......?
  Hrajete si na Boha, že rušíte Hospodinovy výroky? Je to podivuhodná rétorika v dokazování
  neplatnosti Zákona lásky a výroků Hospodina! Není rozdíl mezi podobenstvími v Tanachu
  a neměnností Božích požadavků?
  Vytrhnout verš z ep. Pavlových je docela snadné, protože Pavel je znalec Tanachu, pohybuje
  se v něm "jako doma", což nám všem schází a tím se začneme pohybovat na tenkém ledě.

  OdpovědětSmazat
 10. Sice si myslím, že drtivá většina mých dlouhých příspěvků nepotřebuje další vysvětlení a obhajobu ale přesto rád ještě odpovím na pár otázek jak chápu stále tomu stejnému anonymovi hájícího tóru:
  důkaz desatera = desek smlouvy v bibli: Ex 34,28; Dt 9,9; 9,11; 9,15; Žd 9,4
  kniha smlouvy= kniha zákona=,,mojžíšovy zákony" : Exodus 24,3-7; Dt 31,9.24-26

  o krvi smlouvy a schráně smlouvy snad už nepochybuje nikdo a nějakou tu bibli po ruce má aby si přečtl knihy exodus a deuteronomium a udělal vlastní obraz.
  Znovu říkám, že Ex 19 je těsně před Sinají jako smlouvou a mluví jen k Izraelcům jako ke zvláštnímu lidu, třebaže je jeho celá země.
  Římanům 9,4
  Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení,

  Naopak Efezským 2,11-12 říká:
  Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.

  Je potřeba postavit nejprve pevné základy učení a na nich se pak dohadovat na podrobnostech.

  Základ izraelitů a jejich identity vždy byla jejich smlouva s Bohem na Sinaji po exodu z Egypta.
  Základ křesťanů a jejich identity naopak vždy byla pouze smlouva Ježíšovy spásné oběti v krvi, která usmiřovala Boží hněv vůči hříchu. Do této smlouvy se vchází vírou.

  V knihách exodus a deuteronomium je tak mnoho a mnoho výroků, varování a výhružek aby nikdo všechna práva, přikázání, nařízení, ustanovení atd. neměnil a neubíral, ale dodržoval všechna. Každý Izraelita by určitě chápal, že není moudré rozdělovat zákon na Hospodinův a Mojžíšův, nebo Mravní a ceremoniální. Je jeden Bůh a Jedna smlouva na Sinaji. V Exodu začíná kapitolou 19 a uzavírá se minimálně až v kapitole 23-24!!!

  Hřích se dá definovat nejen jako bezzákonost 1 Jan 3,4
  ale také jako jednání bez víry - Římanům 14,23
  jako nekonání toho, co vím že je dobré Jk 4,17

  a hlavně Ježíšova nová definice
  nevíra v Ježíše:
  Jan 16,8-9

  Naopak skutek který po nás Ježíš chce je skutek víry:
  Jan 6,29

  ................
  Zákon není věčný, má na zemi a v bibli svůj počátek a konec, proto hřích existoval už před ním.
  Řím 5,12-14.20
  .......Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon.Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam...................K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo.

  Gal 3,17 a 19
  Slib byl dán Abrahamovi.....................Chci tím říci: Smlouvu, od Boha dávno pravoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po čtyřech stech třiceti letech, a tak zrušit slib.
  .........Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku.

  3,23-25
  .......Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena.
  Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry.
  Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce.

  Řím 10,4 Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.
  (někdo argumentuje, že ,,telos" se dá přeložit nejen jako konec ale i jako ,,cíl" - budiž, ale cíl závodu je také konec závodu. Toho cíle/naplnění/konce došel Ježíš, aby každý kdo věří v něj dostal spravedlnost místo něj, ale to už jen opakuji, co říká text písma)

  Hřích, nebo také skutky těla, nebo kárání lze najít i v nové smlouvě, jako nevíru v Ježíše a nečinění toho, k čemu tě vede Duch Svatý, stejně jako velmi konkrétní seznamy. Jen tam nikde není porušování soboty.

  Takže Já tu nehlásám lacinou milost/ volné hřešení.

  Anonyme doporučuji ti více číst bibli:-) bez úkolků, bez EGW a nejlépe vždy jednu celou knihu.

  Ale jak jsem říkal první musí mít každý pevně položený základ z evangelia, čemu že to vlastně uvěřil a komu a na základě jaké smlouvy se k Bohu hlásí. Z toho pak odvozujeme i mimoděk naše hcápání všeho co v bibli čteme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tomáš Plechatý napsal 14. října 2015 12:43
   "důkaz desatera = desek smlouvy v bibli: Ex 34,28; Dt 9,9; 9,11; 9,15; Žd 9,4
   kniha smlouvy= kniha zákona=,,mojžíšovy zákony" : Exodus 24,3-7; Dt 31,9.24-26"
   Možná jsem nechápavý. Všechno výše uvedené bylo v truhle smlouvy?
   Na těch dvou deskách bylo napsáno všechno co je
   v knize Exodus, Leviticus, Numeri a Deutoronimium?

   Smazat
  2. Tomáš Plechatý20. října 2015 21:26

   V truhle jsou desky ,hůl a mana a po straně je vložená kniha, která obsahuje vámi zmíněné knihy Exodus, leviticus a deuteronomium.
   Podle mne jste si to mohl z těch textů načíst sám. Tak jako kdokoliv, kdo mám bibli a má vůli.

   Samozřejmě znám učení CASD které říká, že ten rozdíl mezi zakonem a Zakonem je v tom, že jeden je v truhle a druhý na boku truhly.

   Ano desky leží v truhle a jsou z kamene zatímco kniha je z kůže nebo papyru a leží na boku.
   Přesto posuďte sami, jestli je rozumné činit závěry, že jde o 2 rozdílné zákony z rozdílnými autory a rozdílnou autoritou a platností, když všechno to je nazýváno přívlastkem smlouva - desky smlouvy a kniha smlouvy. A smlouva byla na Sinaji učiněna jen jedna. Za druhé jak slova z desek tak slova z knihy nejprve zazněla přímo z hory jako hlas Hospodina. Jen izraelci se po krátké chvíli vzdálili protože to nemohli snést a tak to musel Mojžíš naposlouchat a znovu tlumočit.

   Opravdu jde o dva autory s rozdílnou platností, když všechen obsah vyhlásil za blesků a hromů jeden Hospodin. A když vše obsáhl do jedné smlouvy?

   Má odpověď je - NE tomu nevěřím, bylo by urážkou Hospodina takto se vyjadřovat o jeho knize.

   Vy si odpovězte sami. Jednou budeme stát před Bohem sám každý za sebe a odpověďi typu: ,,nevěděl jsem že to tak není, to moje církev mi to tak řekla a já jí věřil." Boha nebudou zajímat, zvláště když máte dávno své vlastní bible doma na nočním stolku.

   Smazat
  3. Tomáš Plechatý20. října 2015 21:55

   1) Nejste pro mne jeden z těch ,,špatných" adventistů. Neposuzuji lidi, ale učení adventISMU. Vy jako adventista (pokud jím jste, pokud ne omlouvám se) jste jen stejně jako mnoho jiných před vámi a stejně jako i já pouze někdy v minulosti od rodiny nebo od jiných přijal poselství evangelia smíchané s důrazy učení adventismu. Z části platí, že nově obrácený člověk nemůže za to že při křtu přijme celé učení té denominace, protože nemá v tu dobu znalosti bible na to aby to sám rozsoudil a všiml si něčeho co později nazve omylem, nebo rozporem.

   Pokud plivám na adventismus, tak neplivám na vás, vy jste člověk a pro Boha milovaný Syn. Oproti tomu ten ,,ismus" je jen učení, které jestliže je falešné tak je Bohu nepřátelské a je to výplod a nástroj, který lidem brání ve správném pochopení Božího chrakteru.

   ,,Plivám" i na jiné ,,ismy" nebojte.

   Nepředstavuji se jako odborník, ale adventistou jsem byl a to horlivým, četl jsem adventistické knihy , studoval na teologickém semináři 2 roky na kazatele a zajímal jsem se o věrokuku a dějiny adventismu.

   Podepisuji se pod své příspěvky, ne pod celé stránky - nejsou mé a nejsem ani jejich spolu tvůrce.
   Osobně jsem nezažil příkoří, které popisuje autor stránek v jiných příspěvcích. Jsem z jiného sboru a možná i z jiné doby. Znám některé podobné příběhy z vyprávění mých rodičů a prarodičů adventistů. Můj prapradědeček byl adventistický kazatel a v důchodu kolportér. Vlastně jsem z matčiny strany byl 6. generace adventistů s kořeny sahajícími do německa až před rok 1900.

   Nic z toho mi nedává právo plivat. Hájil jsem jen učení bible.
   Svůj sbor Kladno dodnes považuji za svou ,,rodinu" a i když není bez chyby (to není nikdo), mám je moc rád. Jsem dodnes vděčný že jsem se narodil rodičům adventistům a ne ateistům. vychovali mne s dobrými morálními hodnotami, naučili mne víře v Boha, modlitbě, naučili mne důvěře a znalosti a úctě k bibli - Božímu slovu. Z toho dodnes těžím. O to větší zklamání pro mne bylo, když jsem zjistil, že někdy to, co církev ostatním vytýkala, tak pak sama jinde nedodržuje.

   Ano adventismus má i světlé stránkya jedním z nich je třeba i ADRA.

   Ale já nejsem povinnen tu adventismus vychvalovat.

   Co jsem napsal to jsem napsal. Hlavní reakce byly na otázky ohledně učení, protože věrouka a učení bylo to, co způsobilo můj odchod, nikoliv zlé vztahy. Na druhou stranu sám věřím, že ty zlé projevy ve vztazích, které se v adventismu projevují mezi lidmi, nejsou jen náhoda, ale jsou živeny a je to ovoce učení. Proto s autorem souzním v tom, že projevy učení mohou vést k sektářství.

   HOWGH

   Smazat
  4. Tomáš Plechatý napsal 20. října 2015 21:55
   "Za druhé jak slova z desek tak slova z knihy nejprve zazněla přímo z hory jako hlas Hospodina."

   K tomuto vyjádření jste dospěl jak?

   Smazat
  5. oprava datumu
   Tomáš Plechatý20. října 2015 21:26

   Smazat
  6. Tomáš Plechatý22. října 2015 20:34

   K tomu jsem dospěl tak, že jsem si přečetl knihu Exodus od 19 kapitoly až po kapitolu 34

   V Exodu kapitola 19 mluví o smlouvě v budoucnosti
   od kapitoly 20,1 do kapitoly do 23,33 zní jen Hopodinovy zákony
   úvod 20,1
   vsuvka o reakci lidu Ex20,18-21
   Hospodinova řeč a příkazy pokračují znovu od Ex 20,22 až do 23,33
   24,1 až 24,11
   popisuje jak poté Mojžíš přijde nazpět, vypravuje lidu VŠECHNA slova (tedy Boží zákony od 20,1 až do 23,33) a VŠECHNA právní ustanovení, lid odpoví jedněmi ústy - ,,Budeme dělat VŠECHNO o čem Hospodin mluvil" (23,3)
   Na to to ještě v živé paměti Mojžíš všechno sepíše do knihy smlouvy (24,4)
   následuje obžad smlouvy s obětí a při tom Mojžíš znovu předčítá lidu z té knihy smlouvy(23,7)
   Poté Mojžíš pokropí krví lid a řekne ,,Hle krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě VŠECH těchto slov"
   (23,8)
   Pak teprve Mojžíš splní příkaz z verše 24,1-2 tedy že sebere Árona, Nádaba a Izraelské starší a vystoupí k Hospodinu. (24,9-11) Zajímavé zde je, i to ,že všichni Hospodina viděli a přežili.

   A teprve potom Hospodin říká Mojžíšovi že mu dá kamenné desky (24,12)

   V exodu o nich dále není zmínka.

   Čili podle knihy Exodus.

   Nejprve Hospodin ohlásil smlouvu a lid souhlasil.
   Pak vyhlásil slova, která Mojžíš tlumočil a lid souhlasil.
   Pak mojžíš slova zapsal, obětoval a znovu je přečetl a lid znovu souhlasil
   A pak Mojžíš jako zástupce slavnostně smlouvu ztvrdil pokropením krví a prohlášením.
   Poté vedoucí lidu vidí Hospodina
   A až poté je Ohlášeno Mojžíšovy že dostane od Hospodina ještě desky smlouvy, na kterých je stručně napsáno to už bylo ohlášeno ve smlouvě ústy Hospodina a Mojžíše a zapsáno do knihy smlouvy a přečteno z knihy smlouvy a a smlouva už je přitom ztvrzena krví a uzavřena.

   Vše co nejprve vyřkl Hospodin mezi kapitolami 20 a 23 se musí nacházet v knize smlouvy.
   Protože je psáno, že do knihy zapsal mojžíš a lidu oznámil všechno, co hospodin mluvil.
   Ex 24,3-4.7-8

   V exodu nečtu, že by nejprve vydal Bůh smlouvu a zákon desatero a lidi souhlasili a poté ještě někde stranou Mojžíš vymyslel smlouvu a zákony a vyhlásil je a lidi souhlasili. Vůbec tam nečtu že by Mojžíš byl autorem čehokoliv.

   Nevěřte tomu ale proto, že to píšu já. Přečtěte si to v bibli sám a klidně to předložte Bohu v modlitbě ať vám ukáže kde je pravda.
   Nejsem lepší než vy a nemám doma detailnější bibli než vy.
   Můžete si sám načíst části bible které jsem už dříve odkazoval a ne se na vše vyptávat mne.

   Smazat
  7. Já se vás neptám proto, že bych byl "lenivý čtenář", ale proto, že mi to nesedí.
   Pokud vás to unavuje neměl jste se pouštět do boje proti adventistům, tam
   kde jsou o nás šířeny nepravdy, které vy stylem svých komentářů nepřímo
   podporujete.
   Je nebezpečné tvořit vlastní (jako jedinec) izolovaný výklad Bible.
   Pravda se nedá načíst. Neodpovídá to ani praxi Izraele ve SZ době.

   Smazat
 11. P.S. 14 října 2015 12:43
  ten příspěvek: ,,Sice si myslim, že ......"
  Jsem zapomněl podepsat
  Tomáš Plechatý

  OdpovědětSmazat
 12. p.p.s.
  Autore stránek máš tam asi špatně nastavený čas já tento příspěvek odesílám v 21:55
  T.P.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Aha, ono to jde nastavit. Časové pásmo jsem tedy změnil na středoevropské. Od teď jsou odkazy typu "Anonymní ze dne 14. října 2015 21:56" neaktuální a chcete-li je dohledat odečtěte (nebo přičtěte, teď nevím) sedm hodin :D

   Tip pro všechny anonymy: při psaní komentáře v políčku Odpovědět jako: vyberte "Název/adresa URL", Do kolonky název napište své jméno nebo pseudonym a kolonku adresa URL klidně nechte prázdnou. Místo "Anonymní" se objeví vaše jméno nebo pseudonym.

   Smazat
  2. Co když mám také ten váš strach:-(, že budu podle jména, vydírán,
   skončím pod vlakem, atd. ne od adv. ale od odpůrců adventistů ?
   Jak popisujete to hrozné nebezpečí, které vychází od adventistů.
   Jsem jen člověk (nejsem váš nepřítel), který váš prožitek
   nesdílí a vy mě chcete přesvědčit za podpory "zaručených",
   "vím o čem píšu", "chovají se tak všichni", atd., že mám všechny
   ta dobrá přátelství, krásné prožitky, vzpomínky na své dobré rodiče
   (i když nebyli dokonalí), atd. a v masírovat mě, že jsem žil v přetvářce?
   Pokud je to tak "Hrozné" s těmi adventisty, tak mám poslední radu
   v poslední větě.

   Proč se tedy nespojíte a nepožadujete aby nás postavili mimo zákon:-)?


   Smazat
 13. Pokud všechny komentáře napsal Tomáš Plechatý, tak mě zaráží, že odpovídá
  jen na to na co chce.
  Ptal jsem se vás už, ale zeptám se znova. Co je uloženo v truhle smlouvy a
  kde je to napsané, které jsou to verše?

  OdpovědětSmazat
 14. Pokud o tom co je v truhle smlouvy nepsal Tomáš Plechatý, tak upřesním,
  ptám se autora
  Anonymního ze dne 9. října 2015 3:38
  kde je napsáno toto vaše tvrzení: "....říká se mu desky smlouvy a stejně jako kniha smlouvy patří do truhly smlouvy."
  Kde je tato myšlenka zachycena v Mojžíšových knihách - kniha, kapitola, verše!

  OdpovědětSmazat
 15. Exodus 40,20
  Deuteronomium 31, 9 a 31,24-26
  Židům 9,3-4

  už jsem to psal výše 14.řina 2015 12:43

  neodpovídám na vše, jen na rozumné opravdové otázky, na které jsem ještě neodpověděl.

  Prosím dejte si přezdívku nebo se nějak rozlište ať si vás nepletu.
  Tomáš Plechatý

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevidím důvod k rozlišení, protože já jsem podle vás jeden z těch "špatných"
   adventistů a pokud pliváte tak pliváte i na mě. Já se nestydím za své spolu-věřící,
   byť jsme nedokonalí a někdy tvrdíme i něco nesprávně (v jednotlivcích).
   Spíše se mi zdá, že vy se zde představujete jako odborník na adventismus.
   Nejste můj nepřítel:-), ale chováte (:-( v psaní) se tak. Podepisujete se nejen pod
   své komentáře, ale i pod celé tyto stránky. Abych nebyl vůči vám nespravedlivý
   tak jste se asi na jednom nebo dvou (?) místech ohradil proti autorovi stránek.
   Nikdy jste se nezastal adventistů!!!!!! To znamená, že jste měl hrozné rodiče a ten
   sbor Kladno to je podle vás děs a hrůza? Totéž platí pro vaše spolubojovníky proti
   adventistům.
   Kde je ta vaše:-(( křesťanská láska,
   o kterou se opíráte, to NZ "desatero"? Proč se i ve vašich komentářích nenajde
   "zrnko" toho co je možné u adventistů ocenit? Na rozdíl od vás se v mých komentářích
   objevuje i souhlas s něčím co je zde na webu popsáno jako nezdravé. Nejsem černobílý, jsem barevný.
   Nejsem dokonalý v lásce jsem zacílený na Hospodina a mám smělé doufání v Jeho
   proměňující Moc Lásky. Neoháním se láskou ani Zákonem.

   Smazat
  2. Větší zmatek jsem už dlouho neviděl.
   Ptám se znova, ptám se jen tohoto autora,
   anonymní9. října 2015 12:38 "Na Desatero je součástí jedné smlouvy na Sinaji - říká se mu desky smlouvy a stejně jako kniha smlouvy patří do truhly smlouvy."
   Už jsem mu pod to dal texty Písma zde
   Anonymní17. října 2015 20:04
   Anonymní17. října 2015 20:09

   Tak se ptám znova toho autora, kde ke svému tvrzení přišel?????????????????
   Je mi jedno jestli je to TP nebo anonymní!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
  3. DODATEK
   Z Mojžíšových knih nevyplývá zaměnitelnost kamenných desek
   s knihou smlouvy. Samotné uložení knihy smlouvy vedle truhly smlouvy
   hovoří dostatečně zřetelně.

   Smazat
  4. Tomáš Plechatý20. října 2015 21:30

   V truhle jsou desky ,hůl a mana a po straně je vložená kniha, která obsahuje vámi zmíněné knihy Exodus, leviticus a deuteronomium.
   Podle mne jste si to mohl z těch textů načíst sám. Tak jako kdokoliv, kdo mám bibli a má vůli.

   Samozřejmě znám učení CASD které říká, že ten rozdíl mezi zakonem a Zakonem je v tom, že jeden je v truhle a druhý na boku truhly.

   Ano desky leží v truhle a jsou z kamene zatímco kniha je z kůže nebo papyru a leží na boku.
   Přesto posuďte sami, jestli je rozumné činit závěry, že jde o 2 rozdílné zákony z rozdílnými autory a rozdílnou autoritou a platností, když všechno to je nazýváno přívlastkem smlouva - desky smlouvy a kniha smlouvy. A smlouva byla na Sinaji učiněna jen jedna. Za druhé jak slova z desek tak slova z knihy nejprve zazněla přímo z hory jako hlas Hospodina. Jen izraelci se po krátké chvíli vzdálili protože to nemohli snést a tak to musel Mojžíš naposlouchat a znovu tlumočit.

   Opravdu jde o dva autory s rozdílnou platností, když všechen obsah vyhlásil za blesků a hromů jeden Hospodin. A když vše obsáhl do jedné smlouvy?

   Má odpověď je - NE tomu nevěřím, bylo by urážkou Hospodina takto se vyjadřovat o jeho knize.

   Vy si odpovězte sami. Jednou budeme stát před Bohem sám každý za sebe a odpověďi typu: ,,nevěděl jsem že to tak není, to moje církev mi to tak řekla a já jí věřil." Boha nebudou zajímat, zvláště když máte dávno své vlastní bible doma na nočním stolku.

   Smazat
  5. Ptám se znova
   Tomáše Plechatého 20. října 2015 21:30

   VY JSTE AUTOREM anonymní9. října 2015 12:38 "Na Desatero je součástí jedné smlouvy na Sinaji - říká se mu desky smlouvy a stejně jako kniha smlouvy patří do truhly smlouvy."

   NAPIŠTE BUD: ANO NEBO NE VICE ME V TOMTO OKAMŽIKU NEZAJIMA!!!!!!!!!

   Smazat
  6. Tomáš Plechatý21. října 2015 11:43

   Ano. Já jsem to napsal :-) nerozčilujte se (narážím na vykřičníky a CAPS LOCK)

   A stojím si za tím, že oboje patří do truhly smlouvy i když jedno uvnitř a druhé po boku.
   (Třeba vás to bude v pozdějším okamžiku zajímat.)
   A když už tak moc toužíte znát identitu toho, kdo tu něco napsal, směl bych i já poznat s kým mám tu čest anonyme? ;-)
   Hezký den přeji

   Smazat
  7. Ne nezajímá mě identita. Mám daleko od rozčílení.
   Zajímalo mě to co je nyní napsáno ve vašem komentáři nad závorkou.
   Vykřičníky jsem jen chtěl vyjádření od konkretního autora, bez identifikace.
   Teď jsem konečně dostal odpověď a je mi jedno jestli je to anonymní
   nebo TP. To nové vysvětlení je jen podnět k diskuzi.
   Znovu zdůrazním mě nezajímá kdo je kdo, nemám potřebu vydírat,
   atd. protějšky tak jak to o nás šíří autor tohoto webu a vy ho v tom
   nepřímo podporujete. Já nejsem váš nepřítel a jsem adventista
   a bráním se tomu celkovému ponižování.

   Smazat
  8. Prosím Tomáše Plechatého, kterým počátečním komentářem vstoupil
   do diskuze.
   Na této stránce jsem otevřel diskuzi, prosím o datum kdy jste poprvé
   vstoupil do diskuze, abych si ujasnil sled myšlenek. Díky.

   Smazat
 16. 2 Korintským 3,6-11 (nebo až 17)
  (Bůh),který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.
  Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti, a přece byla nastolena s oslňující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro její pomíjivou zář –
  oč slavnější bude služba Ducha!
  Byla-li služba vedoucí k odsouzení slavná, oč ji převyšuje služba spravedlnosti!
  Ano, ona sláva vůbec nebyla slávou ve srovnání s touto slávou vše přesahující!
  Jestliže přišlo slavně to, co pomíjí, oč slavnější je to, co zůstává!

  Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou.
  Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře.
  Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu.
  A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj.
  Avšak ‚když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn‘.
  Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.

  .................
  kdo čteš rozuměj

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 2. list Petrův 3 kapitola, 15-16
   A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné myšlenky, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě.
   Překladem pak někdy může dojít k lokálnímu zamlžení původního záměru.

   Pokud se ap. Petr takto vyjádřil v kulturní a jazykové době nám velmi vzdálené,
   oč větší je nebezpečí pro nás, kteří nejsme současníky doby apoštolů.
   Navíc ap.Petr je současník ap.Pavla - je TĚŽKO srozumitelný.
   Jak snadné je otevřít Bibli a citovat to co chci. Ale "proti komu" je to určeno.
   Celosvětově jsou různé teologické univerzity a každá má nějaké odborníky,
   kteří napíší nějaká pojednání a ta pojednání stojí někdy proti sobě.
   Možná jsem měl napsat pohled z jiného úhlu.
   Pokud se, ale tito teologové sejdou tak rozhodně nepostupují tak jak
   si to někdy v běžném životě křesťané domýšlejí. Každý z nich chodí
   tak trochu kolem "horké kaše".
   Pro některé křesťany se pak stanou tato pojednání, studie třetím dílem "Biblí".
   Vzhledem k tomu, že těch studii je hodně, vždy je možné si vybrat,
   aby to ladilo s požadavkem mého před-porozumění. Názorový střet lidí-křesťanů
   se pak stává třaskavou směsí. Do toho se přidávají někdy a někde odmítači
   Boha, Krista..... a mlátí nás hlava nehlava-"slovem nešetří".....................
   takže kdo je vítězem?
   Jsem si vědom, že jsem zde použil určitý obrat, který se může stát třaskavou
   směsí:-) proti komu..?

   Smazat
 17. VIII. SNùM CÍRKVE âESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
  KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH
  Sborník pracovních textů
  Sněmovní centrum
  listopad 2004
  ČÁST IV. : DESATERO

  IV. – III. DESATERO A JEŽÍŠ KRISTUS
  1. Zatímco vrcholem Staré smlouvy je znění Zákona, varování před smrtonosným hříchem
  a požadavek konání dobra, vrcholem Nové smlouvy je nezasloužený dar milosti a lásky
  Boží. Ta se k lidem sklonila v Ježíši Kristu (J 1,17). Skrze dílo a oběť Božího Syna dochází
  k odpuštění hříchů, nikoliv ovšem ke zrušení či odvolání Božího zákona.
  2. Ježíš Kristus přišel na svět, aby podstoupil vítězný boj proti hříchu a smrti. Ježíš Kristus za
  nás v tomto zápase položil život a jeho milost se zrcadlí ve křtu svatém, kdy jsou očištěna lidská
  srdce silou Boží lásky tak, aby si zamilovala zákon. Očištěné srdce tak už nemůže trestat zákon
  a ustanovení skrze zákonodárce Mojžíše, neboť nad omilostněnými hříšníky září světlo oběti
  pokorného velekněze Ježíše Krista, který se dobrovolně za nás nechal přibít na dřevo kříže.
  3. Ježíš sám je vrcholem Božího zákona, neboť v něm se ukázalo celému světu, že Zákonem
  je následování a poslušnost Pána a Dárce života, ne však ze strachu před smrtí a trestem, ale
  v radostné ochotě a bratrské lásce učedníků a dětí jednoho nebeského Otce. Příchodem
  Ježíše Krista je naplněn Starý zákon i Desatero (Mt 5,17).87 Neznamená to však, že by se
  mělo přestat dodržovat a plnit deset přikázání.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. IV. – IV. OSPRAVEDLŇUJÍCÍ VÍRA A SKUTKY LÁSKY
   1. Ospravedlňující víra v Ježíše Krista nese ovoce lásky, dobrých činů, milosrdenství
   a pokoje.
   88
   Zdůrazňujeme-li nutné projevy víry v činech a v životě, pak nikoliv proto, že
   bychom spoléhali na jejich záslužnost. Ze skutků zákona jistě nebude ospravedlněn žádný
   člověk před obličejem Božím (Ř 3, 20). Nebudou však ospravedlněni ani ti, kteří pouze
   slyší, nýbrž ti, kteří jsou činiteli (Ř 2, 13).
   2. Činy, k nimž nás vyzývá milosrdný i soudící Bůh a které jsou obsaženy i v plnění
   Desatera, nelze zúžit na moralismus, zákonictví či kazuistickou morálku (Ko 3, 1–15). Takové
   činy, na jejichž počátku stojí Boží volání a z druhé strany odpovídá svobodné lidské přitakání,
   činy, jejichž plodem je dobro a užitek pro člověka samého i pro lidstvo, může člověk konat
   jen v opravdové víře a s láskou v srdci (Ko 1, 21–23).
   89
   3. Boží láska zjevená v Ježíši Kristu je víc než Zákon, současně v sobě obsahuje i znění zákona.
   Znění Zákona tedy není zrušeno, ale je naopak naplněno k dokonalosti ochotně působící láskou.

   Smazat
  2. IV. – V. DESATERO JE NORMOU ŽIVOTA Z VÍRY
   1. Nároky a obsah Písma svatého lze chápat různě. Od svobodného přitakání
   k ustanovením Desatera a dobrovolné poslušnosti k Božímu vedení v životě křesťana až po
   znevažování, zpochybňování a popírání významu biblických textů. Posledně jmenované
   projevy nejsou ovšem „přínosem“ modernismu či liberalismu, jak se někdy mylně dokládá,
   ale provázejí nevěrný lid Izraele od počátku putování po cestách Božích (Ex 32,8). Také
   v dějinách křesťanství pozorujeme od počátku snahy popírající platnost Desatera.90
   2. V současnosti tento postoj víry bez nároků je viděn i jako forma misijní práce, kterou lze
   čelit postupující sekularizaci ve společnosti. Ke stravitelnějšímu a prý i přijatelnějšímu „křesťanství“
   slouží zejména falešný výklad Pavlových epištol, kde často citují např. – Nejsme pod zákonem,
   ale pod milostí (Ř 6, 14); Kristus je konec zákona (Ř 10, 4); Kristus nás vykoupil ze zlořečení
   zákona (Ga 3, 13). Podobně nesprávně je užíván citát z Pavlova listu do Kolos – „(Kristus)
   vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na
   kříž“ (Ko 2, 14). Někteří teologové a členové nejrozmanitějších církví a náboženských společností.
   90) Již ve 2. století po Kristu přepisoval Marcion Nový zákon tak, že v něm vynechával nejen citace
   přikázání, ale vše, co souviselo se zněním Starého zákona.
   http://docplayer.cz/640855-Viii-snum-cirkve-aeskoslovenske-husitske-komentar-k-zakladum-viry-ccsh-sbornik-pracovnich-textu.html

   Smazat
  3. 32
   K
   OMENTÁŘ
   K

   tyto citáty z Pavlových epištol vztahují na znění Desatera a hlásají, že kdo žije ve znamení
   Kristova kříže, není již povinen přikázání zachovávat. Tím dochází k velkému omylu, neboť
   Starý zákon obsahuje tři různé typy ustanovení, které se liší svým vznikem, podstatou a dobou
   platnosti: Dekalog – Boží zákon, Zákon obřadní, Izraelský judiciální – občanský zákon.
   91
   3. Pro křesťana, který čte pozorně Písmo, je zřejmé, že mezi mravním a obřadním zákonem
   je rozdíl. Desatero napsal sám Bůh na dvě kamenné desky a předal je Mojžíšovi, zatímco
   obřadní zákon napsal Mojžíš pod vlivem Božího vnuknutí do knihy (Ex 31, 18; 32, 16; Dt
   5, 22).
   92
   Porušením mravního zákona se dopouští člověk hříchu, kdežto vznik obřadů byl
   vydán jako důsledek přestoupení člověka porušeného hříchem. Smysl Desatera tedy nekončí,
   ale je součástí zjevené Boží vůle a Božího nároku na člověka.
   4. Desatero určuje vztah člověka k Bohu a vztah člověka k člověku. Mravní zákon je
   svatý, spravedlivý a dobrý (Ř 7, 12). V zákoně obřadů jde o pokrmy, nápoje a různá omývání,
   tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání (Žd 9, 10). V obřadním zákonu je
   ukryt pouze symbol budoucího požehnání a dobra (Žd 10, 1). Kristovou smrtí byl zrušen
   jako neúčinný a nedůležitý (Žd 7, 18).
   5. Mravní zákon nepřišel Ježíš Kristus zrušit (Mt 5, 17), zatímco svou obětí na kříži
   odstranil zákon ustanovení a předpisů (Ef 2, 14–15).
   93
   Společně s dalšími církvemi věříme,
   že náš společný Pán církve obecné přišel odstranit a zrušit obřadní zákon, který dostaly děti
   Izraele Mojžíšovým prostřednictvím a který obsahuje příkazy obětí a chrámové bohoslužby.
   6. Zákon mravní, obsažený v Desateru, nemůže být nikdy zrušen, protože stojí jako
   pravdivé svědectví v nebesích. Je napsán nejen na kamenných deskách, ale v srdcích všech
   lidských dětí, které vyšly z rukou Stvořitele. Je neměnný a platný po všechny časy, nepodléhá
   změnám, je založen na Boží vůli a platí i po Kristově oběti; vždyť narušené lidské stvoření
   jej i nadále potřebuje. Bůh v něm lidstvu nastavuje zrcadlo, abychom poznali, že jsme hříšní.
   Desatero je pro křesťana současně normou života z ospravedlňující víry.
   94
   7. Poznání zákona bez Krista nás vede buďto k zoufalství nebo k pýše. Bůh nemůže nikoho
   přijmout na základě poslušnosti zákona, jelikož v porušených silách člověka není možné zákon
   dodržet v plnosti. Platí tedy pravidlo – zákon nás posílá ke Kristu pro ospravedlnění a Kristus
   nás posílá k zákonu pro posvěcení. Cílem všeho lidského jednání a snažení je tedy Ježíš Kristus.
   95
   Připravil ThDr. Jan Schwarz, koreferát ThDr. T.Butta. Text prošel čtením v naukovém výboru a byl upraven.
   91) Rozlišení na zákon mravní, ceremoniální a soudní nacházíme v Helvétském vyznání XII.1 (Čtyři
   vyznání, Praha 1951, s. 21). Stejný pohled má římskokatolická církev, která v díle teologa Hermana
   Schmidta potvrzuje rozlišení mojžíšovského zákona na mravní zákon, který má pro všechny lidi platnost
   trvalou, ceremoniální zákon, kterým se řídila židovská bohoslužba s krvavou obětí, a judiciální zákon,
   v němž Bůh dal vyvolenému lidu právní normy. Judiciální a ceremoniální pozbyl svou platnost se zrušením
   Staré smlouvy a ustanovením Smlouvy nové (Brückenschlag zwischen den Konfessionen, s. 139).
   92) O tom svědčí i fakt, že desky Zákona ležely v arše úmluvy, zatímco obřadní zákon měl své místo
   vedle archy (Dt 10, 1–5)
   93) „Kdo není vyrozuměn o rozdílnosti zákonů pomíjejících a zákona věčného, ten upadá v rozličné
   bludy“ (Filip Melanchthon, Hauptartikeln christlicher Lehre).
   94) K výkladu jednotlivých přikázání Desatera viz Trtík, Z.: Výklad Desatera. Praha 1950; Kubáč,
   V.: Desatero a jeho výklad. Praha 1990
   95) ZV CČSH, ot. 238
   http://docplayer.cz/640855-Viii-snum-cirkve-aeskoslovenske-husitske-komentar-k-zakladum-viry-ccsh-sbornik-pracovnich-textu.html


   Smazat
  4. No a co?

   Tak vás budu oslovovat:-), aby bylo zřejme, že je to pro vás.
   Píšete o:

   "...distanci od něčeho.To je opravdu žalostné."

   Proč vy své nové postoje stavíte také na distanci od adventistů
   a teď už i nepřímo od církve československé husitské, dále
   zřejmě od všech kterým podle vás:

   "....církve taky doposud nevyrovnali s např.Římanů,Židům a hlavně Galatským?"

   Smazat
  5. Prosím admína smazat
   Anonymní23. října 2015 16:38
   špatně uložen!

   Smazat
 18. No a co? Co má společného to,že se některé církve taky doposud nevyrovnali s např.Římanů,Židům a hlavně Galatským? A když už,tak se alespoň neohání něčím,co sami nedokáží dodržovat.Viz.pojetí soboty v plném znění se všemi předpisy SZ.A hlavně nezakládají učení ostatku pro dodržování nějakého dne-třeba neděle.Dále pak se zapomíná na to,že pořád je v jiných církevních společenstvích dost lidí,pro které je den,jak den.Neřeší to.
  Ale znovu-proč na obhajobu vlastního učení se musí CASD stavět na hřbety např.katolíků? To neumí žít z pojetí sama sebe? Neustále strašit členy šelmama,falešnýma prorokama a celý výklad postavit na distanci od něčeho.To je opravdu žalostné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a co?
   Než se skutečně vyjádřím,
   dám vám radu, záleží jen na vás. Odlehčenou!
   "Gramofonovou desku", kterou používáte už zahoďte, přeskakuje vám
   v jedné drážce! Kupte si novou, nepoškozenou neustálým přehráváním:-).
   Zdá se že jste zůstal v čase pozaduB-) to bude oční optikou, kupte si oční mast.

   Smazat
  2. No a co?

   Tak vás budu oslovovat:-), aby bylo zřejme, že je to pro vás.
   Píšete o:

   "...distanci od něčeho.To je opravdu žalostné."

   Proč vy své nové postoje stavíte také na distanci od adventistů
   a teď už i nepřímo od církve československé husitské, dále
   zřejmě od všech kterým podle vás:

   "....církve taky doposud nevyrovnali s např.Římanů,Židům a hlavně Galatským?"

   Smazat
 19. No a co?

  Tak vás budu oslovovat:-), aby bylo zřejme, že je to pro vás.
  Píšete o:

  "...distanci od něčeho.To je opravdu žalostné."

  Proč vy své nové postoje stavíte také na distanci od adventistů
  a teď už i nepřímo od církve československé husitské, dále
  zřejmě od všech kterým podle vás:

  "....církve taky doposud nevyrovnali s např.Římanů,Židům a hlavně Galatským?"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prosím admína smazat
   Anonymní23. října 2015 16:38
   špatně uložen!

   Smazat
 20. Tomáš Plechatý25. října 2015 19:08

  Anonymní9. října 2015 12:38
  můj příspěvek začínal:
  ...Pro Anonymní z 5.Řijna 2015 2:21..
  poté:
  Anonymní9. října 2015 12:38
  ....Efezským 2,11-14 - pro pohany:....
  dále:
  Anonymní9. října 2015 12:39
  ...Takže vaše další otázky jsou tím již částečně zodpovězené:....
  pak:
  Anonymní9. října 2015 12:40
  ...Naplnění znamená, že Ježíš jej naplnil za nás....
  a nakonec:
  Anonymní9. října 2015 12:43
  ....Závěru se ptáte, jestli to není jen spor o sobotu.......

  Tyto příspěvky byly ode mne původně jeden dlouhý který se nevešel a tak jsem ho rozdělil, ale žel jsem byl podepsaný jen na konci. A řazení příspěvků zde dovolilo po reakcích na ně mi je rozdělit od sebe.

  Dále už se všude podepisuji dodatečně nebo přímo v nadpisu.

  (Anonymní14. října 2015 21:43
  ....Sice si myslím, že drtivá většina.... je také můj příspěvek a omlouvám se na konci za slovo ,,hcápání" :-D)

  Hezký večer přeji  OdpovědětSmazat
 21. Tomáš Plechatý4. listopadu 2015 11:44

  Černobíle vidící anonymové.
  Přestaňte podsouvat těm, kteří říkají, že desatero nebylo určeno pohanům, že chtějí rušit Boží přikázání!!!!

  Každý křesťan, který čte nový zákon, tam mnohokrát najde výzvy:
  Nezabíjej
  Nelži
  Nesmilni
  Nekraď
  Poslouchej své rodiče
  Neměj modly
  Nezáviď
  Nerouhej se - neoháněj se Božím jménem jen tak
  Měj jen jednoho Boha

  Takže tito věřící dokud věří novému zákonu, nikdy nejsou anarchisté-svévolníci.

  Jen v novém zákoně nenajdeme výzvu - cti sobotní den a nepracuj v něm.

  Najdeme v něm výzvu, odevzdej celý svůj život Kristu = odpočiň trvale od svých skutků a svého já.

  A najdeme v něm naopak obranu svobody věřících - ať vás nikdo neodsuzuje za to co jíte, pijete, nebo kvůli svátku, novoluní, nebo sobotě.

  To je důvod proč se křesťané brání vašemu podsouvání ,,povinnému svěcení soboty".

  To co děláte zkoušeli již dříve farizeové na křesťany s obřízkou.
  Chtěli vlastně dělat z lidí proselity (konvertované židy) a ne učedníky Ježíše.

  Ježíš nepřišel, aby pomohl zisku konvertitů k židovství.
  Ježíš přišel, aby zboural hranice mezi řidy a pohany a učinil z nich nového člověka, který jedná z lásky.

  Proto mají být poznat Ježíšovi učedníci láskou jeden k druhým a nikoliv třásněmi na oděvu, křížky na krku, nebo nepracováním v sobotu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "... Jednak se přikázání nevznáší v nadčasovosti nebo ve
   všeobecné náboženskosti. Má konkrétní místo v životě:
   sobota je den připomínající vysvobození. Den, který
   ovšem neukazuje jenom zpět, ale týká se i přítomnosti,
   den, "s důsledky proměňujícími svět". A to je druhý důraz:
   do popředí se staví "sociální dimenze" tohoto dne.
   Svoboda se musí praktikovat. Přímo evangelijní je na tom
   to, že se tu nemyslí jenom na "vlastní", nýbrž na bližší
   a vzdálenější bližní,........."
   (Jan Milíč Lochman "DESATERO - Směrovky ke svobodě")

   Smazat
  2. "Začalo to už tím, že my křesťané jsme nahradili šabat, tedy
   sobotu, nedělí. Jako by se to úplně samozřejmě smělo -
   a při tom přece zdůrazňujeme, že boží přikázání se musí
   ponechat, jak jsou, a člověk si je nesmí přizpůsobovat!......."
   (Otto Herman "Desatero božích přikázání")

   Smazat
 22. Paradoxní na tom je ,že nejvíce brání dodržování soboty Ti,kteří ji jednak zcela obchází,nebo jí nepojmuli v celém starozákonním znění.Kličkují a chtějí tak nové členy namočit do stejné duchovní schizofrenie,která je jednak nerealizovatelná,hloupá a především nicneříkající ve vztahu ke spasení z Milosti. V tom je stále zakopaný pes. Prostě jenom přiznat,že Bůh má všechny lidi rád bezpodmínkově ,bez dodržování "blikající čtyřky". Toto strážci pořádků a náboženských her nechtějí dovolit. Chtějí mít složitý patent na nakládání břemen druhým.
  Je pak žalostné,jak si na obranu dogmatiky členové dělají z NZ (např.Galatským) trhací kalendář a nechtějí slyšet verše v kontextu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ach jo, kdybyste viděli ty Modlitební přednášky letos - to je zase "nalévárna" inu musí se ta "naše pravda" do členů opět nahustit... Obzvláště kontroverzní EGW...

   Smazat
  2. Mohli by zjistit služebníci KGB, jaký typ kompresoru se používá?:-)

   Smazat
  3. Používají se lidské plíce, které prohání vzduch skrze hlasivky. Chvění vzduchu pak dolehne k uším nešťastníka a ušní bubínek převede chvění na informaci, která je postoupena mozku. Tam pak má neblahý vliv.

   Celý proces je podpořen projektorem, který stejnou informaci protlačuje přes oční sítnici.

   Po několikasekundovém googlení byl objeven i záznam takového transferu:

   https://youtu.be/mZu2wlqyTrI?t=33s

   Smazat
  4. Díky služebníku KGB, odkaz jsem použil. Dá se to i vypnout, ztlumit - to jsou ty pokroky techniky.:-)
   Poslechl jsem si to celé a dospěl jsem k závěru, že dotyční s dobrým úmyslem stanují v 19 stol.
   Když se jím tam dobře stanuje, tak proč jim nedopřát tu pomíjející radost.:-)
   Každý má možnost zabalit svůj stan i jít tam, kde se cítí dobře. Nemusí však plivat a házet odpadky
   na staré tábořiště - není to ekologické.:-((

   Smazat
 23. "Stanují"...jak krásně odejít od tématu a od vysvětlení,že s přednáškami není něco v pořádku.Nejen,že je to návrat do pol.19.století,ale je to vědomé vymývání mozků.Ochránce a strážce těchto pravd by měl vědět,že nejde o to ,kde je dobře,ale ptát se kde Boha, kde se pokud možno co nejmíň křivý evangelijní zvěst.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Kdo se nesměje, nebere život vážně."

   Smazat
 24. https://www.youtube.com/watch?v=kchhiJEKOXs&index=7&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3 POKOJ VÁM BRATŘI :) JMENUJI SE PAVEL A JSEM ADVENTISTOU SEDMÉHO DNE NEMUSÍTE SE TU DOHADOVAT KDO Z VÁS MÁ PRAVDU NEBO JEŽÍŠ KRISTUS JE PRAVDA , JEHO SLOVO JE PRAVDA I JEHO ZÁKON JE PRAVDA ... PODÍVEJTE SE NA TOHLE VIDEO OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE A DUCH SVATÝ VÁM UKAŽE CO JE PRAVDA HLAVNĚ MĚJTE OTEVŘENÉ SRDCE PROSÍM VÁS PODÍVEJTE SE VŠICHNI ČEMU VĚŘÍME MI ADVENTISTÉ SEDMEHO DNE JESTLY SE TEDY DRŽÍME BIBLE NEBO NE A POUŽÍVEJTE BIBLI KRÁLICKO Z ROKU 1613 JE TO NEJLEPŠÍ PŘEKLAD BIBLE JÁ OSTATNÍM PŘEKLADUM NEVĚŘÍM..... JENOM SEM CHTĚL ŘÍCT ŽE V 2 LISTĚ TESALONICKÝM V 2 KAPITOLE JE PSÁNO O PŘÍCHODU ANTIKRISTA A VE 3 VERŠI JE PSÁNO ŽE SE OBJEVÍ BEZBOŽNÍK A ZATRACENEC TO JE NAPSÁNO V BIBLI PŘEKLAD 21 STOLETÍ ... PODÍVEJTE SE ALE DO BIBLE KRÁLICKÉ KDE JE NAPSÁNO ŽE BUDE ZJEVEN TEN ČLOVĚK HŘÍCHA A SYN ZATRACENÍ A TADY JE VELKÝ KLIČ KE VŠEMU :) SLOVO HŘÍCH JE DEFINOVÁNO PODLE BIBLE KRÁLICKÉ JAKO PŘESTOUPENÍ BOŽÍHO ZÁKONA PODLE 1 LIST JANUV KAPITOLA 3 A VERŠ 4 JE PSÁNO ŽE KAŽDÝ KDO ČINÍ HŘÍCH ČINÍ PROTI ZÁKONU NEBO HŘÍCH JE PŘESTOUPENÍ ZÁKONA A TENTO ANTIKRIST SE ZÁKONA PODLE BIBLE KRÁLICKÉ NEDRŽÍ NEBO JE NAZÝVÁN ČLOVĚK HŘÍCHU UŽ TOMU ROZUMÍTE? KAŽDÝ KDO ŘÍKÁ ŽE ZÁKON NEPLATÍ JE BUD ANTIKRIST A NEBO JE POUZE ČLOVĚK KTERÝ BIL ANTIKRISTEM OKLAMÁN ALE BOŽÍ ZÁKON JE STÁLE PLATNÝ A MUSÍ SE ZACHOVÁVAT ... VE ZJEVENÍ JANOVO JE PSÁNO O BOŽÍM LIDU KTERÝ ZACHOVÁVÁ BOŽÍ ZÁKON A MLUVÍ SE TAM O KONCI ČASU PŘED NÁVRATEM KRÁLEM KRÁLU A PÁNEM PÁNU ZJEVENÍ KAPITOLA 14 VERŠ 12 JE PSÁNO ZDE JE ZAPOTŘEBÍ VYTRVALOSTI SVATÝCH KTEŘÍ SE DRŽÍ BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ A JEŽÍŠOVI VÍRY ... VÍTE BRATŘI BOŽÍ SLOVO SI NEMUŽE PROTIŘEČIT MUSÍ DÁVAT SMYSL A MĚ TO SMYSL DÁVÁ KDYBY VŠICHNI LIDE ZACHOVÁVALI BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ BYLI BI JSME UPLNĚ SVOBODNÝMI LIDMI PROTOŽE BI NIKDO NEZABÍJEL NIKDO BI NEKRAD ŽÁDNÉ VÁLKY BI NEBILY ŽADNÉ POHLAVNÍ NEMOCI BI TAKÉ NEBILY NEBO BI NIKDO NESMILNIL ,, NECIZOLOŽIL ,, NEBILI BI ŽÁDNÉ MODLY NEBO BI SE UCTÍVAL JENOM JEDEN BUH A TO BUH BIBLE JEŽÍŠ KRISTUS ,, NIKDO BI NEZÁVÍDĚL DRUHÝM LIDEM PRÁVĚ TOTO JE ZÁKON LÁSKY KTERÝ MÁME ZACHOVÁVAT .... A PODÍVEJTE NA OBRAZ ZKÁZY ZEMĚ KTEROU VIDĚL PROROK IZAJÁŠ V KAPITOLE 24 A VE 4 AŽ 6 VERŠI JE PSÁNO TO SI PŘEČTĚTE SAMI ABI JSTE VĚDĚLI ŽE LIDI ZRUŠILI BOŽÍ ZÁKON BOŽÍ VĚČNO SMLOUVU POŠLAPALI A PROTO ZEMI HLTÁ PROKLETÍM AMEN.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To video je pěkná blbost. A když chcete poučovat lidi, naučte se psát česky, nevzdělanec nemá nikomu co říct.

   Smazat
 25. Ach, ta čeština.

  OdpovědětSmazat
 26. Tu češtinu bych bratru odpustil. Nečetl jsem, že jedním ze znaků spasení bude bezvadná čeština. Nedávno jsem četl článek Zákon a milost na Grano Salis, vložil rudinec. Jako červená niť se článkem táhne přání zrušit DESATERO. Inu devět přikázání by nikomu nevadilo, jen to jediné čtvrté a proto musíme zrušit celé DESATERo. Jenže problém je, když zrušíme zákon, podle čeho poznáme hřích a nač je potom milost.

  OdpovědětSmazat
 27. Tomáš Plechatý10. prosince 2018 17:47

  Kurte v něčem máš pravdu. Devět přikázání by nevadilo ve stručné verzi ani dnes. Jinak pochybuji, že by někdo chtěl aby za jeho vinu Bůh stíhal jeho děti, vnuky, i pravnuky, nebo že by Bůh přímo trestal za braní jména nadarmo.

  Ale obecně nekrást, nezabíjet, nezávidět, nelhat, nesmilnit, nerouhat se, nemít modly, nemít jiného Boha, ctít rodiče, to všechno lze najít i v novém zákoně.

  Jen ten příkaz o sobotě v novém zákoně není. Vím není tam ani příkaz o neděli.

  Jinak hřích lze poznat i bez zákona
  Hříchem je nevěřit v Božího syna a jeho oběť (Jan 16,9)
  Hříchem je jednat proti své víře (Římanům 14,23)
  A kdo ví co má dělat a nedělá hřeší. (Jakub 4,17)
  A v čem je hřích má lidem ukazovat přímluvce Duch Svatý. (Jan 16,7-11)
  A u národů které zákon neznaly, je to jejich vlastní svědomí a myšlenky. (Římanům 2,6-16)

  Jinak my nemusíme zrušit celé desatero, ono nám (NEizraelcům) předně nebylo určeno, byť je v něm veliká moudrost. A těm jež bylo určeno, těm bylo určeno dočasně do doby mesiáše.

  A nechápu proč by měla milost pozbýt byť i sebemenší hodnoty. Vždyť v tom je ta milost, že neneseme smrt jako konečný trest za své chyby, že místo toho jsme ušetřeni z lásky, že místo nás byl ztrestán Beránek, který snímá hříchy celého světa.

  OdpovědětSmazat